Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Pawłowiczki
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
Gmina Pawłowiczki położona jest w południowej części województwa opolskiego i graniczy od wschodu z gminą Reńska Wieś i Polska Cerekiew, od południa z gminą Baborów, od południowego-zachodu z gminą Głubczyce, oraz od północnego-zachodu z gminą Głogówek.
Powstała w 1975 roku w wyniku połączenia gmin Pawłowiczki i Gościęcin. Ogólna powierzchnia wynosi 154 km2 co stanowi około 1,8 % powierzchni województwa. W skład gminy wchodzą 23 wsie.

Siedziba urzędu:
Siedzibą urzędu jest budynek usytuowany w Pawłowiczkach przy Placu Jedności Narodu 1
Dane kontaktowe (adres, numer telefonu, faxu, adres strony internetowej, adres e-mail) Urząd Gminy w Pawłowiczkach
Pl. Jedności Narodu 1
47-280 Pawłowiczki
tel. (+48 77) 4036461
fax: (+48 77) 4036462
e-mail: ug@pawlowiczki.pl

Ludność: 8.145 mieszkańców- stan na 10.08.2010 r.

Powierzchnia: 154 km 2

Wykaz sołectw:
W skład gminy wchodzą 23 wsie: Borzysławice, Chrósty, Dobieszów, Dobrosławice, Gościęcin, Grodzisko, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice, Karchów, Kózki, Ligota Wielka, Maciowakrze, Milice, Mierzęcin, Naczęsławice, Ostrożnica, Pawłowiczki, Przedborowice, Radoszowy, Trawniki, Ucieszków i Urbanowice. Siedzibą gminy jest wieś Pawłowiczki.

Atrakcje turystyczne:
Podczas badań archeologicznych na terenie Pawłowiczek natrafiono na wiele wykopalisk z epoki neolitu, brązu i żelaza, co dowodzi iż teren ten był zamieszkiwany już w pradziejach przez wiele różnych plemion. Jednak pierwsza pisana informacja o osadzie pochodzi dopiero z 1302 roku, kiedy to Papież Bonifacy VIII potwierdził dokumentem opatowi cystersów z Imielnicy posiadłości i wioski przynależne klasztorowi, wśród których wymienił również dzisiejsze Pawłowiczki , jako Paluskowitz. Na przestrzeni dziejów nazwa miejscowości przyjmowała różną pisownię i różne brzmienia. I tak na przykład w 1453 - Pawlowitz, w 1531 Pawlowitze, w 1678 Pawlowice, a w 1786 roku Pawlowitzke. Nazwa wsi ma charakter patronimiczny. Istnieje więc prawdopodobieństwo, iż któryś z książąt śląskich przeznaczył osadę i ziemię należącą do niej niejakiemu Pawłowi, a jego potomni nazwali ją Pawłowizną. Z czasem utrwaliła się nazwa Pawłowice, zmieniona ostatecznie na Pawłowiczki.
Przed 1453 rokiem właścicielem Pawłowiczek był Jan z Dobieszów, który sprzedał je wraz z innymi swoimi posiadłościami niejakiemu Dirskiemu z Laskowic, co również zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem z roku 1453 przez Konrada Czarnego księcia oleśnickiego i kozielskiego. Z kolejnych akt, tym razem parafialnych, dowiedzieć się można, iż Pawłowiczki w 1662 r. były własnością barona Mikołaja Larysza z Naczęsławic. Do roku 1766 właścicielami Pawłowiczek byli wyłącznie katolicy, podobnie jak mieszkająca tam ludność. Później zamieszkiwane były również przez wspólnotę bracką hernhutrów, która nabyła je za 20 tysięcy florenów od hrabiego Surmy i nazwała "Gnadenfeld".
Założyciele gminy dążyli, by był to teren osadniczy. Miały tu powstawać i rozwijać się zakłady rzemieślnicze. Tak też się stało. Gmina dała zatrudnienie ludności miejscowej i mieszkańcom okolicznych wsi. Zaskakująca była liczba i różnorodność prowadzonej działalności m.in. piekarnictwo, masarnictwo, garbarstwo, rymarstwo, tkactwo i krawiectwo. Rozwijało się ślusarstwo, blacharstwo, garncarstwo, murarstwo czy stolarstwo. Funkcjonowały ponadto warzelnia mydła, olejarnie, cegielnia, kotlarnia, kaflarnia i odlewnia dzwonów. Był również kołodziej, zegarmistrz, złotnik. Nie brakowało też browaru i warsztatu bednarskiego oraz kramów z artykułami spożywczymi i innymi wytwarzanymi przez miejscowych rzemieślników. Jak na małą miejscowość liczącą zaledwie kilkaset mieszkańców była to imponująca lista. W roku 1784 założono straż pożarną, która dysponowała sikawką pożarniczą - pierwszą w gminie wiejskiej Górnego Śląska. Została ona użyta rok później, podczas pożaru w Gościęcinie, który dzięki niej ocalał przed zniszczeniem.
Oprócz rzemiosła rozwijała się także oświata i nauka. Dzieci uczęszczały najpierw do szkoły katolickiej w Rzeczycy. Prowadzono jednak starania o uzyskanie zezwolenia na budowę szkoły ewangelickiej. Zezwolenie takie uzyskano 25 lipca 1821 r., jednak ze względu na brak środków chwilowo poprzestano na adaptacji zakupionego za 600 talarów domu Filipa Kretschmera, gdzie dzieci rozpoczęły naukę w 1822 r. Nowy budynek szkolny wybudowano dopiero w 1899 roku, dzięki staraniom nauczyciela Wilhelma Otte, który uczył w Pawłowiczkach przez 38 lat. Do szkoły tej uczęszczały dzieci protestantów z okolicznych wiosek: Radoszów, Polskiej Cerekwi, Ostrożnicy i Boryszowic, ale i katolików, choć szkoła w Rzeczycy ciągle istniała.
Z historią Pawłowiczek związanych było wielu interesujących ludzi. Mieszkał w nich Jean Mettetal - botanik, nauczyciel, miłośnik przyrody założyciel lasku olchowego. Dyrektor miejscowego seminarium - teolog Friedrich Wilhelm Kölbing, który sporządził spis pt. "Flora Pawłowiczek". Żył tu także i pracował Otto Utendörfer - znany ornitolog, który dokonał zmiany nazwy "ptaki drapieżne" na "ptaki chwytne". Brat Gustaw Wetschke, aptekarz i jego syn, którzy również byli zapalonymi botanikami. Docent Theodor Steinberg z Pawłowiczek wspólnie ze studentami był pierwszym, który wszedł na szczyty Tatr Wysokich. Walter Baum, nauczyciel szkoły powszechnej, badacz historii Ziemi Pawłowickiej, który na tych terenach prowadził już wtedy prace wykopaliskowe i poszukiwania śladów człowieka prehistorycznego.
Na mocy podpisanych w 1742 roku we Wrocławiu preliminariów pokojowych w wyniku toczących się od 1740 roku wojen między Prusami, a Austrią niemal cały Śląsk - wraz z terenami należącymi do dzisiejszej Gminy Pawłowiczki - znalazł się w obrębie monarchii Hohenzollernów. Trwało to około dwóch wieków.
Losy Pawłowiczek są ściśle związane z losami Śląska także w czasie II wojny światowej i po wyzwoleniu w marcu 1945 r.

Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
 1. Parki pałacowe, znajdujące się w rejestrze zabytków, podlegające ochronie konserwatorskiej:
 2. -Grudynia Mała - (pow. 1,5 ha), XIX w.;
  -Grudynia Wielka - (pow. 4,5 ha), XIX w.;
  -Jakubowice - (pow. 2,0 ha), XIX w.;
  -Milice - (pow. 1,0 ha), XIX w.;
  -Trawniki - (pow. 1,7 ha), XVIII-XIX w.
 3. Granica obszaru chronionego krajobrazu rejonu Wronin-Maciowakrze, w której obowiązuje przede wszystkim ochrona krajobrazu przyrodniczego
 4. Zbiorniki retencyjne w Grodzisku - gdzie można odpocząć i łowić ryby


Atrakcje architektoniczne:
 1. Liczne kościoły i kapliczki
 2. Zamki
 3. Budynki mieszkalne o ciekawej architekturze
 4. Relikty starych cmentarzy (szersze informacje w opisach poszczególnych wsi);


Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia: Gmina Pawłowiczki posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym funduszy unijnych. W okresie finansowania 2004 - 2006 Gmina zrealizowała następujące projekty:
 1. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) wniosek na „Remont Publicznego Gimnazjum w Pawłowiczkach" obejmujący wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, ułożenie okładzin podłogowo - ściennych, biały montaż wraz z armaturą i częściową wymianą instalacji elektrycznej, wymianę stolarki drzwiowej w sanitariatach. Wartość zadania ogółem 260.448,56 w tym: środki z PAOW - 109.388,00 (42%), środki własne Gminy - 151.060,56. Zadanie zostało zrealizowane od 03.09.2004 do 31.03.2005 (procedury przetargowe, umowa z wykonawcą, rozliczenie finansowe itp.)
 2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 - Obszary wiejskie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej dla wsi Grudynia Wielka" - współfinansowanie z EFRR ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wartość zadania ogółem 727.169,69 w tym: EFRR - 545.377,26 (75%), środki z budżetu państwa - 72.716,97 (10%) , środki własne Gminy - 109.075,46 (15%). Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 01/2005 do 10/2005.
 3. KONTRAKT WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2004 „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączami dla wsi Chrósty". Wartość zadania ogółem 1.211.430,23 - całkowita wartość zadania w tym: - 490 tys. (ok. 41% z Kontraktu Województwa Opolskiego 2004), 450 tys. - Pożyczka z WFOŚiGW, 271.430,23 - środki własne Gminy. Zadanie zostało zrealizowane w 2004 r.
 4. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY „RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004 - 2006" Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Gmina złożyła wniosek na „Zagospodarowanie placu przy ul. Grodzisko w Ostrożnicy". Całkowita wartość zadania wyniosła 84.727,10 w tym SPO ROL - 55.056,00, środki własne gminy - 29.671,10. Zadanie zrealizowano w 2005 r.
 5. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY „RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004 - 2006" Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Gmina złożyła wniosek na „Rozbudowa budynku szatni LZS w Naczęsławicach". Całkowita wartość zadania wyniosła 266 tys. zł w tym SPO ROL - 165 tys. zł, środki własne gminy - 101 tys. zł. Zadanie zrealizowano w II etapach, koniec roku 2005 i do VIII.2006 r.
 6. KONTRAKT WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2005-2006 Działanie 1.2 Unowocześnienie bazy dydaktycznej placówek edukacyjnych „Termomodernizacja budynku Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Gościęcinie". Wartość zadania ogółem - całkowita wartość zadania 381,6 tys. zł w tym: - 75,5 tys. (ok. 19,8% z Kontraktu Województwa Opolskiego 2005), 162,1 tys. - Pożyczka z WFOŚiGW, 144 tys. zł - środki własne Gminy. Zadanie zostało zrealizowane w 2005 r.
 7. KONTRAKT WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2005-2006 Działanie 1.2 Unowocześnienie bazy dydaktycznej placówek edukacyjnych "Wymiana instalacji elektrycznej oraz roboty ogólno-budowlane w budynku Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Pawłowiczkach". Wartość zadania ogółem 280 tys. zł - całkowita wartość w tym: - 100 tys. (ok. 35,7% z Kontraktu Województwa Opolskiego 2006), 180 tys. zł - środki własne Gminy. Zadanie zostało zrealizowane w br. ale jeszcze nie rozliczone finansowo.

 8. W okresie 2007 -2010 gmina zrealizowała i realizuje następujące projekty:
  1. Zakończono realizację projektu „Dni Partnerstwa Polsko - Czeskiego w Gminie Pawłowiczki", który otrzyma dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów z Euroregionu Pradziad.
  2. Zakończono w czerwcu 2009r. projekt „Wzmocnienie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Pawłowiczki", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  3. Otrzymano dofinansowanie do projektu „Remont drogi gminnej Nr 108420 O polegający na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Naczęsławice - Kózki. Projekt współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
  4. Zakończono realizację projektu „Podniesienie umiejętności i aktywności w obszarze edukacji mieszkańców Gminy Pawłowiczki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  5. Od 2008 r. Gmina Pawłowiczki prowadzi Centra kształcenia na odległość w Pawłowiczkach i Trawnikach, które powstały przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  6. W trakcie zakończenia jest realizacja projektu „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Gościęcinie" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi".

Działalność kulturalna na terenie Gminy prowadzona jest głównie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłowiczkach wraz z jej filiami w Gościęcinie, Jakubowicach, jak również przez istniejące w Gościęcinie i Trawnikach Wiejskie Domy Kultury. W Naczęsławicach, przy miejscowej parafii, istnieje młodzieżowy chór "Rustikana", którego dyrektorem jest ksiądz proboszcz Jerzy Kowolik. Zespół ten ma w swoim dorobku szereg udanych występów w kraju i poza jego granicami.
W Gminie działają także Koła Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim .Gmina jest zaliczana do regionu o średnio rozwiniętej infrastrukturze technicznej. Wszystkie gospodarstwa są zelektryfikowane.
Na terenie Gminy Pawłowiczki rozbudowany jest centralny system zaopatrzenia ludności w wodę, który stanowi pięć wodociągów grupowych, zapewniających wodę wszystkim mieszkańcom.
Od 1997r. każdego roku budowane są sieci kanalizacji sanitarnych. Ogólnie na terenie całej gminy mamy 39 km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków: w tym 38 km sieci sanitarnej, 1 km sieci ogólnospławnej.
W roku 2007 53,3% mieszkańców gminy podłączonych jest do kanalizacji.
Nowo wybudowany system kanalizacji doprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków „Biogradex" w Pawłowiczkach oddanej do użytku w 1997r. Na terenie gminy istnieje ponadto zmodernizowana w 2003r. oczyszczalnia ścieków „Biogradex" w Jakubowicach obsługująca zabudowę mieszkaniową z Grudyni Wielkiej, Jakubowic, Milic i Nowych Sadów (Gm. Głubczyce) oraz oczyszczalnia ścieków typu „Bioblok" obsługująca zabudowę wielorodzinną w Urbanowicach.
Mechaniaczno-biologiczne oczyszczalnie w Pawłowiczkach i Jakubowicach wykorzystują technologię „Biogradex" tj. odpowiednio przygotowanego niskoobciążonego osadu czynnego. Proces przygotowania i utrzymania pracy ciągłej tego osadu polega na jego energetycznym stresowaniu i odgazowaniu.
W gminie uporządkowana jest również gospodarka odpadami. Każde gospodarstwo domowe zaopatrzone jest w pojemniki o pojemności 110 dm3, które są opróżniane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przy wiatach przystankowych i ulicach zostały zamocowane kosze uliczne.
We wszystkich wsiach rozstawione są ogólnodostępne kontenery KP-7. Opróżniane są w zależności od zapotrzebowania.
W całej Gminie rozstawiono 43 komplety kontenerów do segregacji: makulatury, szkła białego i kolorowego, plastiku oraz puszek aluminiowych. Zestawy zostały umieszczone w wybranych, newralgicznych punktach każdej wsi.
Na terenie Gminy Pawłowiczki od 1993r. funkcjonuje Gminne Składowisko Odpadów. Powierzchnia terenu kwatery deponowania odpadów wynosi wraz za skarpami około 1,00 ha przy łącznej powierzchni składowania w ramach ogrodzenia 3,77 ha.
Eksploatacja składowania prowadzona jest „od góry" poprzez zrzut odpadów na istniejącą skarpę złoża, której wysokość wynosi ok. 5 m. Na terenie składowiska znajduje się brodzik dezynfekcyjny, studnia odgazowująca oraz zbiornik odcieków.
Kwatera składowania odpadów zlokalizowana jest w naturalnym zagłębieniu terenu. Z uwagi na korzystne warunki geologiczno-hydrologiczne podłoże stanowią słabo przepuszczalne pyły lessopodobne i nieprzepuszczalne gliny. Odwodnienie terenu składowiska zapewniają trzy rowy opaskowe oraz rurociąg betonowy. W celu kontroli szczelności kwatery deponowania odpadów za pomocą badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wód gruntowych wykonano dwa piezometry, z których dwa razy w roku odcieki poddawane są szczegółowej analizie. Zewnętrzny obrys składowiska od strony zachodniej, południowej i wschodniej okala pas zieleni ochronnej o różnej wysokości i szerokości. Jego zadaniem jest stworzenie naturalnej bariery okalającej zapobiegającej rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń z kwatery odpadów.
Położenie komunikacyjne Gminy Pawłowiczki z punktu widzenia połączeń regionalnych i międzynarodowych jest korzystne. Wpływ na to ma podstawowy układ komunikacyjny, który zapewnia dogodne powiązania z sąsiednimi ośrodkami wyższego rzędu oraz dojazd do wszystkich wsi.
Imprezy W Pawłowiczkach corocznie organizowane są imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym; Święto Herbowe - Bieg Herbowy; Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy; Dożynki Gminne - organizowane cyklicznie, ale każdego roku w innej miejscowości;Pieczenie rogalików na św. Marcina.

Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat kędzierzyńsko - kozielski
Obszar LGD:
Euro-Country
Udział w programach:
Wójt:
Jerzy Treffon
Przewodniczący rady gminy:
Tomasz Konowaluk
Adres:
Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki
Liczba mieszkańców:
8.145 mieszkańców- stan na 10.08.2010 r.
Telefon:
(+48) 077 403 64 61
Fax:
(+48) 077 403 64 62
E-mail:
ug@pawlowiczki.pl
WWW:
http://www.pawlowiczki.pl
BIP:
http://www.pawlowiczki.pl/bip/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Korzękwice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Chrust
Liczba odwiedzin: 9865110
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO