Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Aktualne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim
Programy ›› Odnawialne źródła energii na Opolszczyźnie ›› Wstęp ›› Odnawialne żródła energii - Str. 2 ›› Aktualne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim 
Na terenie województwa opolskiego są wykorzystywane wszystkie formy odnawialnych źródeł energii, z tym że w produkcji energii elektrycznej dominującą rolę odgrywa mała energetyka wodna, a w produkcji ciepła biomasa. Województwo opolskie posiada 31 elektrowni wodnych, które wytwarzają 77,8 G Wh/rok. Projektuje się 20 nowych obiektów o mocy 18,5 MW, co spowoduje wzrost produkcji energii o ok. 86 GWh/rok. Aktualnie pracuje 1 elektrownia wiatrowa o mocy 0,45 MW. Planowana jest budowa kilku ferm wiatrowych o łącznej mocy ok. 630 MW. Najbardziej zaawansowane inwestycje to fermy wiatrowe w Kamienniku, Walcach, Polskiej Cerekwi, Pawłowiczkach, Wilkowie, Byczynie i Paczkowie.Gminy Praszka, Dobrodzień, Byczyna, Wołczyn, Polska Cerekiew planują inwestycje wykorzystujące energię geotermalną. Dobrym przykładem wykorzystania energii geotermalnej jest system ogrzewania obiektów w Grodzie Rycerskim w Gminie Byczyna. Instalacje wykorzystujące biogaz jako paliwo, pracują w trzech oczyszczalniach ścieków, w tym w uruchomionej w 2008 roku w Brzegu. Planuje się budowę instalacji na oczyszczalniach ścieków i wysypiskach śmieci w Głubczycach, Opolu, Domaszowicach i Strzelcach Opolskich. Budowę biogazowni rolniczych planują gminy Kietrz, Skarbimierz, Lewin Brzeski, Domaszowice Byczyna i Lubsza, a także duże przedsiębiorstwa rolnicze: Kombinat Rolny w Kietrzu, Spółka Top Farms w Głubczycach, Stadnina Koni w Prudniku.

Energia słoneczna jest wykorzystywana w małej skali w budownictwie jednorodzinnym, ale także w dużych pawilonach handlowych Tesco w Zdzieszowicach i Praszce. Produkcja energii elektrycznej z OZE w 2010 roku może osiągnąć poziom 882 GWh/rok, co stanowić będzie ok. 8,30 % całkowitej produkcji energii elektrycznej regionu. Zapotrzebowanie energii cieplnej na terenie województwa wynosi 11 684,8 GWh/rok. Udział biomasy w produkcji ciepła dla stanu istniejącego kształtuje się na poziomie 1,12%, a realne jest przekroczenie 4,0%. Szczególnego wsparcia wymagają inwestycje wykorzystujące w racjonalny sposób zasoby biomasy oraz rozwiązania kogeneracyjne.

Udział energii odnawialnej w odniesieniu do całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło wynosi obecnie ok. 2%. Udział ten może przekroczyć 8,5 % do 2010 roku przy założeniu, że zostaną zrealizowane plany inwestycyjne gmin w zakresie budowy nowych elektrowni wodnych i modernizacji istniejących, udział współspalanej biomasy w kotłach energetycznych Elektrowni Opole ulegnie podwojeniu, zostaną uruchomione projektowane biogazownie, a przyrost mocy zainstalowanej energetyki wiatrowej osiągnie rząd 140-150MW.

Obecne tempo realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii budzi wątpliwości czy projektowane wskaźniki przyrostu udziału energii odnawialnej w odniesieniu do całkowitego zapotrzebowania na energię do 2010 r. są realne. Duży wpływ na te procesy ma opóźnienie we wdrażaniu programów unijnych 2007-2013, które decydują o finansowaniu znacznej części projektów. Zaangażowanie inwestorów oraz uruchomienie większości programów współfinansujących zadania z tego zakresu w 2009 r. powinno przyśpieszyć realizację projektowanych zamierzeń.

Zainteresowanie produkcją energii ze źródeł Energii Odnawialnej, zatacza coraz większe kręgi, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, którzy widzą perspektywę gospodarczą w tej dziedzinie. Z drugiej strony rosnące ceny energii dla odbiorców końcowych, dają sporo do myślenia, zwłaszcza odpowiedzialnym za utrzymanie gospodarstw domowych lub rolnych nad alternatywą dla energetyki konwencjonalnej. W odpowiedzi na tak pokaźny wzrost zainteresowania powstało opracowanie pt. „Vademecum Inwestora Energetycznego w Województwie Opolskim”
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Stare Siołkowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Eierstich- kluseczki jajeczne
Liczba odwiedzin: 9865285
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO