Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Skarbimierz
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
Gmina Skarbimierz leży w zachodniej części województwa opolskiego. Stanowi wspólnotę samorządową, w której jednostkami pomocniczymi jest 15 jednostek osadniczych. Gmina Skarbimierz od północy graniczy z gminą Lubsza i gminą miejską Brzeg, od wschodu z gminą Popielów i gminą Lewin Brzeski, od południa z gminą Olszanka i gminą Wiązów, a od zachodu z gminą Oława należącą do województwa dolnośląskiego. Pod względem geograficznym obszar gminy położony jest w obrębie makroregionu Nizina Śląska, nizin bezpośredniego dorzecza Odry, mezoregionów: Pradolina Wrocławska, Równina Grodkowska, Dolina Nysy Kłodzkiej.

Siedziba urzędu:
Skarbimierz Osiedle

Dane kontaktowe:
Ul. Parkowa 12
49-318 Skarbimierz
woj. opolskie
tel. 774046600
fax. 774046600 wew.219

Ludność: 7079 osób

Powierzchnia: 110 km2

Wykaz sołectw:
 1. Bierzów
 2. Brzezina
 3. Kopanie
 4. Kruszyna
 5. Lipki
 6. Łukowice Brzeskie
 7. Małujowice
 8. Pawłów
 9. Pępice
 10. Skarbimierz
 11. Skarbimierz Osiedle
 12. Zielęcice
 13. Zwanowice
 14. Żłobizna


Atrakcje turystyczne
Spośród licznych atrakcji gminy, na uwagę zasługują przede wszystkim kościoły: w Brzezinie, Kruszynie, Zielęcicach, Pępicach, Zwanowicach oraz wzmiankowany w 1288 roku kościół w Małujowicach z piękną polichromią. Na końcu wsi Brzezina, przy drodze do Lipek leży potężna płyta granitowa z wyrytym orłem śląskim oraz inskrypcją dotyczącą wybrukowania w 1584 roku drogi do Wrocławia przez Jerzego II, księcia na Legnicy i Brzegu.

Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Gmina charakteryzuje się nieznacznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne stanowią zaledwie 4,00% powierzchni gminy, to jest 442,50 ha. Jest to wskaźnik zdecydowanie niższy od średniej dla powiatu brzeskiego – 19,02% oraz od charakteryzującej województwo opolskie – 27,15%. W odróżnieniu od większości rejonów kraju oraz województwa opolskiego, obszary leśne na terenie gminy Skarbimierz, położone w dolinie Odry, posiadają strukturę gatunkową korzystną z punktu widzenia optymalnego wykorzystania siedlisk i bioróżnorodności zespołów leśnych, a nie zysków. Innymi słowy nie są to lasy gospodarcze (nizinne lasy sosnowe i górskie lasy świerkowe).
Zbiorowiska łąkowe
Obszary trwale wylesione zajęte są głównie przez zbiorowiska łąkowe: na siedliskach świeżych z rzędu Arrhenatheretalia, zaś na siedliskach wilgotniejszych z rzędu Molinietalia i związku Calthion. Wyróżniają się one z otoczenia ogromnym bogactwem gatunkowym, odrębną bytującą tu fauną oraz są siedliskiem wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. W tej grupie najcenniejsze są szczególnie duże kompleksy takich zbiorowisk, gdyż tylko one zachowują samoistnie równowagę biologiczną, co zapewnia im większą odporność na niekorzystne oddziaływanie ze strony człowieka. Łąki świeże charakteryzuje mniej zasobne w wodę siedlisko. W ich składzie florystycznym dominują: jaskier łąkowy (Ranunculus acris), mniszek lekarski (Taraxacum officinale), przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys), szczaw łąkowy (Rumex acetosa), mietlica pospolita (Agrostis capilla-ris), tymotka łąkowa (Phleum pratense), wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis) czy tomka wonna (Anthoxanthum odoratum). Łąki tego typu dominują w miejscach wylesionych, nie użytkowanych zbyt intensywnie, głównie na obszarach polderów nadodrzańskich, w miejscach oddalonych od koryta rzeki. W grupie łąk wilgotnych najczęściej spotykany jest zespół łąki ziołoroślowej ze zdrojówką błotną i bodziszkiem błotnym (Filipendulo – Geranietum). Występuje ona na wilgotnych obrzeżach lasów łęgowych, nad rowami melioracyjnymi i mniejszymi ciekami. Występują tu między innymi takie gatunki ciepłolubne jak: zdrojówka błotna (Filipendula ulmaria), bodziszek błotny (Gerenium sylvaticum), knieć błotna (Caltha palustris), sitowie leśne (Scirpus sylvaticus), pępawa błotna (Crepis paludosa), krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis) i inne. Większe kompleksy takich łąk odnaleziono w dolinach potoków: Pępickiego i Psarskiego.
Zbiorowiska wodne
Osobną kategorię przyrodniczo cennych elementów stanowią tak zwane makrofity wodne, występujące w zbiornikach wodnych. Występują w nich takie gatunki jak: jaskier wodny (Batrachium aquatile), żabieniec babka wodna (Alisma plantago – aquatica), różne gatunki rdestnic (Potomogeton sp. div.), kosaciec żółty (Iris pseudacorus) czy nawet prawem chroniony grążel żółty (Nuphar luteum). Gatunki te odnaleziono w oczkach wodnych położonych na międzywalu Odry, między innymi w stawie pomiędzy Lipkami i Brzeziną oraz w stawach zlokalizowanych naprzeciwko kąpieliska miejskiego w Brzegu. Tam też znajdują się duże kompleksy fitocenoz szuwaru trzcinowego (Phtagmitetum communis) i pałkowego (Typhetum latifoliae). Reprezentowane są one również licznie na starorzeczach odrzańskich.
Zbiorowiska polne
Pola uprawne zajęte są przez zbiorowiska Euphorbio – Melandrietum. Są to zbiorowiska zbudowane z chwastów segetalnych preferujących najżyźniejsze gleby. Dlatego można spotkać wśród nich szereg gatunków rzadkich i interesujących, między innymi: wilczomiecz drobny (Euphorbia exigua), bniec dwudzielny (Melandrium noctiflorum), komosa wonna (Chenopodium botrys). Wśród takich zbiorowisk największy problem rolniczy to masowe występowanie następujących chwastów: przytulia czepna (Galium aparine), gwizdnica pospolita (Stellaria media), owies głuchy (Avena fatua), powój polny (Convolvulus arvensis) oraz szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus). Najniższą wartość przyrodniczą mają fragmenty roślinności synantropijnej, tworzącej bądź nieużytki, bądź też początkowe stadia sukcesyjne w procesie renaturalizacji terenów silnie przekształconych w wyniku działalności człowieka. Powierzchniowo największym takim obszarem jest teren dawnej bazy wojskowej w Skarbimierz Osiedle. Jest to obszar przyrodniczo zdegradowany, wymagający racjonalnych działań, które mogłyby przywrócić przynajmniej w minimalnym stopniu równowagę biologiczną.
Zieleń urządzona
Uzupełnieniem powyższych zespołów roślinności naturalnej jest zieleń urządzona reprezentowana przez: zieleń parkową, cmentarną, przykościelną, a także przez szereg alei i szpalerów przydrożnych. W otwartym krajobrazie gminy rolniczej pełni ona nie tylko funkcję krajobrazowo – estetyczną, ale także ekologiczną, korzystnie wpływającą na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego. Duże znaczenie ma także zieleń towarzysząca zabudowie miejskiej oraz zieleń uprawnych sadów i ogrodów. Do najcenniejszych zespołów zieleni urządzonej na terenie gminy należą: parki podworskie oraz zieleń cmentarna i przykościelna.
Zbiorowiska leśne
Tereny leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym i krajobrazowym. Skupia się w nich większość chronionych i rzadkich gatunków roślin, występujących na terenie gminy. Gmina Skarbimierz charakteryzuje się symbolicznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 442,50 ha i stanowią zaledwie 4% powierzchni gminy. Zbiorowiska leśne w postaci niewielkich powierzchniowo kompleksów występują przede wszystkim w północno – wschodniej części gminy wzdłuż doliny rzeki Odry.
Na terenie gminy Skarbimierz zachowane fragmenty roślinności leśnej mają charakter tak zwanych wysp leśnych i towarzyszą przede wszystkim dolinom cieków wodnych. Ich obecność decyduje o charakterystycznej, urozmaiconej fizjonomii tutejszego krajobrazu, tworząc swoistą mozaikę biocenotyczną, istotnie wpływającą na bioróżnorodność tego terenu. Dominującą rolę w kształtowaniu leśnej pokrywy roślinnej odgrywają niskie grądy, a przede wszystkim zespół Stellario holosteae – Carpinetum betuli oraz zbiorowiska lasów łęgowych, towarzyszących ciekom i zbiornikom wodnym (Ficario – Ulmetum minoris, Fraxino – Alnetum, Salicetum albo – fragilis, Populetum albae). Wymienione zespoły wchodzą w skład roślinności potencjalnej analizowanego obszaru. Ze względu na liczne powiązania sukcesyjne tworzą szereg stadiów przejściowych, wzajemnie się przenikając. Ich przyrodnicze znaczenie jest ogromne ze względu na to, że wymagając siedlisk wilgotnych, z jednej strony są niszą ekologiczną dla wielu cennych gatunków roślin i zwierząt, zaś z drugiej ulegając silnej negatywnej presji gospodarczych działań człowieka, znacznie zmniejszyły swój pierwotny areał.
Do najcenniejszych, najlepiej zachowanych w postaci niewielkich płatów, zespołów leśnych na terenie gminy Skarbimierz należą:
 • nizinny las dębowo – grabowy (Stellario holosteae – Carpinetum betuli). Jego płaty zajmują stosunkowo niewielkie powierzchnie, często jako pojedyncze wyspy leśne, głównie w południowej części gminy. Większe charakterystycznie wykształcone fitocenozy tego zespołu znajdują się w dolinie potoku Psarskiego w sąsiedztwie Łukowic Brzeskich oraz na tak zwanej wyspie Prędocińskiej w dolinie Odry;
 • łęg wiązowo – jesionowy (Ficario – Ulmetum moniris). Jest to zespół sukcesyjnie nawiązujący do grądów niskich. Jego fitocenozy, o różnym stopniu zaawansowania sukcesji oraz znajdujące się w fazie częściowej degeneracji, znajdują się w dolinach potoków: Psarskiego i Pępickiego oraz nad większością pozostałych cieków wodnych;
 • łęg jesionowo – olszowy (Fraxino – Alnetum). Jego dość zdegenerowane płaty znajdują się na południe od Brzegu (wokół stawów) oraz w Zielęcicach;
 • nadrzeczny łęg wierzbowy (Salicetum albo – fragilis). Jest to najbardziej rozpowszechnione na terenie gminy zbiorowisko lasów związanych z dolinami większych cieków wodnych. Tym samym najlepiej zachowane fragmenty znajdują się wzdłuż koryta Odry oraz nad potokami: Psarskim i Pępickim;
 • nadrzeczny łęg topolowy (Populetum albae). Jego płaty występują głównie nad Odrą, w pewnym oddaleniu od koryta rzeki, często w kompleksach łąk, leżących na polderach w dolinie Odry.


Centralna oraz zachodnia część gminy Skarbimierz charakteryzuje się silnym przekształceniem ekosystemów. W rejonach tych skład fauny dostosowany jest do aktualnej struktury siedliskowej. Małe zróżnicowanie siedlisk oraz istniejąca zabudowa powoduje, że na tym obszarze dominują gatunki pospolite, towarzyszące ekosystemom rolniczym oraz związane z siedliskami ludzkimi. Charakteryzują się one umiejętnością dostosowania do silnie przekształconych ekosystemów i często szeroką tolerancją ekologiczną na różne czynniki środowiskowe. Wysokie walory faunistyczne zostały zachowane w północnej i północno – wschodniej części gminy w dolinie rzeki Odry, objętej ochroną w postaci sieci Natura 2000, wyróżniającej się dużymi walorami przyrodniczymi charakterystycznymi dla dolin dużych rzek.
Małe zróżnicowanie siedlisk oraz istniejąca zabudowa powoduje, że na obszarze gminy bezkręgowce reprezentowane są przez gatunki pospolite, towarzyszące ekosystemom rolniczym oraz związane z siedliskami ludzkimi. Charakteryzują się one umiejętnością dostosowania do silnie przekształconych ekosystemów i często szeroką tolerancją ekologiczną na różne czynniki środowiskowe. I tak np.: okres wzrostu zbóż sprzyja występowaniu gatunków preferujących siedliska upraw, w szczególności należących do gatunków z rzędu pająków (Araneida), motyli (Lepidoptera), dwuskrzydłych (Diptera), błonkówek (Hymenoptera).
Fauna omawianego obszaru jest typowa dla regionów rolniczych Polski. Ze względu na ukształtowanie terenu i niewielki udział lasów i zadrzewień różnorodność gatunkowa zwierząt jest uboga. Zwierzęta reprezentują typową faunę pól i łąk. Najczęściej spotykane są gryzonie: nornik zwyczajny (Microtus arvalis), mysz zaroślowa (Appodemus sylvaticus); owadożerne: kret europejski (Talpa europaea), jeż europejski (Erinaceus europaeus), a także zając szarak (Lepus europaeus) oraz drapieżniki z rzędu łasic (Mustela). Na terenach leśnych sąsiadujących z analizowaną gminą literatura podaje obecność takich gatunków większej fauny jak: łoś, daniel, sarna, dzik, jenot, borsuk oraz inne gatunki łownej zwierzyny drobnej. Nie można zatem wykluczyć ich okresowych pojawów na terenie gminy Skarbimierz.
Awifauna centralnej i zachodniej (rolniczej) części gminy jest tu stosunkowo uboga. Obecnie występują tutaj głównie ptaki typowe dla terenów pól i łąk np.: kuropatwy (Perdix perdix). Przeważają gatunki, którym nie przeszkadza sąsiedztwo ludzkie. Są to np.: szpak (Sturnus vulgaris), kos (Turdus merula), skowronek (Alauda arvensis), różne gatunki wróbli (Passer) oraz krukowate – sroka (Pica pica), kawka (Corvus monedula), gawron (Corbus frugilegus). Z drapieżników można spotkać typowego dla środowiska łąk i pól myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo). Natomiast w północnej części gminy (dolina Odry) w grupie awifauny podaje się takie gatunki jak: dzięcioł średni (Dendrocopos medius), kania czarna (Milvus migrans), bocian czarny (Ciconia nigra), zimorodek (Alcedo atthis), orzeł bielik (Haliaetus albicilla). Ponadto stałe bytują tu między innymi: pustułka (Falco tinnunculus), bażant (Phasianus colchicus), bocian biały (Ciconia ciconia), łabędź niemy (Cygnus olor), kukułka (Cuculus canorus), pliszka żółta (Motacilla flava), zięba (Fringilla coelebs), wilga (Oriolus oriolus), słowik szary (Luscinia luscinia) i wiele innych.
Natomiast najpospolitsze gady i płazy reprezentują: jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), zaskroniec (Natrix natrix) i żaba trawna (Rana temporaria).
Do największych zagrożeń dla fauny występującej na terenie gminy Skarbimierz należą:
 • regulacja lub zwiększenie zanieczyszczenia Odry,
 • likwidacja starych, dziuplastych i martwych drzew w lasach,
 • zmiany stosunków wodnych prowadzące do osuszania terenów podmokłych,
 • zalesianie oraz samorzutne zarastanie przez drzewa śródleśnych łąk i bagien,
 • usuwanie pojedynczych i rosnących w grupach starych drzew na terenach otwartych,
 • likwidacja zbiorników wodnych,
 • likwidacja śródpolnych alei.

Do podstawowych form ochrony przyrody w Polsce należy tworzenie rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Coraz większe znaczenie mają także użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Formami ochrony indywidualnej są: gatunkowa ochrona roślin i zwierząt oraz pomniki przyrody w rodzaju: pojedynczych drzew, alei, głazów narzutowych, skałek itp., które są akcentami wydatnie wpływającymi na urozmaicenie krajobrazu. Natura 2000.
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) wyznaczono między innymi obszar o nazwie „Grądy Odrzańskie” (kod obszaru PLB 02002).
Obszar „Grądy Odrzańskie” obejmuje 70 – cio kilometrowy odcinek doliny Odry między Narokiem a Wrocławiem. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 20461,3 ha, w tym 7879,8 ha na terenie województwa opolskiego, z czego 1563,2 ha na terenie gminy Skarbimierz. Obszar „Grądy Odrzańskie” obejmuje tu tereny położone na północy gminy w dolinie rzeki Odry. Dolina Odry w tym miejscu pokryta jest lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim z drzewostanów dębowo – grabowych. Zachowały się także małe płaty zadrzewień olszowo – wiązowych i wierzbowo – topolowych. Znajdują się tutaj liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów. Teren jest silnie zmeliorowany. Obszar „Grądy Odrzańskie uznano za obszar szczególnej ochrony (OSO). Zadaniem obszaru uznanego za OSO jest między innymi ochrona przestrzeni życiowej ptaków wymienionych w załączniku do 1 Dyrektywy Ptasiej UE oraz innych gatunków ptaków przelotnych, czy też zimujących, występujących w dużych koncentracjach. Zakres tej ochrony jest zróżnicowany w zależności od występujących na tym obszarze ptaków oraz od reprezentowanych tu typów krajobrazu naturalnego, z którym ptaki są związane. Generalnie występują tu co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: dzięcioł zielonosiwy, kania czarna, muchołówka białoszyja, czapla siwa. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: bocian biały, bocian czarny, kania ruda, trzmielojad, bielik, sieweczka rzeczna, srokosz i dzięcioł średni.
Na terenie obszaru „Grądy Odrzańskie” stwierdzono występowanie następujących gatunków ptaków wymienionych w Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG:
 • bączek (Ixobrychus minutus),
 • bocian czarny (Ciconia nigra),
 • bocian biały (Ciconia ciconia),
 • trzmielojad (Pernis apivorus),
 • kania czarna (Milvus migrans),
 • kania ruda (Milvus milvus),
 • bielik (Haliaeetus albicilla),
 • błotniak stawowy (Circus aeruginosus),
 • zielonka (Porzana parva),
 • derkacz (Crex crex),
 • żuraw (Grus grus),
 • lelek (Caprimulgus europaeus),
 • zimorodek (Alcedo atthis),
 • dzięcioł zielonosiwy (Picus canus),
 • dzięcioł czarny (Dryocopus martius),
 • dzięcioł średni (Dendrocopos medius),
 • lerka (Lullula arborea),
 • jarzębatka (Sylvia nisoria),
 • muchołówka mała (Ficedula parva),
 • muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis),
 • gąsiorek (Lanius collurio),
 • ortolan (Emberiza hortulana).

Ponadto występują tu regularnie ptaki migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady:
 • perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena),
 • zausznik (Podiceps nigricollis),
 • czapla siwa (Ardea cinerea),
 • cyraneczka (Anas crecca),
 • gągoł (Bucephala clangula),
 • nurogęś (Mergus merganser),
 • kobuz (Falco subbuteo),
 • przepiórka (Coturnix coturnix),
 • sieweczka rzeczna (Charadrius dubius),
 • kszyk (Gallinago gallinago),
 • srokosz (Lanius excubitor).

Wśród gatunków wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG:
 • Bób europejski (Castor fiber);
 • Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus);
 • Kumak nizinny (Bombina bombina);
 • Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar);
 • Modraszek nausithous (Maculinea nausithous);
 • Jelonek rogacz (Lucanus cervus);
 • Kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo).

Parki wiejskie i podworskie:
Parki wiejskie i podworskie nie są szczególną formą ochrony przyrody. Część z nich podlega ochronie konserwatorskiej jako zabytki kultury. Jednak duże walory przyrodnicze ich terenów, a także bezpośrednie sąsiedztwo terenów zurbanizowanych, dla których pełnią ogromną rolę środowiskotwórczą i biocenotyczną, predysponują do przedstawienia tych obszarów w rozdziale dotyczącym ochrony środowiska.
Na terenie gminy Skarbimierz w miejscowości Zwanowice zlokalizowany jest park podworski. Park w Zwanowicach założony został w pierwszej połowie XIX wieku na powierzchni około 1,5 ha. Usytuowany jest w środku struktury osiedleńczej wsi. Od południa do parku przylega kościół i pałac, od wschodu zabudowa wsi, od południowego – zachodu kompleks dworski, a od północy łączy się z otwartym krajobrazem pól. Drzewostan budują głównie gatunki liściaste (lipa, klon polny, dąb, wiąz, brzoza, wierzba i topola) oraz w mniejszym stopniu iglaste (cis, świerk, daglezja, żywotnik). Na szczególną uwagę zasługują: tulipanowiec amerykański, korkowiec amurski i buk odmiana purpurowa. Park wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Atrakcje architektoniczne:
Obiekty zabytkowe na terenie gminy to przede wszystkim kościoły: w Brzezinie, Kruszynie, Zielęcicach, Pępicach, Zwanowicach oraz wzmiankowany w 1288 roku kościół w Małujowicach z piękną polichromią.
Na końcu wsi Brzezina przy drodze do Lipek jest znacznych rozmiarów płyta granitowa z wyrytym orłem śląskim oraz inskrypcją dotyczącą wybrukowania w 1584 roku drogi do Wrocławia przez Jerzego II, Księcia na Legnicy i Brzegu. (więcej informacji w zakładce sołectwa)

Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
 • przebudowa drogi biegnącej przez tereny inwestycyjne,
 • budowa Publicznego Gimnazjum,
 • budowa kompleksu Orlik 2012 ( w trakcie realizacji),
 • organizacja corocznych dni Skarbimierza,
 • odnowa dachu oraz elewacji zewnętrznej ( w trakcie realizacji) zabytkowego gotyckiego kościoła Matki Bożej Różańcowej z XIV wieku w Brzezinie,
 • Odnowa Domu Ludowego, remont chodników, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ( w trakcie realizacji) w Lipkach,
 • Odnowa zabytkowych polichromii gotyckich w Kościele p.w. Jakuba Apostoła w Małujowicach


Imprezy:
 • Plener artystyczny pt. „Oczy, Dłonie, Wiosna”
 • Dożynki Gminne
 • Dni Skarbimierza
 • „Cztery Pory Roku Poezją Malowane” konkurs recytatorski
 • Konkurs filmów amatorskich „Zostanę filmowcem- OBIEKTYWY”
 • Jarmark Bożonarodzeniowy
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat brzeski
Obszar LGD:
Brzeska- Oławska Wieś Historyczna
Udział w programach:
Wójt:
Andrzej Pulit
Adres:
ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz
Liczba mieszkańców:
7079
Telefon:
(+48) 077 404 66 00
Fax:
(+48) 077 404 66 00
E-mail:
ug@skarbimierz.pl
WWW:
http://www.skarbimierz.pl/
BIP:
http://gmina.skarbimierz.sisco.info/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Łosiów
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Jabłka odmiany Berlepsch
Liczba odwiedzin: 9865210
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO