Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Skoroszyce
Podział geograficzno-administracyjny gminy
Gmina Skoroszyce położona jest w powiecie nyskim w południowo zachodniej części województwa opolskiego, należy do subregionu. Ziemi Nyskiej na jej północnym krańcu. Rozciąga się na obszarze Niziny Śląskiej, przy czym jej wschodnia część poniżej +180 m n.p.m. należy do mezoregionu Równiny Grodkowskiej . Maksymalne wzniesienie terenu wynosi +252,2 m n.p.m i znajduje się we wsi Czarnolas , natomiast minimalne + 162,2 m n.p.m we wsi Brzeziny w pobliżu Rzeki Nysa Kłodzka. Gmina Skoroszyce graniczy z gminami: od północy i zachodu z gminą Grodków, od południa z gminą Pakosławice, od wschodu z gminą Łambinowice i Niemodlin.
Obszar Gminy wynosi 10.361 ha (104 km2 co stanowi 1,2 % obszaru województwa opolskiego).
W skład gminy wchodzi 10 sołectw:
 • Brzeziny o pow. 807,62 ha,
 • Chróścina o pow.1715,55 ha,
 • Czarnolas o pow. 1497,68 ha,
 • Giełczyce o pow. 339,13 ha,
 • Makowice o pow. 1106,86 ha,
 • Mroczkowa o pow. 303,27 ha,
 • Pniewie o pow. 365,15 ha,
 • Sidzina o pow. 1545,24 ha,
 • Skoroszyce o pow. 1791,55 ha,
 • Stary Grodków o pow. 863,90 ha.

Powierzchnia ewidencyjna wynosi 10335,9623 ha.
Teren gminy zamieszkuje 6 509 mieszkańców (na dzień 30.06.2010r.).
Autochtoniczna ludność prawie nie występuje.
Gmina położona na osi Grodków-Nysa nie odczuwa zdecydowanego ciążenia w żadnym z obu kierunków; jedynym argumentem na rzecz silniejszego wpływu Nysy jest jej rola jako naturalnej aglomeracji Ziemi Nyskiej, bardziej dynamicznego niż Grodków ośrodka gospodarczego i kulturalnego.
Siedzibą władz gminy jest sołectwo Skoroszyce, wieś stosunkowo najbardziej nowoczesna, najlepiej wyposażona w infrastrukturę techniczną, społeczną i usługową
Gmina ma zdecydowanie rolniczy charakter: 86,6 % jej powierzchni zajmują użytki rolne (grunty orne, sady, łąki, pastwiska). Należy do gmin stosunkowo dobrze zalesionych o korzystnych warunkach wodnych, glebach średniej jakości (klasy IVa i IVb), dobrze utrzymanych. Otoczenie i środowisko przyrodnicze stwarza dobre warunki dla gospodarki rolnej.
Gmina Skoroszyce należy do gmin stosunkowo dobrze zalesionych o korzystnych warunkach wodnych, glebach średniej jakości (klasy IV a i b), dobrze utrzymanych.
Większe cieki wodne przepływające przez gminę to: Stara Struga , Młynówka Skoroszycka oraz Cielnica.

Siedziba urzędu:
Skoroszyce

Dane kontaktowe:
Urząd Gminy w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17
48-320 Skoroszyce
Tel./fax. 77 4318029
www.skoroszyce.pl
ug@skoroszyce.pl

Ludność: 6 509 (30.06.2010r.)

Powierzchnia: 104 km2

Wykaz sołectw:
 • Brzeziny,
 • Chróścina,
 • Czarnolas,
 • Giełczyce,
 • Makowice,
 • Mroczkowa,
 • Pniewie,
 • Sidzina,
 • Skoroszyce,
 • Stary Grodków


Atrakcje turystyczne, przyrodnicze i krajobrazowe:
Krajobraz Gminy Skoroszyce ukształtowany jest głównie przez zielone przestrzenie pół i łąk oraz liczne cieki wodne zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej. Obszar jest wolny od uciążliwego przemysłu i ze względu na wysoką wartość użytków rolnych zaliczany jest do rejonów intensywnego rozwoju rolnictwa. Usytuowanie gminy z dala od ośrodków wielkiego przemysłu sprawia, że środowisko naturalne gminy jest nieskażone sprzyjając rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi.
Gmina Skoroszyce oferuje niepowtarzalne warunki amatorom pieszych i rowerowych wędrówek. Idealną lokalizację dla tej formy aktywnego wypoczynku zapewnia ponad 12-hektarowy teren b. lotniska wojskowego w Starym Grodkowie z dobrze zachowaną płytą startową oraz kilkukilometrowym, utwardzony układem komunikacyjnym. Dlatego też obiekt lotniska doskonale nadaje się do organizacji otwartych imprez o charakterze masowym w tym zlotów motoryzacyjnych, rajdów rowerowych czy wyścigów kartingowych.
W rejonie miejscowości Mroczkowa i Czarnolas występują duże skupiska leśne, które tworzą znakomite warunki dla zbieraczy runa leśnego oraz myśliwych, bowiem oba sołectwa posiadają wydzielone tereny łowieckie. Z kolei w okolicach miejscowości Sidzina napotkamy liczne meandry Nysy Kłodzkiej stanowiące wymarzone miejsce dla wędkarzy.
Mimo braku renomowanych zabytków na obszarze gminy zachowało się szereg obiektów wartych zobaczenia. Na szczególną uwagę turystów zasługuje Kościół p.w. „Znalezienia Krzyża” w Sidzinie. Malowniczo posadowiony, przypominający swym wyglądem pałacyk, to obecnie cieszące się dużym zainteresowaniem wśród par z Opolszczyzny miejsce zawierania małżeństw. Będąc w Gminie Skoroszyce nie można pominąć Kościoła p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Mroczkowej z 1824 r. wraz z otaczającymi go stacjami drogi krzyżowej oraz rosnącą u bram kościoła lipą drobnolistną (250 – letni pomnik przyrody). Ciekawym śladem historii jest słup graniczny Księstwa Biskupów Wrocławskich z którym związana jest legenda o pojawiającym się w bezksiężycowe noce jeźdźcu wraz z towarzyszącą mu sforą psów.
Rozwinięta baza sportowa umożliwia uprawianie wielu dyscyplin. Przy szkole w Sidzinie znajduje się w nowoczesna i w pełni wyposażona sala gimnastyczna służąca nie tylko młodzieży szkolnej, ale także wszystkim mieszkańcom. Ponadto gmina posiada kompleks sportowo-rekreacyjny w Skoroszycach (dwa boiska do gier zespołowych, bieżnia lekkoatletyczna) z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Atrakcje architektoniczne:
Dziedzictwo kulturowe gminy posiada niejednorodny charakter zdeterminowany typem jednostki osadniczej – wsią (10 wsi sołeckich) i wiąże się z gospodarką rolną. Wszystkie miejscowości gminy Skoroszyce posiadają średniowieczną metrykę. Stary Grodków wzmiankowano w źródłach już w 1210 r. W 1237 r. wzmiankowano Chróścinę i Czarnolas, w 1285 r. – Pniewie, a w 1288 r. – Sidzinę. Około 1300 r. lokowano Brzeziny, Giełczyce, Makowice, Mroczkowa i Skoroszyce.
Najcenniejszymi zabytkami w gminie są oczywiście obiekty sakralne, które trwale wpisane w krajobraz wsi, pełnią niezmiennie swoją pierwotną funkcję świadcząc o tradycji miejsca i lokalnym kolorycie.
Na terenie gminy znajduje się 9 kościołów (Brzeziny, Chróścina, Czarnolas, Makowice, Mroczkowa, Sidzina – 2 kościoły, Skoroszyce i Stary Grodków). Siedem z nich jest objętych ochroną prawną. Ochroną prawną objęte jest wyposażenie kościołów w: Brzezinach, Chróścinie, Markowicach, Sidzinie, Skoroszycach i Starym Grodkowie.
Najstarszą świątynią w gminie Skoroszyce jest wzniesiony w 2 poł. XIII w. kościół pw. Świętej Trójcy w Starym Grodkowie. Na XIV w. datowany jest kościół pw. św. Jadwigi w Skoroszycach. Na XV w. datowane są kościoły znajdujące się w Chróścinie i Markowicach, a na XVI w. kościół pw. św. Marcina w Brzezinach. Prawie wszystkie zostały przebudowane w XVIII w. Pozostałe świątynie pochodzą z XVII w. (Sidzina) i XIX w. (Czarnolas, Mroczkowa). W gminie znajduje się również 31 kapliczek, 3 zespoły kapliczek w ogrodzeniu kościołów, 4 kaplice cmentarne i dzwonnica w Skoroszycach. Trzy rzeźby Jana Nepomucena znajdujące się w Makowicach, Sidzinie i Skoroszycach wpisane są do rejestru zabytków. Prawnie chroniony jest też średniowieczny krzyż pokutny z Chróściny. Warto dodać, że w gminie zachowały się również trzy zabytkowe plebanie w Makowicach, Sidzinie i Skoroszycach.
Na terenie gminy zachowało się również osiem zabytkowych cmentarzy. Najstarszy z nich, założony został w 1 poł. XIX w. w Sidzinie. Najstarszy nagrobek na tym cmentarzu pochodzi z 1906 r. Cennymi zabytkami są również założone w 2 poł. XIX w. cmentarze rzymsko-katolickie w: Starym Grodkowie (najstarsze nagrobki z lat 1845 i 1872), Skoroszycach (najstarszy nagrobek z 1897 r.), Czarnolesie (najstarszy nagrobek z 1899 r.) i Makowicach (najstarszy nagrobek z 1916 r.). Z 1 poł. XX w. pochodzi cmentarz rzymsko-katolicki w Chróścinie na którym najstarszy nagrobek pochodzi z 1940 r. Prawnie chroniony jest jedynie cmentarz parafialny w Skoroszycach (nr 280/90). Cmentarze są ważnym dziedzictwem kulturowym są cmentarze. Równie istotne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego są tereny zieleni pocmentarnej z cennymi zabytkami sztuki sakralnej, zachowanym układem alejek i ścieżek cmentarnych. Usytuowane są przeważnie w otoczeniu zespołów kościelnych, co widoczne jest w miejscowościach: Czarnolas, Mroczkowa, Sidzina, Skoroszyce, Stary Grodków.
Większość obiektów sakralnych gminy znajduje się w dobrym stanie technicznym, są użytkowane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem i poddawane systematycznym pracom konserwatorskim. (Program Opieki nad Zabytkami gm. Skoroszyce).
Pomniki przyrody w Chróścinie: dąb szypułkowy w wieku ok. 210 lat, o obwodzie pnia 394 cm i wysokości ok. 25 m oraz dąb szypułkowy w wieku ok. 300 lat o obwodzie pnia 394 cm i wysokości 28 m.
Słup graniczny Księstwa Biskupów Wrocławskich z którym związana jest legenda o pojawiającym się w bezksiężycowe noce jeźdźcu wraz z towarzyszącą mu sforą psów.

Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
W latach 2007-2009 Gm. Skoroszyce złożyła 9 wniosków o dofinansowanie ze środków UE i krajowych na kwotę 10 976 206 zł. 8 wniosków otrzymało dofinansowanie z PROW, PO KL oraz z krajowych na kwotę 5 224 609 zł. Są to m.in. budowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji w Chróścinie oraz w Skoroszycach, budowa Pawilonu Sportowego w Skoroszycach, budowa sali gimnastycznej w Sidzinie,

Imprezy:
Najważniejsza imprezą gminną są Dożynki Gminne.
Odbywają się one co roku w innej miejscowości (w 2009r. Dożynki Gminne zorganizowane w Czarnolesiu zdobyły nagrodę „Turystyczna Niezapominajka Opolszczyzny). Święto plonów Gminy Skoroszyce, to jak do tej pory, impreza skupiająca wszystkie wsie na jednej imprezie.
„Kiszenie kapusty – dzień tradycji i integracji społeczności wiejskiej”- impreza zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Makowicach. Konkurs kiszenia kapusty po raz pierwszy odbył się w 2008r. i ma szansę stać się sztandarową imprezą organizowana w gminie Skoroszyce. „W konkursie udział biorą drużyny żeńskie z poszczególnych miejscowości gminy Skoroszyce, które mają za zadanie w tradycyjnych strojach i w tradycyjny sposób przygotować kapustę do kiszenia: poszatkować, posolić, udeptać bądź ubić w beczce. Impreza podtrzymuje zwyczaj kiszenia kapusty, przypomina stare receptury i tradycyjne metody wytwarzania tego przysmaku. Wydarzenie to aktywizuje organizacje kobiece działające na terenie Gminy Skoroszyce oraz integruje całą społeczność wiejską. Impreza połączona jest z biesiadowaniem i zabawą taneczną trwającą do późnych godzin nocnych.” Turystyczne Niezapominajki Opolszczyzny 2009.
Inne imprezy gminne:
 • Zawody Sportowo-Pożarnicze
 • Zawody Wędkarskie
 • Puchar Wójta w piłce nożnej
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat nyski
Obszar LGD:
Złota Ziemia
Udział w programach:
Wójt:
Alina Baran
Adres:
ul. Powstańców Śląskich 17, 49-233 Skoroszyce
Liczba mieszkańców:
6519
Telefon:
(+48) 077 431 80 82
Fax:
(+48) 077 431 80 29
E-mail:
ug@skoroszyce.pl
WWW:
http://www.skoroszyce.pl/
BIP:
http://bip.skoroszyce.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Jełowa
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Kroszonka opolska
Liczba odwiedzin: 9857403
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO