Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Pokój
Gmina Pokój

1. Podział geograficzno-administracyjny gminy

Pod względem fizyczno-geograficznym , gmina Pokój stanowi część prowincji – Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregion Nizina Śląska. Położona jest w granicach mezoregionu Równina Opolska (318,57) (rys.1, rys.2). Południowo–zachodnia część gminy, położona jest na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, północno–zachodnia w granicach obszaru chronionego krajobrazu – Lasy Stobrawsko–Turawskie. Strukturę przestrzenną analizowanej gminy charakteryzują:

• duże obszary terenów leśnych,
• równomiernie rozmieszczona sieć osadnicza,
• wyodrębniające się w krajobrazie gminy doliny rzeki: Stobrawy, Bogacicy i Budkowiczanki oraz stawy rybne,
• przebieg drogi kolejowej i drogi o znaczeniu regionalnym.


Administracyjnie gmina usytuowana jest w południowej części (położonego na północnym zachodzie województwa opolskiego) powiatu namysłowskiego. Graniczy z gminą Świerczów na północnym zachodzie, na północy z gminami Domaszowice i Wołczyn, na południowym zachodzie z gminą: Popielów, na południu z Dobrzeniem Wielkim, na wschodzie z gminą Murów. Odległość od wojewódzkiego miasta Opola wynosi około 30 km. Sieć osadnicza gminy obejmuje 13 jednostek osadniczych. Z wyjątkiem wsi Pokój będącej siedzibą władz samorządowych, pozostałe wsie nie należą do silnie zurbanizowanych.

Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradz z przysiółkami Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie, Żabieniec, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Kopalina, Krogulna, Krzywa Góra, Lubnów, Ładza, Pokój, Siedlice, Zawiść, Zieleniec.

Gmina Pokój położona jest w kompleksie leśnym borów stobrawskich, na Nizinie Śląskiej. Kompleks ten to serce najcenniejszych obszarów przyrodniczych Opolszczyzny. Obszar ten należy do zlewni dwóch prawobrzeżnych dopływów Odry.

2. Siedziba urzędu Urząd Gminy Pokój

ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
3.Dane kontaktowe (adres, numer telefonu, faxu, adres strony internetowej,adres e-mail)

tel. 0-77/ 469-30-97, 469-30-85,
469-30-80
fax 0-77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl


4. Ludność

5555 (w tym mężczyźni 2728) dane na 31.XII.2008 – źródło rocznik statystyczny 2009.

5. Powierzchnia

132,97 km2

6. Wykaz sołectw

Dąbrówka Dolna, Domaradz z przysiółkami Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie, Żabieniec, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Kopalina, Krogulna, Krzywa Góra, Lubnów, Ładza, Pokój, Siedlice, Zawiść, Zieleniec.

7. Atrakcje turystyczne Zabytkowy Park w Pokoju (zabytki ruchome – 10 rzeźb),
Stobrawski Park Krajobrazowy wraz z siedzibą w Ładzy;
Kompleks boisk sportowych – Moje Boisko Orlik 2012 – lokalizacja Pokój;
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej –Domaradz;
sieć ogólnodostępnych ogródków jordanowskich na terenie Gminy;


8. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe

Liczne stawy, rzeki, rzeczki (640 ha lustra wody), Najstarsza w Polsce sosna Wejmutka (ponad 250 lat);
Stobrawski Park Krajobrazowy;
Gatunki chronione 186 w tym: Rryby 4; Płazy i gady 16; Ptaki lęgowe 154; ssaki 13,
W gminie Pokój występuje 14 gatunków objętych ochroną ścisłą i 9 gatunków objętych ochroną częściową. Występujące gatunki objęte ochroną ścisłą to:
• długosz królewski Osmunda regalis L.
• widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum L.
• widłak goździsty Lycopodium clavatum L.
• widlicz spłaszczony Diphasiastrum complanatum (L.) HOLUB
• orlik pospolity Aquilegia vulgaris L.
• grzybień biały Nymphaea alba L.
• grążel żółty Nuphar lutea (L.) SIBTH. & SM.
• wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum L.
• kotewka orzech wodny Trapa natans L. S. L.
• bluszcz pospolity Hedera helix L.
• naparstnica purpurowa Digitalis purpurea L.
• śniedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum L.
• kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis (RCHB.)
• kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (L.) CRANTZ

Spośród gatunków objętych ochroną częściową występują:

• paprotka zwyczajna Polypodium vulgare L.
• kopytnik pospolity Asarum europaeum L.
• porzeczka czarna Ribes nigrum L.
• kruszyna pospolita Frangula alnus MILL.
• bagno zwyczajne Ledum palustre L.
• marzanka wonna Galium odoratum (L.) SCOP.
• kalina koralowa Viburnum opulus L.
• konwalia majowa Convallaria majalis L.
• śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis L.


Najcenniejszym obszarem, na którym występują najliczniej gatunki chronione to okolice Winnej Góry. Obszar ten wymaga szczególnej ochrony, nie tylko ze względu na występowanie bogatej gatunkowo flory, ale również ze względu na wyjątkowe walory krajobrazowe.

Na całym obszarze gminy Pokój zarejestrowano również występowanie licznych gatunków roślin nie objętych ochroną, ale bardzo rzadko występujących w tym regionie czy też ginących.

Wyjątkowe walory krajobrazowe i bogactwo flory i fauny dały podstawę do wytypowania na terenie gminy Pokój jednego obszaru godnego uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy i trzy jako użytki ekologiczne.

Proponowany do objęcia ochroną zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Łąki nad Budkowiczanką” stanowi kompleks wydm, łąk świeżych, okresowo podmokłych łąk wilgotnych, rozlewisk oraz niewielkie bagno. Położony jest w dolinie rzeki Budkowiczanki około 1 km na zachód od wsi Krzywa Góra. Część łąk pozostaje w gospodarczym wykorzystaniu. Na jednej z wydm zachowały się ruiny grodziska datowanego na XIII wiek.

I.
LP 1.
Numer Rej. 155
Gatunek dąb szypułkowy Quercus robur – 2 szt. jesion wyniosły Fraxinus excelsior
Położenie Miejscowość Pokój, Nadleśnictwo Kup, Obręb Kup, oddział 129a Na skraju lasu, na zachód od zabudowań miejscowości Pokój.
Obwód 620 585 450
Wysokość 27 26 3
Wiek 270 270 270


II.
LP 2.
Numer Rej. 281
Gatunek dąb szypułkowy Quercus robur
Położenie Miejscowość Pokój, Nadleśnictwo Kup, Obręb Pokój, oddział 98b Na skraju lasu przy trasie Zieleniec-Karłowice.
Obwód 605
Wysokość 28
Wiek 350


III.
LP 3.
Numer Rej. 506
Gatunek sosna wejmutka Pinus strobus
Położenie Miejscowość Pokój, numer działki 221/1. W parku pomiędzy miejscowością Pokój a Winną Górą.
Obwód 502
Wysokość 20
Wiek 197


Na terenie gminy Pokój znajduje się założenie parkowe, którego budowę rozpoczęto w drugiej połowie XVIII wieku. Składa się ono z trzech części: parku francuskiego – ogrodu barokowego, parku krajobrazowego (z XIX wieku) oraz parku angielskiego w Winnej Górze.
Park francuski i angielski wpisany jest do rejestru zabytków architektury pod numerem 601/1/7/46/12/46/I, zaś grunty zalesione rozszerzające obszar parku pod numerem 601/1/7/46/12/46I. Łącznie powierzchnia parku wynosi 193,04 ha, z czego powierzchnia parku barokowego wynosi 39,85 ha.

Trasy rowerowe:

Obok turystyki pieszej popularną formą turystyki kwalifikowanej staje się turystyka rowerowa. Daje ona możliwość przebywania na świeżym powietrzu, sprawnego i szybszego przemieszczania się po terenie. Rowerem można dotrzeć do miejsc najciekawszych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym czy kulturowym.
Gmina Pokój poprzez swoją wysoką lesistość, licznie występujące stawy i rozbudowaną sieć rzeczną stanowi doskonały obszar do uprawiania turystyki rowerowej. Zaproponowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Opolu trasy rowerowe umożliwiają poznanie walorów i osobliwości przyrodniczo-krajobrazowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. PTTK zaproponowało wytyczenie pięciu tras rowerowych, z których dwie zostały wytyczone i oznakowane w 2002 r. (z Karłowic do Pokoju i z Zagwiździa do Pokoju).

Trasa 1 rozpoczyna się w miejscowości Pokój przy ul. Wojska Polskiego. Jej przebieg wyznaczony został przez miejscowości: Jagienna, Wilczą Budę, Zagwiździe, Grabice, Młodnik, Radomierowice, Święciny, Dąbrówkę Dolną. Z miejscowości tej proponuje się poprowadzić trasę nad stawy (okoliczne prywatne kąpielisko), dalej do Domaradzkiej Kuźni i Paryża, a następnie drogą leśną w kierunku ruin leśniczówki, a stamtąd do Pokoju (wjazd od ul. 1 Maja).

Trasa 2 również rozpoczyna się w miejscowości Pokój przy ul. Wojska Polskiego. Jej przebieg wyznaczony został przez miejscowości: Jagienną, Wilczą Budę, Zagwiździe. Dalej polną drogą wzdłuż Budkowiczanki przez Murów (gdzie jest wodny tartak) do Czarnej Wody, Winnej Góry i przez park do Pokoju (wjazd od ul. Wolności).

Trasa 3 rozpoczyna się w Pokoju przy ul. Kościelnej. Jej przebieg proponuje się poprowadzić polną drogą w kierunku prywatnych stawów hodowlanych do proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Łąki nad Budkowiczanką”. Następnie przez miejscowości: Lubienie, Siołkowice Stare, Chróścicki Młyn, Kwaśno, Chróścice, Ameryka, Kaniów, Ładza, Grabczok, Okoły, Czarna Woda, Winna Góra do Pokoju (wjazd od ul. Wolności).

Trasa 4 rozpoczyna się w Pokoju przy ul. Brzeskiej. Jej przebieg proponuje się poprowadzić przez miejscowości Siedlice, Przygorzele, Bąkowice, Mąkoszyce, Rogalice, Nowy Świat, Tarnowiec, Kurznie, Stobrawa, Stare Kolnie, Karłowice, Kuźnica Katowska do Pokoju (wjazd od ul. Brzeskiej).

Trasę 5 proponuje się rozpocząć w Pokoju przy ul. 1 Maja. Jej przebieg poprowadzić drogą koło cmentarza żydowskiego, dalej drogą leśną do Żabieńca, Domaradza, polną drogą wzdłuż cieku do Fałkowic, Pieczysk, Starościna, i Dąbrowy. Następnie przez Krogulną, szosą Wołczyn-Brzeg, leśną drogą do Pokoju (wjazd od ul. Brzeskiej).

Ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe

Ścieżka w okolicach Ładzy

Ścieżka rowerowa rozpoczyna się przy siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w dawnej szkole podstawowej (ul. Reymonta 3). Z Ładzy jedziemy w kierunku Popielowa i po przejechaniu około 1 km skręcamy z szosy w szeroką drogę leśną w lewo-w bór sosnowy, który będzie towarzyszył nam prawie do końca wędrówki (z prawej strony szosy wisi na drzewie niewielka kapliczka). W miejscu tym rozpoczyna sie piesza wersja ścieżki. Na odcinku najbliższych 4,5 kilometrów znajduje się 8 tablic przygotowanych przez Nadleśnictwo Kup wyjaśniających zagadnienia związane z gospodraką leśną: ogólny opis nadlesnictwa, wydma, torfowisko, siedliska leśne, lasotwórcze gatunki drzew, sposoby i rodzaje pozyskiwanego drewna, rębnie oraz odnawianie lasu.
Ścieżka ma dwa wariany. Wariant rowerowy rozpoczyna sie i kończy się przy budynku siedziby Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy. Jego długość wynosi 13,5 km. Rozbudowany układ dróg umożliwia jednak wcześniejsze zamknięcie pętli rowerowej. Wariant pieszy rozpoczyna się przy szosie Ładza-Popielów (konieczny dojazd autokarem) i kończy w Ładzy. Jego długość wynosi 4,5 km. Dla poróżujących samochodami udostępniono parking przed siedzibą Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Ścieżka między Dąbrówką Dolną a Zawiścią
Ścieżka rozpoczyna się w Dąbrówce Dolnej naprzeciw budynku leśniczówki, obok której odchodzi w kierunku północnym gruntowa droga. Za zabudowaniami skręcamy w prawo, a następnie w lewo na most na rzece Bogacicy. Jest to jedna z głównych rzek płynących przez teren Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Początek i koniec ścieżki znajduje się w Dąbrówce Dolnej. Długość trasy wynosi około 10 km. W przypadku organizowania wycieczki pieszej dla grup szkolnych należy ograniczyć się do odcinka leśnego, między Dąbrówką Dolną a Zawiścią. W tym wypadku długość ścieżki wynosi 4,5 km.
Opracowano na podstawie pracy pt.: "Ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego"-pod red. Macieja Gontarka, Krzysztofa Badory, Opole 2003


Punkty widokowe

Na terenie gminy Pokój, położonej w większości w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, wytypowano siedem miejsc do lokalizacji punktów widokowych. Potencjalne miejsca lokalizacji punktów widokowych usytuowane są w okolicach: Krzywej Góry, Siedlic, Domaradza, Lubnowa i Dąbrówki Dolnej.

1. Punkt widokowy „Krzywa Góra”

Punkt widokowy wyznaczono w proponowanym zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Łąki nad Budkowiczanką”. Trasa do punktu widokowego prowadzi wzdłuż wydm porośniętych drzewostanem. Na jednej z nich odkryto stanowisko archeologiczne – XIII wieczne grodzisko. Wieżę widokową można usytuować na niewielkim wzniesieniu powstałym podczas budowy stawów hodowlanych. Jest to doskonałe miejsce do obserwacji wielu bytujących w tym rejonie ptaków i zwierzyny łownej (np. saren, dzików, jeleni). Rozpościerający się krajobraz stanowią liczne stawy hodowlane z niewielkimi wysepkami pośrodku, piaszczyste wydmy (niektóre z nich mają odsłonięte zbocza) i okalające je podmokłe łąki przecięte przepływającą Budkowiczanką. Podczas wędrówki można zapoznać się z wieloma gatunkami roślin typowych dla podmokłych łąk.

2. Punkt widokowy „Winna Góra”

Punkt widokowy wyznaczono przy kompleksie stawów hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Krogulnej przy drodze krajowej nr 454 Opole-Namysłów około 1,7 km od Krzywej Góry.

Jest miejsce skąd można obejrzeć typowy krajobraz stawów, na których prowadzona jest gospodarka rybacka. Stawy te otoczone drzewostanem leśnym są miejscem bytowania wielu gatunków ptaków wodnych. Zaobserwować można typową roślinność porastającą brzegi stawów wzdłuż utworzonych grobli. 3. Punkt widokowy „Przy stawach”

Punk widokowy wyznaczono w kompleksie stawów w odległości około 2,5 km na południowy zachód od drogi krajowej nr 454 Opole-Namysłów. Trasa do punktu widokowego biegnie w kierunku Nowych Siłokowic, przez las tzw. „Drogą Pokojowską”. Wieżę widokową proponuje się usytuować nad stawem przy niewielkim moście. Z wyznaczonego punktu oglądać będzie można krajobraz licznych stawów hodowlanych z wysepkami w otoczeniu drzewostanu leśnego. Występują tu również tereny podmokłe i rozlewiska tworzące się w okolicach przepływającej Budkowiczanki. Jest to doskonałe miejsce by obserwować wiele ciekawych gatunków ptaków bytujących na tym terenie i gatunki flory charakterystycznej dla terenów podmokłych.

4. Punkt widokowy „Siedlice”

Punkt widokowy wyznaczono za miejscowością Siedlice, przy moście nad Stobrawą. Trasa do punktu widokowego prowadzi drogą Pokój-Karłowice (około 2,5 km), następnie drogą powiatową z Pokoju do Siedlic (około 3 km w kierunku zachodnim), miejscowość Siedlice a dalej drogą gruntową w kierunku Bielic (około 1 km na południowy zachód od zabudowań miejscowości w kierunku rzeki Stobrawy). Z wyznaczonego punktu widokowego można będzie obserwować krajobraz nizinny – typowy dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – przecięty meandrującą Stobrawą, łąki z niewielkimi oczkami wodnymi i remizami, egzemplarz dębu szypułkowego o szerokiej kulistej koronie (proponowany do objęcia ochroną) i otaczający ten teren drzewostan leśny. Ze względu na bliskie sąsiedztwo stawów hodowlanych zaobserwować tu można przelatujące liczne gatunki ptaków wodnych, bytującą w okolicznych lasach zwierzynę i występujące gatunki roślin typowych dla łąk tego terenu.

5. Punkt widokowy „Domaradz”

Punkt widokowy wyznaczono na łące za miejscowością Domaradz, w odległości około 1 km na zachód od zabudowań wsi. Usytuowanie tego punktu na płaskim terenie daje możliwość obserwowania krajobrazu nizinnego poprzecinanego licznymi ciekami – dopływami Bogacicy z licznymi łozami i zakrzaczeniami wierzbowymi. W dali widoczne są niewielkie zalesione wzniesienia okolic Świerczowa. W odległości około 1 km wybudowano stawy hodowlane, które stanowić będą miejsce bytowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, co daje możliwość ich obserwacji.

6. Punkt widokowy „Lubnów” – punkt dydaktyczny

Punkt widokowy wyznaczono przy drodze powiatowej z Lubnowa do Domaradzkiej Kuźni w odległości około 0,5 km od Lubnowa. Wyznaczone miejsce to wydma z częściowo odsłoniętym zboczem, a częściowo porośnięta drzewostanem iglastym. Stanowi doskonałe miejsce do przeprowadzania zajęć dydaktycznych z geografii czy środowiska. U podnóża wydmy znajdują się niewielkie oczka wodne powstałe po eksploatacji piasku z roślinnością typową dla terenów podmokłych. Jednak teren ten jest bardzo zaśmiecony zwłaszcza u podnóża wydmy, wzdłuż brzegów oczka wodnego. Składowane odpady bytowo-gospodarcze należałoby usunąć, co wpłynęłoby na poprawę estetyki tego terenu.

7. Punkt widokowy „Dąbrówka Dolna”

Punkt widokowy zlokalizowany jest w odległości około 3,5 km od Dąbrówki Dolnej w kierunku południowo-wschodnim. Trasa do punktu prowadzi drogą powiatową około 3 km z Dąbrówki Dolnej do Święcin, dalej drogą leśną około 1,5 km w kierunku południowym. Punkt widokowy usytuowano na najwyższej w tym rejonie wydmie, porośniętej drzewostanem świerkowo-sosnowym. Wydmy tworzą niewielkiej szerokości pasmo. Wydmy w części południowej są wyższe, nieco niższe schodzące tarasowo znajdują się w części północnej. Cały teren porośnięty jest licznymi gatunkami mchów, borówką czarną i borówką brusznicą.


________________________________________
Przy opracowywaniu korzystano z pracy pt.: "Modelowy program wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Pokój"-autorstwa zespołu pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Dubiel, Pokój 2001


9. Atrakcje architektoniczne

Ewangelicko-augsburski Kościół Zofi wraz z cmentarzem w Pokoju;
kościóły rzymskokatolickie w Fałkowicach, Dąbrówce, zabytkowy cmentarz w Zawiści;


I

LP 1
Lolalizacja Pokój
Obiekt Kościół ewangelicki
Wiek 1765-75
Material mur.
Nr. Rejestru 757/64


II

LP 2
Lolalizacja Pokój, ul. 1 Maja 12
Obiekt Plebania
Wiek poł. XIX
Material mur.
Nr. Rejestru 1798/66


III

LP 3
Lolalizacja Pokój, Brzeska 1
Obiekt Dom Masztalerza
Wiek XVIII, 2 poł. XIX, XX
Material szach.
Nr. Rejestru 1795/66


IV

LP 4
Lolalizacja Pokój, d. zajazd, ul. Namysłowska 5
Obiekt Dom
Wiek poł. XIX
Material szach./mur.
Nr. Rejestru 1799/66


V

LP 5
Lolalizacja Pokój, ul. 1 Maja 18
Obiekt Dom
Wiek 1843, XX
Material mur/drew.
Nr. Rejestru 1801/66


VI

LP 6
Lolalizacja Pokój, ul. Wolności 36
Obiekt Dom
Wiek poł. XIX
Material mur/drew.
Nr. Rejestru 1800/66


VII

LP 7
Lolalizacja Pokój
Obiekt Park francuski i angielski
Wiek XVIII/XIX
Material
Nr. Rejestru 601/1/7/46/12/64/I


VIII

LP 8
Lolalizacja Pokój
Obiekt Grunty zalesione powiększające park
Wiek
Material
Nr. Rejestru 123/85


IX

LP 9
Lolalizacja Domaradzka Kuźnia, ul. Opolska 13
Obiekt Dom
Wiek pocz. XIX
Material drew.
Nr. Rejestru 2150/87


X

LP 10
Lolalizacja Pokój, ul. Kościelna 5
Obiekt Dom
Wiek
Material mur.
Nr. Rejestru 1797/66


10. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ WFOŚIGW W OPOLU:
1.UMOWA NR 69/2008/G-47/OA-EO5/D „WYMIANA KOTŁA C.O. W SIEDZIBIE ZOPK W ŁADZY”
WARTOŚĆ CAŁK. 39 737,07. DOFINANSOWANIE 15,8 TYŚ. ZAKRES: WYMIANA KOTŁA C.O.W BUDYNKU ZOPK W ŁADZY.
2.UMOWA NR 79/2008/G-47/OA-EO5/D „WYMIANA KOTŁA C.O. OSP W DOMARADZU”
WARTOŚĆ CAŁK. 9381,97. DOFINANSOWANIE 3,7TYŚ. ZAKRES: WYMIANA KOTŁA C.O. W BUDYNKU OSP.
3.UMOWA NR 34/2008/G-47/EE-EE/D „DBAMY O WSPÓLNE ŚRODOWISKO–ETAP I”
WARTOŚĆ CAŁK. 29 948,20. DOFINANSOWANIE 24TYŚ. ZAKRES: KAMPANIA INFORMACYJNA O EKOLOGII SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ.
4.UMOWA NR 30/2009/G-47/EE-PO/D „DBAMY O WSPÓLNE ŚRODOWISKO–ETAP II”
WARTOŚĆ CAŁK. 28 109,47. DOFINANSOWANIE 25TYŚ.. ZAKRES: KAMPANIA INFORMACYJNA O EKOLOGII SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MPIPS:
1.UMOWA AFPWS/PSU-BS/2009/2006 „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA LOKALE SOCJALNE W LUBNOWIE”. WARTOŚĆ CAŁK. 250TYŚ. DOFINANSOWANIE 100 TYŚ. ZAKRES: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NA LOKALE SOCJALNE.
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ NPPDL:
1.UMOWA NPPDL/OP/G/47/08/U/48/09 „REMONT DROGI GMINNEJ 1016140 KROGULNA-SIEDLICE. WARTOŚĆ CAŁK. 603 026,11. DOFINANSOWANIE 300 910,03. ZAKRES: REMONT DROGI GMINNEJ, WYMIANA NAWIERZCHNI.
2.UMOWA NR 38/16/08 Z WOJEWODĄ OPOLSKIM NA „MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DOMARADZ-FAŁKOWICE”. WARTOŚĆ CAŁK. 335TYŚ. DOFINANSOWANIE 284 750,00. ZAKRES: REMONT DROGI GMINNEJ,WYMIANA NAWIERZCHNI.

PRZEDAKCESYJNE

PROJEKT NR 1: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W POKOJU UL. WINNA GÓRA, ŹRÓDŁO WSPARCIA: SAPARD, UMOWA DOTACJI NR 14981/731-080014/03 Z 10.05.2004 R., WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 86815,01ZŁ, WARTOŚĆ ZADANIA 115753,34ZŁ. ZAKRES: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE GMINY POKÓJ CELEM POPRAWY SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW. PROJEKT NR 2: DOKOŃCZENIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W PARYŻU. ŹRÓDŁO WSPARCIA: SAPARD, UMOWA DOTACJI NR 14986/731-080013/03 Z 10.05.2004 R. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 57312,15 ZŁ, WARTOŚĆ ZADANIA 76416,20 ZŁ. ZAKRES: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE GMINY POKÓJ CELEM POPRAWY SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

ŚRODKI STRUKTURALNE

1.TYTUŁ: SMART KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ŹRÓDŁO: EFS
NUMER: PO KL 09.05.00-16-090/08-00
WARTOŚĆ: 48 100,00
KWOTA DOTACJI: 48 100,00
ZAKRES: KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
2.TYTUŁ: ELASTYCZNE PRZEDSZKOLE
ŹRÓDŁO: EFS
NUMER: PO KL 09.01.01-16-021/08
WARTOŚĆ: 54 870,00
KWOTA DOTACJI: 54 064,95
ZAKRES: WYDŁUŻONE GODZINY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA ORAZ ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI
3.TYTUŁ: REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZATNI W DOMARADZU
ŹRÓDŁO: EFOGR
NUMER: DRW-I-60511/67/05
WARTOŚĆ: 91 674,00
KWOTA DOTACJI: 69 873,00
ZAKRES: WYREMONTOWANIE BOISKA I SZATNI W MIEJSCOWOŚCI DOMARADZ
4.TYTUŁ: REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU
ŹRÓDŁO: EFOGR
NUMER: DRW-I-60511/69/05
WARTOŚĆ: 46 360,00
KWOTA DOTACJI: 37 520,00
ZAKRES: WYREMONTOWANIE CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU
5.TYTUŁ: REMONT CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW W FAŁKOWICACH
ŹRÓDŁO: EFOGR
NUMER: DRW-I-60511/71/05
WARTOŚĆ: 81 946,00
KWOTA DOTACJI: 61 294,00
ZAKRES: WYREMONTOWANIE CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW W FAŁKOWICACH
6.TYTUŁ: REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE.
ŹRÓDŁO: EFOGR
NUMER: DRW-I-60511/66/05
WARTOŚĆ: 82 872,52
KWOTA DOTACJI: 62 282,00
ZAKRES: PRACE REMONTOWE I ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMARADZU
UMOWA POŻYCZKI ZAWARTA 10.10.2008 R. POMIĘDZY GMINA POKÓJ A WOJEWÓDZKIM
FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU NR 34/2008-G-47/OA-OE3/P NA KWOTĘ 228400ZŁ. WARTOŚĆ ZADANIA 371381,75 ZŁ
MODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POKOJU
UMOWA DOTACJI NR 4632/09/FPK/DEK Z 08.05.2009 POMIĘDZY GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W POKOJU A MINISTERSTWEM KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA KWOTĘ 150 000 ZŁ. WARTOŚĆ ZADANIA 445240 ZŁ


11. Imprezy

Festiwal Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera (impreza ruchoma – równolegle do obchodów Świąt Bożego Ciała)
Dni Pokoju – Weekendy Czerwcowe
Dożynki Gminne – wrzesień
Turnieje sportowe (siatkówka, piłka nożna, lekkoatletyka)
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji organizuje:
- wystawy
- konkursy w różnych dziedzinach sztuki
- koncerty
- kulturalne rozrywki zabaw, dyskoteki, festyny itp.


Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat namysłowski
Obszar LGD:
Stobrawski Zielony Szlak
Udział w programach:
Wójt:
Barbara Zając
Adres:
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
Liczba mieszkańców:
5555
Telefon:
(+48) 077 469 30 85
Fax:
(+48) 077 469 30 80
E-mail:
wojt@gminapokoj.pl
WWW:
http://www.gminapokoj.pl/
BIP:
http://bip.gminapokoj.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Krasne Pole
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Pańćkraut z żeberkami
Liczba odwiedzin: 9950754
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO