Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Olszanka
Podział geograficzno-administracyjny gminy 

Gmina Olszanka jest wspólnotą samorządową, którą tworzą mieszkańcy, zamieszkujący środkowo zachodnią część województwa opolskiego o powierzchni 92,6 km2 tj. 0,9% powierzchni województwa. Gmina Położona jest w połowie drogi miedzy Opolem, a Wrocławiem, bezpośrednio przy autostradzie A4. Południowo - wschodnia część Gminy położona jest w obrębie korytarza ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej. Pozostała część Gminy dzięki dwóm korytarzom ekologicznym - Doliny Pępickiego Potoku i Doliny Przyleskiego Potoku, posiada powiązania z węzłowym obszarem europejskim jakim jest Dolina środkowej Odry. Od strony północnej Gmina graniczy z Gminą Skarbimierz, od wschodu z Gminą Lewin Brzeski, od południowego wschodu z gminą Niemodlin, od południa z gminą Grodków, a od zachodu z Gminą Wiązów w województwie dolnośląskim.
Siedziba urzędu Siedzibą władz samorządowych jest Urząd Gminy w Olszance.


Dane kontaktowe: 

Urząd Gminy Olszanka 16
49-332 Olszanka
tel: 77/ 412 96 83
fax:77/ 412 96 83
strona internetowa: www.olszanka.pl
e - mail: ug@olszanka.plLudność:

Gminę zamieszkuje 4984 mieszkańców ( stan na dzień 26.08.2010 r.).
Gminę zamieszkuje głównie ludność napływowa z byłych terenów Wschodnich (Wołyń, Tarnopol), a także z Polski Centralnej i Podgórza Karpackiego oraz utalentowana, wykształcona młodzież, która chętnie włącza się w realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę estetyki i warunków życia w naszej Gminie.


Powierzchnia:
Obszar Gminy Olszanka zajmuje 92 km kw.


Wykaz sołectw:

 • Sołectwo Olszanka
 • Sołectwo Pogorzela
 • Sołectwo Janów
 • Sołectwo Krzyżowice
 • Sołectwo Gierszowice
 • Sołectwo Obórki
 • Sołectwo Przylesie
 • Sołectwo Jankowice Wielkie
 • Sołectwo Czeska Wieś
 • Sołectwo Michałów.

Atrakcje turystyczne: 

Walory turystyczne Gminy wyznacza przede wszystkim słynny w Polsce szlak XIV wieczny unikalnych polichromii ściennych. Zobaczyć je można w zabytkowych kościołach w Obórkach, Krzyżowicach i Pogorzeli.


 • Na uwagę zasługuje również gotycki kościół w Gierszowicach, Przylesiu, Czeskiej Wsi i Jankowicach Wielkich, oraz dwa kościoły znajdujące się w Michałowie.
 • Krajobrazowy rezerwat przyrody w Przylesiu
 • Zabytkowe zespoły pałacowo - parkowe w Janowie i Obórkach.
  Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe • Na terenie Gminy znajduje się 514 ha lasów i gruntów leśnych. Kompleks leśny o pow. 17 ha obok wsi Przylesie stanowi drzewostanowy rezerwat przyrody. Rezerwat położony jest w dorzeczu Odry, pomiędzy Przyleskim Potokiem, a Gnojną, które są odnogami większych cieków tj. Psarskiego i Oławy, te z kolei stanowią dopływy Odry. Drzewostan w rezerwacie jest zróżnicowany w zależności od typu siedliska. Miejscami jest on dwupiętrowy, gdzie w górnym piętrze dominuje dąb szypułkowy, w dolnym grab zwyczajny, jesion wyniosły i klon jaworowy, a miejscami jednopiętrowy drzewostan olchowy i jesionowy czasem klonu i jaworu. Na szczególną uwagę zasługuje 200-letni drzewostan dębowy, który jest rzadkością nawet w skali kraju. Urozmaicony jest także podszyt i runo leśne z wieloma gatunkami roślin chronionych np. kopytnik pospolity, marzanka wonna, wawrzynek wilcze łyko, podkolan biały czy kłokoczka południowa. Równie ciekawie reprezentowane są ssaki, ptaki i płazy. Rezerwat przyrody w Przylesiu z racji zróżnicowanych siedlisk i składu gatunkowego jest szczególnym miejscem o walorach naukowych i dydaktycznych. Dodać należy, że wszystkie lasy na terenie Gminy stanowią ponadto rezerwat bociana czarnego. Kolejne kompleksy leśne są położone w miejscowości Michałów nad rzeka Nysa Kłodzka oraz w okolicach miejscowości Krzyżowice.
 • Gmina posiada dwa parki, uznane za zabytki kultury: w Obórkach z 14 gatunkami drzew, m.in. 125 letnie lipy drobnolistne oraz w Janowie z 17 gatunkami drzew i 5 gatunkami krzewów. Najstarsze z nich mają ok. 170 lat.
Ze względu na walory przyrodnicze i klimatyczne teren Gminy jest dobrym miejscem na wypoczynek.Atrakcje architektoniczne:

Gmina Olszanka położona jest na szlaku unikalnych XIV wiecznych polichromii ściennych. Zobaczyć je można w zabytkowych kościołach w Obórkach, Krzyżowicach i Pogorzeli.

 • Na uwagę zasługują gotyckie kościoły znajdujące się  w: Gierszowicach, Przylesiu, Czeskiej Wsi, Jankowicach Wielkich, Michałowie z pięknymi bogatymi w zabytki wnętrzami oraz murami okalającymi świątynie.
 • Zabytkowe budynki mieszkalne.

Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:

Istotnym atutem dla Gminy Olszanka jest utworzenie Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna", które zostało utworzone w celu wprowadzenia inicjatywy LEADER. Dziś Stowarzyszenie realizuje wszystkie zamierzenia związane ze wsparciem rozwoju obszarów wiejskich oraz dąży do budowy społeczeństwa obywatelskiego opartego na partnerstwie.

Działalność Stowarzyszeń wiejskich, które aktywnie uczestniczą w życiu swoich miejscowości, wspierając ich rozwój poprzez organizację wielu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, promującym produkty lokalne.

W 100% zwodociągowanie i skanalizowanie Gminy, budowa obiektów sportowych, remont i budowa dróg, zagospodarowywanie terenów zielonych, renowacja obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, remonty i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej, budowa strażnic, modernizacja ośrodka zdrowia w Czeskiej Wsi, utworzenie Centrów Odnowy Wsi, podniesienie kwalifikacji mieszkańców poprzez organizację różnego rodzaju szkolenia i kursy.


 • Przedsięwzięcia- wsparcie ze środków krajowych
  Budowa sali gimnastycznej  z zapleczem w Przylesiu- obiekt przedszkolny z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej., wartość: 2398512,68 zł, dof. 1250000,00,. Zadanie obejmowało budowę hali sportowej, wraz z blokiem żywieniowym przy PSP w Przylesiu.
   
  Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w Przylesiu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. wartość: 697294,49 zł., dof. 200000,00 zł. Zadanie obejmowało budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o wym. areny 30*50 z oświetleniem i ogrodzeniem.
   
 • Wsparcie ze środków struklturalnych:
  Remont Świetlicy Wiejskiej- Centrum Kultury i Restrukturyzacji w Pogorzeli, z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji sektora żywnościowego, oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania Odnowy Wsi, oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, wartość : 176451,62 zł dof. 97705,00 zł., zadanie obejmowało roboty budowlano- montażowe.
   
  Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w Przylesiu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach działania 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi, wartość 697294,49 zł. dof. 307552.59. Zadanie obejmowało budowe boiska sportowego wielofunkcyjnego o wym. areny 30*50 z oświetleniem i ogrodzeniem.
   
   Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czeskiej Wsi - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wartość inwestycji 327929,42 zł. ( dof. 75%), budżet Państwa - 10% Gmina Olszanka15%
   
   Budowa kanalizacji Sanitarnej  w  Przylesiu wraz z przykanalikami oraz pompowaniami sieciowymi- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 75%,  budzet Państwa  10%

Imprezy:

 • Ludowe Zespoły Sportowe prowadzą sportową działalność na terenie Gminy. Osiągające sukcesy kluby piłki nożnej oraz sekcja sportów siłowych zrzeszają młodzież poprzez organizację różnego rodzaju imprez, stwarzając tym samym doskonałe warunki do spędzania wolnego czasu i czynnego uprawiania sportu.
 • Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko" (październik)
 • Jarmark Olszański (lipiec)
 • Organizacja imprez dla dzieci „Dzieciniec"
 • Święto miodu w Michałowie.
 • Noc Świętojańska w Czeskiej Wsi.
 • „Święto ziemniaka" połączone z Europejskimi Targami Chłopskimi" w Krzyżowicach. (październik)
 • Imprezy sołeckie i okolicznościowe: opłatki, kuligi, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, odpusty, dożynki, festyny, zabawy sylwestrowe, zabawy andrzejkowe, choinki dla dzieci.
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat brzeski
Obszar LGD:
Brzeska- Oławska Wieś Historyczna
Udział w programach:
Wójt:
Aneta Rabczewska
Adres:
Olszanka 16, 49-332 Olszanka
Liczba mieszkańców:
4984
Telefon:
(+48) 077 412 96 84
Fax:
(+48) 077 412 96 83
E-mail:
ug@olszanka.pl
WWW:
http://www.olszanka.pl
BIP:
http://bip.olszanka.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Domaszowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Einlauf
Liczba odwiedzin: 9950948
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO