Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Obszary LGD
Obszary LGD 
Stobrawski Zielony Szlak
1. Podział geograficzno-administracyjny LGD
Obszar LGD jest spójny przestrzennie - znajduje się w jednym obrysie. Granica obszaru LGD przebiega po granicach administracyjnych gmin. Obejmuje przylegające do siebie 8 gmin wiejskich i jedną miejsko – wiejską, gdzie liczba mieszkańców w mieście Namysłów to 16 589 (mieszkańcy zameldowani na pobyt stały według stanu na dzień 31 grudnia 2006r.). Gminy administracyjnie należą do województwa opolskiego i trzech powiatów: brzeskiego (gmina Lubsza), namysłowskiego (gmina Domaszowice, Pokój, Namysłów i Świerczów) oraz opolskiego (gmina Łubniany, Murów i Popielów). Obszar objęty LSR położony jest w północno-zachodniej części województwa opolskiego. Południową, naturalną granicę obszaru stanowi rzeka Odra. Od północy obszar LGD graniczy z województwem wielkopolskim, od zachodu z województwem dolnośląskim, a na wschodzie z powiatem kluczborskim i gminami powiatu opolskiego. Północna część obszaru jest terenem rolniczym, rozwiniętym szczególnie w gminie Domaszowice, Namysłów i Świerczów. Część środkowa – największa, to Bory Stobrawskie, które w gminie Murów stanowią ponad 70 % terytorium gminy. Południowa część to tereny rolnicze położone w rozległej dolinie Odry. Obszar objęty LSR leży w całości na terenach Niziny Śląskiej, w obrębie Równiny Opolskiej, Równiny Namysłowskiej, Równiny Oleśnicko-Bierutowskiej i Pradoliny Wrocławskiej. Większość obszaru charakteryzuje się mało zróżnicowaną rzeźbą terenu, wyższe polodowcowe wzniesienia i pagórki występują jedynie w północnej części, na terenie gmin Namysłów i Domaszowice oraz na zachodzie w gminie Lubsza. Obszar LGD powiązany jest siecią dróg ze stolicą województwa (miastem Opole) oddalonym od centrum obszaru (m. Pokój) o ok. 30 km. Inne duże ośrodki miejskie, powiązane komunikacyjnie z terenem objętym LSR to: Kalisz ok. 103 km, Częstochowa ok. 99 km, Wrocław 60 km, Poznań 195 km. Autostrada A-4 przebiega w odległości ok. 35 km. Rzeka Odra, pełniąca funkcję korytarza ekologicznego rangi międzynarodowej, stanowi jego południową granicę.
2. Siedziba
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój (budynek Urzędu Gminy)
3. Dane kontaktowe (adres, numer telefonu, faxu, adres strony internetowej, adres e-mail
Stowarzyszenie LGD "Stobrawski Zielony Szlak" ul. Sienkiewicza 8,
46-034 Pokój (budynek Urzędu Gminy)

tel/fax 077 469 36 37,
prezes-Jacek Płaczek tel. kom. : 0785 988 196
http://www.stobrawskiszlak.pl/
e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl
4. Ludność
Liczba mieszkańców wszystkich gmin należących do LGD na dzień 31 grudnia 2006r. wynosiła 71 775 mieszkańców, w tym 55 186 mieszkańców zamieszkiwało tereny wiejskie (77%). Jedyne miasto na terenie LGD (Namysłów) liczy 16 589 mieszkańców.
5. Powierzchnia
Powierzchnia obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak wynosi 1 318 km2, w tym 23 km2 zajmuje miasto Namysłów. Obszar LGD stanowią w zdecydowanej większości tereny wiejskie (98,3% obszaru).
6. Geneza powstania
LGD W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie w tworzeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z okresu funkcjonowania programu pilotażowego Leader+. Mimo tego, że LGD nie uczestniczyła w powyższym programie, w okresie tym przy aktywnej pomocy ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, zawiązała się grupa osób dążąca do powołania Lokalnej Grupy Działania. Na różnych etapach procesu tworzenia Stowarzyszenia odbywały się spotkania z udziałem osób prywatnych, przedstawicieli sektora społecznego, prywatnego i publicznego. Zaproszenia na spotkania rozesłano do rozpoznanych grup społecznych, biznesowych, rolników na obszarze gmin: Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Świerczów i Popielów. Sprawę nagłośniono w lokalnej prasie, przez ogłoszenia rozwieszane w miejscach publicznych oraz w ośrodkach wiejskich. W Namysłowie odbyło się spotkanie inaugurujące, na które przybyło aż 150 osób, co wskazywało na duże zainteresowanie tematem rozwoju obszarów wiejskich. Następnie odbyły się 4 spotkania warsztatowe z mieszkańcami moderowane przez trenera, których efektem było utworzenie i zarejestrowanie w 2006r. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak oraz opracowanie "Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich gmin: Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów, Świerczów”. Po czym w Świerczowie odbyło się spotkanie promujące LGD i strategię rozwoju, a także każdą z gmin, która przystąpiła do Stowarzyszenia. W okresie programowania 2007-2013 nastąpiły konieczne zmiany dostosowujące LGD i Strategię do nowych wymogów prawnych. Przy pracach nad zmianami organizacyjnymi oraz statutu, a także nad aktualizacją strategii, zastosowano następujące formy działania:
- utworzenie Grupy Roboczej wyłonionej z członków LGD,
- sondaż społeczny z wykorzystaniem ankiet (wypełniono ponad 400 ankiet),
- sondaż społeczny z wykorzystaniem fiszki „propozycje projektów”,
- punkty informacyjno-konsultacyjne w siedzibie Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz w Urzędzie Miejskim w Namysłowie i 7 urzędach gminnych,
- 16 spotkań informacyjnych i konsultacyjnych na których mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z celami działania Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz wniesienia propozycji i uwag do nowej strategii,
- zamieszczanie na stronie internetowej bieżących efektów prac na Strategią z możliwością zgłaszania uwag.
Bezpośrednim procesem budowania partnerstwa i przygotowania strategii, kierowała Grupa Robocza w liczbie 7 osób w składzie: Jacek Płaczek, Tadeusz Bezwerchny, Dagmara Bak, Jadwiga Kulczycka, Grażyna Kuźnik, Kamil Rudziński i Krzysztof Urbanek. Grupa Robocza wspierana była w swoich działaniach przez ekspertów zewnętrznych wyłonionych w ramach konkursu. Dla zapewnienia szerokiego dostępu do informacji o tworzeniu partnerstwa Grupa Robocza ogłosiła szeroki nabór partnerów. Ogłoszenie zostało opublikowane w lokalnej prasie, wywieszone w siedzibach organizacji i instytucji działających na terenie obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz na stronie internetowej LGD. Ogłoszenie zawierało następujące informacje: nazwę działania Leader i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, cel partnerstwa (LGD), planowane spotkania z mieszkańcami, możliwość składania propozycji do Strategii i projektów do jej realizacji. Do ogłoszenia załączono ankietę, która uwzględniała zapytania dotyczące w szczególności: statusu partnera (osoba fizyczna, rolnik, stowarzyszenie, jednostka samorządowa), oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze oraz kierunków działań najważniejszych dla rozwoju obszaru LGD. Ankieta była rozdawana również na zebraniach sołeckich. Wypełniono 415 ankiet. Ponadto rozdano wśród uczestników spotkań i zamieszczono na stronie internetowej LGD ankietę „propozycje projektów”, dzięki czemu uzyskano ponad 100 propozycji operacji, co pozwoliło na właściwe sformułowanie celów strategii.
7. Misja LGD
Wykorzystując i eksponując dziedzictwo wielokulturowe i zasoby przyrodnicze obszaru oraz aktywność mieszkańców koordynujemy działania partnerów i dążymy do stworzenia gościnnej i atrakcyjnej oazy Europy.
8. Wizja LGD
„Wizją LGD Stobrawski Zielony Szlak jest stać się oazą na szlaku Europy - centrum aktywnego wypoczynku, zdrowia, opartym na bogactwie walorów przyrodniczych i kulturowych, obszarem przyjaznym człowiekowi, zapewniającym rozwój i dostatek mieszkańcom”
9. Opis członków LGD
Sektor publiczny
Gmina Namysłów Krzysztof Kuchczyński; Gmina Pokój Barbara Zając; Gmina Popielów Dionizy Duszyński; Gmina Domaszowice Zenon Kotarski; Gmina Świerczów Andrzej Gosławski; Gmina Murów Andrzej Puławski; Gmina Łubniany Dieter Wystub; Gmina Lubsza Wojciech Jagiełłowicz;
Sektor gospodarczy
Mateusz Macioszek; Firma Handlowo-Usługowa „Dar-bud” – Dariusz Kogut; Cedr Ogrody od A do Z – Jacek Sobania; Sklep spożywczy – Piotr Jagieła; Firma Ogólnobudowlana – Piotr Szostak; Agnieszka Sobania; Studio stylizacji paznokci – Katarzyna Lewicka; Janusz Monasterski;
Sektor społeczny
Bogdan Kowalski, Wiesława Gudzowska, Grażyna Sadulska, Tadeusz Bezwerchny, Przemysław Wienke, Danuta Bartczak, Andrzej Piwowarczyk, Brygida Solga, Helena Mataczyńska, Czesław Grabowski, Anna Wolny-Miksa, Jacek Płaczek, Lesław Czernik, Lucyna Medyk, Krzysztof Drobina, Kamil Rudziński, Mieczysław Działański, Józef Moczko, Radosław Matysik, Anna Bodzioch, Karina Ciszewska, Marieta Kupka, Danuta Izydorczyk, Krystian Czech, Jan Twardawski, Jolanta Bodziany, Czesław Bodziany, Maria Czarna, Elżbieta Sierżęga, Jadwiga Kulczycka, Mirosława Bandrowska, Wiesław Kołtowski, Krzysztof Urbanek, Sylwia Urbanek, Dagmara Bak, Grażyna Kuźnik, Monika Macioszek, Jolanta Semeniuk, Irena Gorek, Joanna Ptaszek, Irena Noworolska, Stowarzyszenie Przyjaciół Łubnian „Cis” – Józef Moczko; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Siemysłów – Franciszek Bartczyszyn;
10. Atrakcje turystyczne
Cechą charakterystyczną obszaru jest bogactwo przyrodnicze i położenie w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Liczne cieki wodne, z których największe to: Odra, Stobrawa, Budkowiczanka i Bogacica, stawy i oczka wodne stwarzają dobre warunki do rozwoju hodowli ryb i wędkarstwa. Olbrzymie zasoby lasów stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju przemysłu drzewnego, turystyki, zbieractwa grzybów i jagód. Liczne chronione gatunki fauny i flory oraz duża ilość pomników przyrody świadczą o dużych walorach przyrodniczych, a tradycje uzdrowiskowe Pokoju, liczne zespoły pałacowo – parkowe, kultywowane tradycje i obrzędy oraz stosunkowo liczne zabytki, o bogatej historii tego regionu. Dobre położenie i powiązanie komunikacyjne, dość dobra infrastruktura drogowa, atrakcyjne tereny do zasiedlania dają możliwość do rozwoju turystyki na całym obszarze, turystyki całorocznej i w różnej formie. Obszar ten położony jest z dala od dużych aglomeracji miejskich, ale posiada z nimi dogodne połączenia komunikacyjne, co sprawia, że może stanowić bazę wypadową dla mieszkańców Opola oraz Dolnego i Górnego Śląska.
Obszar LGD jest interesujący pod względem zachowanych zabytków i miejsc o ciekawej historii. Charakterystyczne dla zabytków architektury jest typowe dla tego regionu wzajemne przenikanie się wpływów kultury polskiej oraz niemieckiej. Domy, stodoły, wycugi, budynki gospodarcze, w dużej mierze są to budynki murowane, lecz spotyka się również domy drewniane (m.in. Nowa Bogacica, Dąbrówka Dolna, Stare Budkowice, Pokój), murowano – drewniane (m.in. Pokój) czy zbudowane w oparciu o konstrukcję szachulcową (m.in. Błota, Nowa Bogacica, Pokój). W gm. Popielów znajduje się Dom Jana Dzierżona, który zamieszkiwał w nim przez wiele lat. Według inskrypcji umieszczonej w elewacji frontowej zbudowany w roku 1864. Wśród zabytków architektury o najwyższych walorach kulturowo – krajobrazowych można wymienić m.in. kościoły w Kościerzycach, Karłowicach, Pokoju, Lubszy i Radomierowicach, a także drewniany kościół w Michalicach z ludowymi polichromiami z XVII w. lub czternastowieczny kościół w Strzelcach będący przykładem warownego gotyku śląskiego, czy kościół w Smogorzowie, uważanym za najstarszą miejscowość na Śląsku, z rzeźbami i obrazami z XV i XVII wieku. Jeżeli wierzyć legendzie, w podziemiach nie istniejącej już drewnianej katedry smogorzowskiej, spoczywają prochy pierwszych wrocławskich biskupów, którzy właśnie tam mieli tymczasową siedzibę. Wioski zdobią również inne kościółki drewniane i szachulcowe: w Kolanowicach, Popielowie, Krasowicach, Baldwinowicach, Biestrzykowicach i Woskowicach Małych oraz zabytkowe kościółki ewangelickie m.in. w Lubieniach (gm. Popielów), Grabiach (gm. Łubniany). Nieodzownym elementem zabytkowego krajobrazu na obszarze LGD są również pałace oraz dwory i towarzyszące im często parki. Wśród takich założeń należy wymienić dwory i pałace w Mikowicach, w Rychnowie, Ziemiełowicach, Bąkowicach, Biestrzykowicach wraz z otaczającymi parkami, założenie zamkowo – folwarczno - parkowe w Karłowicach czy dwór i park w Starościnie oraz dwór obronny z fosą w Miejscu. Gotycki zamek myśliwski z I poł. XIVw. w Karłowicach z barokową kaplicą, zachowanymi pozostałościami fosy i parkiem krajobrazowym należy do zabytków klasy krajowej. Zamek zbudowany został pod koniec 1 poł. XIVw. jako siedziba rycerskiej rodziny Tschamerów. Innymi cennymi obiektami pałacowo-dworskimi na obszarze LGD są:

- pałac w Łączanach w stylu późnego gotyku angielskiego wzniesiony w latach 1853-1854,
- zespół pałacowo-dworski w Woskowicach Małych z neogotyckim wystrojem z klasycystycznym gankiem od frontu,
- zespół pałacowy w Minkowskiem z lat 1765-1784 r. wzniesiony pod wpływem poczdamskiej szkoły architektonicznej, zdobiony barokowymi ornamentami, otoczony parkiem krajobrazowym z neogotycką kaplicą grobową. W wielu miejscowościach nieodzownym elementem zabytkowego krajobrazu są zabytkowe kapliczki (m.in. Dębiniec, Grabczok, Kały, Okoły, Stare Siołkowice, Popielów i Lubienia) oraz kaplice. Na szczególną uwagę zasługuje kapliczka zlokalizowana na terenie Nowych Budkowic wraz z cenną grupą rzeźb (drewniane, malowane) datowaną na XVI i XVIII w. oraz w Kaniowie nawiązująca do form historycznych – gotyckich, a także XVIII-wieczna kapliczka zwana "Studzionką" znajdująca się w lesie k/Dąbrówki, a słynąca z wypływającego tam cudownego źródełka. Kaplice cmentarne zlokalizowane są m.in. w Murowie, Kamiennej oraz Starych Budkowicach. Również cmentarze stanowią cenny element krajobrazu kulturowego obszaru LGD. Objęte ochroną konserwatorską cmentarze rzymsko – katolickie znajdują się w Krzywej Górze, Pokoju, Zieleńcu, Luboszycach i Brynicy oraz Miejscu i Karłowicach z figurą św. Jana Nepomucena oraz fragmentem muru z płytami epitafijnymi, ewangelickie w Bukowie i Pokoju (wraz z pomnikiem nagrobnym Henryka von Burgsdorf - zm. 1806 r.) oraz w Lubieni (nagrobki przeważnie ze stellami najstarsze z pocz. XX w.; przy pd. odcinku ogrodzenia pomnik w kształcie obelisku) i Karłowicach, żydowskie w Pokoju i Miejscu. W Gręboszowie i Pokoju zostały pamiątki po rezydujących rodach Henckel von Donnersmarck i Württemberg (z rodziny tej wywodziła się m.in. cesarzowa Rosji - Maria Fiedorowna, żona cara Pawła I). Niewielka wieś Gręboszów wyróżnia się licznymi zabytkami (18 obiektów pod ochroną konserwatorską) oraz niezwykłą atmosferą, pięknymi krajobrazami i harmonijną zabudową. Znajduje się tu piękny przykościelny cmentarz z przełomu XVIII i XIX wieku, park dworski z poł. XVIIIw. z ruinami pałacu, 2 zabytkowe aleje lipowe, 7 pomników przyrody i 3 stanowiska archeologiczne.

Na obszarze LGD wyznaczono 13 ścieżek przyrodniczo-krajoznawczych, w tym 4 rowerowe, 7 pieszych i 2 rowerowo-piesze, w tym nadleśnictwo Brzeg wyznaczyło na swoim terenie dwie leśne ścieżki przyrodnicze – w okolicach rezerwatu „Lubsza” k/Kurzni oraz na południe od Rogalic. Omawiają one kompleksowo zagadnienia związane zarówno z funkcjonowaniem lasu jako ekosystemu, jak i gospodarką leśną. Oprócz tego biegnie tu:
Szlak drewnianych kościółków – Kolanowice, Michalice, Krasowice, Baldwinowice, Biestrzykowice, Woskowice Małe.
Ścieżki rowerowe (3) w gminie Popielów – m.in. ścieżka prowadzi przez polder Stobrawa – Rybna i do niedużego kompleksu leśnego Czapliniec.
Piesze szlaki Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajobrazowego (PTTK), 4 szlaki turystyczne (wyznaczone przez PTTK):
- żółty (łącznikowy) o przebiegu: Brzeg – Kościerzyce – Ciepielowice – Złotówka – Piastowice – Lubsza – wokół rezerwatu Rogalice,
- zielony (okrężny) o przebiegu: Brzeg – Kościerzyce –Nowe Kolnie – Stobtawa – Stare Kolnie – Karłowice – Kurznie – Tarnowiec – Nowy Świat – Rogalice – Barucice – Dobrzyń – Błota – Leśna Woda – Szydłowice – Myśliborzyce – Michałowice – Pisarzowice – Brzeg,
- żółty o przebiegu: Karłowice – Kuźnia Katowska – Pokój,
- czerwony o przebiegu: Pokój – Wilcza Buda – Zagwiździe – Murów – Czarna Woda - Pokój.
12. Atrakcje architektoniczne
Namysłów:
- gotycki zamek książęcy , którego budowę rozpoczęto ok. 1312 r., ozdobą dziedzińca jest późnorenesansowa studnia z ok. 1600 r.,
- gotycki kościół p.w. Św. Piotra i Pawła,
- kościół pofranciszkański z XIV w. , przebudowywany w XVII w.,
- kościół p.w. Niepokalanego poczęcia NP Marii na Starym Mieście, zbudowany w XIV w., na zewnętrznej ścianie znajduje się kamienna płyta nagrobna z 1780 roku,
- barokowa kaplica cmentarna zbudowana w latach 1708-1709,
- gotycki ratusz z wieżą ( wysokość - 57 m),
- kamienice mieszczańskie z XVI w. w północnej pierzei rynku,
- neorenesansowa fontanna z 1912-1913 r z mosiężną figurką chłopca.

Obszar LGD jest interesujący pod względem zachowanych zabytków i miejsc o ciekawej historii. Charakterystyczne dla zabytków architektury jest typowe dla tego regionu wzajemne przenikanie się wpływów kultury polskiej oraz niemieckiej. Domy, stodoły, wycugi, budynki gospodarcze, w dużej mierze są to budynki murowane, lecz spotyka się również domy drewniane (m.in. Nowa Bogacica, Dąbrówka Dolna, Stare Budkowice, Pokój), murowano – drewniane (m.in. Pokój) czy zbudowane w oparciu o konstrukcję szachulcową (m.in. Błota, Nowa Bogacica, Pokój). W gm. Popielów znajduje się Dom Jana Dzierżona, który zamieszkiwał w nim przez wiele lat. Według inskrypcji umieszczonej w elewacji frontowej zbudowany w roku 1864. Wśród zabytków architektury o najwyższych walorach kulturowo – krajobrazowych można wymienić m.in. kościoły w Kościerzycach, Karłowicach, Pokoju, Lubszy i Radomierowicach, a także drewniany kościół w Michalicach z ludowymi polichromiami z XVII w. lub czternastowieczny kościół w Strzelcach będący przykładem warownego gotyku śląskiego, czy kościół w Smogorzowie, uważanym za najstarszą miejscowość na Śląsku, z rzeźbami i obrazami z XV i XVII wieku. Jeżeli wierzyć legendzie, w podziemiach nie istniejącej już drewnianej katedry smogorzowskiej, spoczywają prochy pierwszych wrocławskich biskupów, którzy właśnie tam mieli tymczasową siedzibę. Wioski zdobią również inne kościółki drewniane i szachulcowe: w Kolanowicach, Popielowie, Krasowicach, Baldwinowicach, Biestrzykowicach i Woskowicach Małych oraz zabytkowe kościółki ewangelickie m.in. w Lubieniach (gm. Popielów), Grabiach (gm. Łubniany). Nieodzownym elementem zabytkowego krajobrazu na obszarze LGD są również pałace oraz dwory i towarzyszące im często parki. Wśród takich założeń należy wymienić dwory i pałace w Mikowicach, w Rychnowie, Ziemiełowicach, Bąkowicach, Biestrzykowicach wraz z otaczającymi parkami, założenie zamkowo – folwarczno - parkowe w Karłowicach czy dwór i park w Starościnie oraz dwór obronny z fosą w Miejscu. Gotycki zamek myśliwski z I poł. XIVw. w Karłowicach z barokową kaplicą, zachowanymi pozostałościami fosy i parkiem krajobrazowym należy do zabytków klasy krajowej. Zamek zbudowany został pod koniec 1 poł. XIVw. jako siedziba rycerskiej rodziny Tschamerów. Innymi cennymi obiektami pałacowo-dworskimi na obszarze LGD są:

- pałac w Łączanach w stylu późnego gotyku angielskiego wzniesiony w latach 1853-1854,
- zespół pałacowo-dworski w Woskowicach Małych z neogotyckim wystrojem z klasycystycznym gankiem od frontu,
- zespół pałacowy w Minkowskiem z lat 1765-1784 r. wzniesiony pod wpływem poczdamskiej szkoły architektonicznej, zdobiony barokowymi ornamentami, otoczony parkiem krajobrazowym z neogotycką kaplicą grobową.

W wielu miejscowościach nieodzownym elementem zabytkowego krajobrazu są zabytkowe kapliczki (m.in. Dębiniec, Grabczok, Kały, Okoły, Stare Siołkowice, Popielów i Lubienia) oraz kaplice. Na szczególną uwagę zasługuje kapliczka zlokalizowana na terenie Nowych Budkowic wraz z cenną grupą rzeźb (drewniane, malowane) datowaną na XVI i XVIII w. oraz w Kaniowie nawiązująca do form historycznych – gotyckich, a także XVIII-wieczna kapliczka zwana "Studzionką" znajdująca się w lesie k/Dąbrówki, a słynąca z wypływającego tam cudownego źródełka. Kaplice cmentarne zlokalizowane są m.in. w Murowie, Kamiennej oraz Starych Budkowicach. Pokój założył książę oleśnicko–bierutowski Karol Krystian Erdmann Wirtemberski (Carl Christian Erdmann von Württemberg–Oels 1716–1792), któremu spodobały się tutejsze lasy pełne zwierzyny łownej. W roku 1748 założył osadę, w której wykarczowano osiem krzyżujących się promieniście alei, a w miejscu ich przecięcia wzniesiono pałacyk myśliwski, a następnie murowany pałac, w którym książę zamieszkał na stałe. Ten właśnie budynek stanowił środek kompozycji o kolistym układzie z promieniście rozchodzącymi się ulicami. Stał się on początkiem oryginalnego układu urbanistycznego wzorowanego na planie miasta Karlsruhe w Westfalii. Dookoła gwiaździście rozrosło się miasteczko, otrzymując w 1820 r. prawa handlowe. W latach 1750–1820 osada rozbudowywana przez księcia i jego następców nabrała charakteru miejskiego. W Pokoju wybudowano (1764–1775) pierwszy na Śląsku, przepiękny kościół ewangelicki i nadano mu imię księżnej Zofii. Rzut poziomy świątyni ma kształt owalny, natomiast cztery przybudówki są kwadratowe. Przy wejściu do kościoła znajduje się wieża zakończona zegarem piaskowym i kopułą. Ołtarz zdobią obrazy malarzy: Beuthesa „Ostatnia wieczerza”, „Przemienienie pańskie” oraz Ernsta „Zmartwychwstanie” i „Wniebowstąpienie”. Równocześnie z budową zamku przystąpiono do prac na rzecz stworzenia ogrodu francuskiego, za którym nieco później powstał angielski park. Ogród dzielił się na cztery części oprócz kwiatów, krzewów i drzew znalazły się także stawy, place zabaw, labirynt oraz amfiteatr. Park angielski powstawał w latach 1780-90. Znalazły się w nim dwa zamki; na Winnej Górze oraz szwedzki, rotunda, strzelnica, latarnia, ptaszarnie, a także pomniki. Do najciekawszych pomników należały: postacie generałów Schwerina, Winterflda, Keitha Ziethena oraz Fryderyka II. Z innych budowli wymienić należy: świątynię Matyldy, łaźnie, dom lalek, rzeźby na placu Minewry, pomnik zwycięstwa, pomnik lwa oraz kilka popiersi. Obok wejścia do parku stało kilka głazów narzutowych z wyrytymi sentencjami. W 1756 roku na wyspie jeziora Zofii zbudowano zamek z przyległym amfiteatrem. Tuż obok, na mniejszej wyspie usytuowano tzw. Gwiaździstą Twierdzę. Na uwagę zasługuje także zamek letni, który został przekształcony później na Dom Koncertowy. Obecnie założenie parkowe w Pokoju jest jednym z najciekawszych na Opolszczyźnie. Składa się z parku francuskiego, zwanego też ogrodem barokowym, XIX–wiecznego parku krajobrazowego oraz parku angielskiego. Łącznie powierzchnia parku wynosi około 200 ha, z czego powierzchnia ogrodu barokowego i XIX–wiecznego parku to około 44 ha. W całym parku można jeszcze do dziś natknąć się na wiele pomników, ruiny herbaciarni na wyspie otoczonej wodą, a także żelazny odlew wielkiego śpiącego lwa.

Wyjątkowe walory klimatyczne doceniono już w 1847 roku, kiedy to nadworny lekarz księcia, doktor Freund, założył w Pokoju uzdrowisko. Zbudowano kilka domów dla kuracjuszy i zakład kąpielowy. Leczono głównie choroby reumatyczne i schorzenia nerwowe. Do słynnych potem kąpieli wodnych i parowych używano wyciągu z igieł sosnowych, który miał działanie lecznicze przy różnych dolegliwościach, szczególnie reumatologicznych. Pod koniec dziewiętnastego wieku (1889) odkryto tu źródło wody leczniczej, nazwane później "Charlotta" z dużą zawartością żelaza, którego wysoką wartość ocenił prof. Fresenin z Wiesbaden. Z tych powodów urządzono tu pijalnię wody. Woda ta ma podobne właściwości jak woda w znanym kurorcie Aleksisbad w Dolnym Harzu i Langenschwalbach w Hesji, gdzie leczono choroby kobiece. Po wielu latach starań ostatecznie w 1925 roku powstał tu górniczy ośrodek sanatoryjny. Ośrodek cieszył się dużą popularnością . Zarówno dla kuracjuszy, jaki i turystów wyznaczono wiele atrakcyjnych tras spacerowych. Do dzisiaj działa w Pokoju, jedyny na Opolszczyźnie, Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny.

W XVIII i XIXw. poprzedniego stulecia Pokój uchodził za ważny ośrodek kulturalny. Działał tu dworski teatr, który był konkurencyjny w stosunku do teatru wrocławskiego. Jego walory przejawiały się w wielkości, wytwornej dekoracji i niebywałej garderobie. Działał tu także współtwórca Teatru Narodowego z Hamburga D. Borchers, którego uważano za najwybitniejszego niemieckiego aktora XVIII w. Na teatralne sztuki książę polecił ludności rozdawać bezpłatne bilety wstępu, pod warunkiem przyjścia umytym i schludnie ubranym. Należy podkreślić fakt, że do 1806 r. teatr ten w opinii krytyków należał do najlepszych na Śląsku. Przez pewien czas pracował tutaj światowej sławy kompozytor C.M. von Weber.

Zabytki techniki

Na terenie LGD znajdują się również cenne zabytki techniki. Wśród nich wymienić należy Hutę Szkła w Murowie, Odlewnie Żeliwa w Zagwiździu, stopień wodny „Ujścia Nysy” – zespół (rzeka Odra) w Rybnej oraz wodociągowe wieże ciśnień zlokalizowane przy dworcach kolejowych (Karłowice, Murów, Pokój, Jełowa), a także drewniane wiatraki w gminie Popielów i młyny wodne (m.in. w Krogulnej i Starych Siołkowicach).
Jednym z najciekawszych zabytków techniki na obszarze LGD jest huta żelaza w Zagwiździu. Założona przez króla pruskiego Fryderyka II w związku z kolonizacją i uprzemysłowieniem regionu zachowała się w dużej części do obecnych czasów. Od końca w. XVIII do poł. XIXw. Zagwiździe skupiło pod swoim zarządem szereg innych hut: w Budkowicach, Tułach, Murowie, Bogacicy, Szumie, Szumiradzie i Karłowcu. Największy rozkwit huty miał miejsce w XVIIIw. W 1. poł. XIXw. produkuje nadal intensywnie dla potrzeb wojska, jednakże znaczenie jej stopniowo maleje w związku z rozbudową przemysłu w zagłębiu górnośląskim. Po 1945 czynna jest jeszcze młotownia poruszana wodą. Huta usytuowana jest przy skrzyżowaniu dróg do Murowa, Kup, Starych Budkowic i Radomierowic, w oparciu o ujęcie wodne z rzeki Budkowiczanki, obejmuje dwa zbiorniki retencyjne oraz dwa równoległe kanały robocze. W sąsiedztwie skrzyżowania usytuowany budynek odlewni z wieżą gichtowa. obok przy placu budynek magazynu, być może dawniej modelarni. W sąsiedztwie młotowni znajduje się budynek magazynu. Cały kompleks huty jest obecnie odnawiany przez grupę Odnowy Wsi z Zagwiździa, która w jednym z budynków otworzyła ciekawe, lokalne muzeum związane z wyrobami żelaznymi i historią huty.

Innymi bardzo ciekawymi zabytkami techniki, rzadko spotykanymi na terenie województwa opolskiego, są drewniane wiatraki „poltrak” i „koźlak” w Siołkowicach Starych oraz wiatrak w Popielowie. Wiatrak w Popielowie jest obecnie remontowany.

13. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia

ŁUBNIANY:

„Łubniany w młodzieżowym obiektywie” – pracownia fotograficzna wraz z warsztatami dla dzieci i młodzieży.
„Łubniany – krok w przyszłość” – remont i wyposażenie świetlicy; Remont świetlicy wiejskiej. Budowa placu zabaw w Kolanowicach oraz we wsi Kępa; Remont szatni na boisku sportowym w Brynicy. Szlakiem rud żelaza – projekt realizowany we wsi Brynica.
Interdyscyplinarne Plenery Brynickie; Zagospodarowanie centrum miejscowości – plac przy ul Wolności w Jełowej.
Budowa terenu rekreacji - budowa boiska do koszykówki w Jełowej.
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jełowej.
Remont szatni i ogrodzenia boiska sportowego w Jełowej.

POPIELÓW:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Popielowie-całkowita wartość zadania 10 961 610 PLN
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- całkowita wartość zadania 2 882 420 PLN
Przebudowa ulicy Poprzecznej w Starych Siołkowicach- całkowita wartość zadania 261 138 PLN
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach- całkowita wartość zadania 279 249,52 PLN
Remont świetlicy wiejskiej w Kurzniach- całkowita wartość zadania 199 579,00 PLN
Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów komunalnych w Karłowicach całkowita wartość zadania 332 440,16 PLN
Rowerem po Śląsku" - oznakowanie i częściowa modernizacja tras rowerowych w gm. Popielów całkowita wartość zadania 102 117,66 PLN
Budowa drogi gminnej ul. Boczno-Kolejowej w Karłowicach wraz z przebudową linii kablowej śr. napięcia całkowita wartość zadania 542 533,28
Remont Domu Ludowego w Rybnej całkowita wartość zadania 191 519,00 PLN
Remont Domu Kultury w Karłowicach całkowita wartość zadania 185 557,00 OLN
Modernizacja ośrodków zdrowia w miejscowościach Stare Siołkowice, Popielów, Karłowice całkowita wartość zadania 385 473,43 PLN
Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków ogólny koszt 2 934 817 PLN
Rozbiórka i odbudowa strażnicy OSP z zapleczem kulturalno-socjalnym w Starych Siołkowicach Koszt zadania 487 400 PLN
Modernizacja Gimnazjum w Starych Siołkowicach Koszt zadania 831 070 PLN
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Odłogi w m. Stobrawa ogólny koszt 402 200 PLN
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzwonnicza w m. Kaniów Koszt zadania 129 700 PLN
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kamieniec w m. Popielów Koszt zadania 415 575 PLN

Projekty: Europejskiego Funduszu Społecznego:

"Z wiedzą w przyszłość" - projekt w kwocie 325 707,10 zł
„Moje przedszkole oknem na świat" . Dofinansowanie w kwocie 59 050,15zł
„Budujemy własny los – nie czekamy na lepsze jutro”, w kwocie 94 259 zł
„Aktywne kobiety trzonem rodziny” - 94 584,86zł.
Biwak integracyjny dla dzieci szkół podstawowych POZNAJMY SIĘ Zagospodarowanie centrum wsi w Starych Siołkowicach 1.050,000 zł

DOMASZOWICE:
- Przebudowa drogi gminnej-ul. Polna w miejscowości Domaszowice, SAPARD, wartość 268.500 zł, w tym dofinansowanie 201.375 zł
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Włochy, SAPARD, wartość 506.344,56 zł, w tym dofinansowanie 327.388,04 zł
- Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury w Strzelcach, SPO „Modernizacja i restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, wartość 150.621 zł, w tym dofinansowanie 87.490 zł
- Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach, SPO „Modernizacja i restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, wartość 392.972,17 zł, w tym dofinansowanie 249.608 zł
- Modernizacja drogi gminnej w Siemysłowie, ZPORR, wartość 224.820,45 zł, w tym dofinansowanie 186.218,54 zł
- eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny, ZPORR, wartość 168.422 zł, w tym dofinansowanie 120.682 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemysłowie, PROW 2007-2013, wartość 408.602,62 zł, w tym dofinansowanie 251.190 zł
- Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach szkołą równych szans, PO KL, wartość 58.944 zł, w tym dofinansowanie 58.944 zł
- Aktywna integracja kobiet w Gminie Domaszowice, PO KL, wartość 88.330 zł, w tym dofinansowanie 88.330 zł
- Aktywna integracja mieszkańców Gminy Domaszowice, PO KL, wartość 89.623,45 zł, w tym dofinansowanie 89.623,45 zł
- Aktywna integracja mieszkańców Gminy Domaszowice, PO KL, wartość 94.259 zł, w tym dofinansowanie 94.259 zł

ŚWIERCZÓW:
W ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” zrealizowano projekty: Zagospodarowanie i wyposażenie placów zabaw we wsiach Starościn, Dąbrowa, Miejsce, Biestrzykowice i Grodziec, Kształtowanie centrum wsi oraz modernizacja remizy OSP w Świerczowie, Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego we wsi Zbica, Remont świetlic w Goli, Miodarach, Bąkowicach. Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn, Dożynki Gminne we wsi Świerczów, remont remizy OSP z pozyskaniem średniego samochodu pożarniczego, wykonanie chodnika wzdłuż miejscowości i parkingu przy kościele w Bąkowicach. (środki unijne + środki własne); modernizacja remizy OSP z pozyskaniem średniego samochodu pożarniczego w Biestrzykowicach-Miodarach (środki unijne + środki własne);
MURÓW:
Dom spotkań i biblioteka w Starych Budkowicach; Wodociąg w Okołach i kanalizacja przy ul. Lipowej w Murowie; Remont Świetlicy wiejskiej w Zagwiździu; E-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny; Centrum kształcenia na odległość.
NAMYSŁÓW:
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasowicach” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Wartość całkowita projektu blisko 278.591 zł, środki własne w wysokości 105.765 zł, dofinansowanie 172.726,00 zł. – 2005 r.

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami w miejscowościach: Józefków, Michalice, Kamienna” Całkowita wartość projektu wyniosła 1 769 134,04 zł. Uzyskane dofinansowanie w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wyniosło 807 136,40 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej blisko 672.000 zł, wkład własny blisko 289.997 zł – 2003 r.

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – wymiany i budowa sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami (sieci tranzytowe)” Lokalizacja Woskowice Małe, Bukowa Śląska, - Woskowice Małe, Ligota Książęca-Minkowskie, Minkowskie-Krzemieniec, Pawłowice. Koszt całkowity blisko 619.738 zł, środki własne – blisko 181.388 Agencja Nieruchomości Rolnej - blisko 423.08 zł. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD sp. z o.o - 15.720 – 2004 r.

Remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie Koszt całkowity projektu wyniósł 323 564,13 zł. Dofinansowanie z Banku Światowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 72 382,00 zł, wkład własny 251 182,13zł. W ramach projektu wykonano:
1 naprawę tynków wewnętrznych,
2) docieplenie ścian zewn.,
3) wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
4) wymianę wyeksploatowanej instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z osprzętem sanitarnym,
5) wymianę instalacji elektrycznej,
6) wymianę drzwi wewnętrznych od sal lekcyjnych i sanitariów,
7) wykonanie posadzki i podłóg w czterech salach lekcyjnych i korytarzu, malowanie pomieszczeń szkoły. Termin realizacji: 28.05.2004 - 28.02.2005 r.


Remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu. Koszt całkowity projektu wyniósł 224 564,24 zł zł. Dofinansowanie z Banku Światowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 94 921,00 zł, wkład własny 129 643,24 zł.
W ramach projektu wykonano:
1) wymianę stolarki okiennej,
2) docieplenie ścian zewn.,
3) wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
4) malowanie sal i korytarzy,
5) dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych w stoliki przedszkolne, krzesełka, zestawy do gier dla potrzeb wychowanków oraz zestawy pomocy dydaktycznych.. Termin realizacji: 28.05.2004 – 28.02.2005 r.


„Remont Gimnazjum w Smogorzowie” Koszt całkowity projektu wyniósł 245 999,34 zł. Dofinansowanie z Banku Światowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 93 479,00 zł, wkład własny 152 520,34 zł.
W ramach projektu wykonano:
1) wymianę stolarki okiennej,
2) docieplenie ścian zewn.,
3) wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
4) remont possadzek i korytarzy. Termin realizacji: 28.05.204 – 28.02.2005 r.

Celem zadania było przeprowadzanie gruntownego remontu obiektu, który pełnił kiedyś funkcję kuźni. Obiekt znajduje się bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 454 Namysłów - Opole. Wartość projektu wyniosła 66 700,00 zł. 51 700,00 zł pochodziło z budżetu Gminy Namysłów, natomiast 15 000,00 zł pochodziło z dotacji celowej Samorządu Województwa Opolskiego.

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasowicach” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rowój obszarów wiejskich 2004-2006 Wartość całkowita projektu blisko 278.591 zł, środki własne w wysokości 105.765 zł, dofinansowanie 172.726,00 zł. – 2005 r.
„Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach” Całkowita kwota projektu wyniosła 3 359 483,47 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, gdzie wysokość dofinansowania wyniosła 1 138 862,54 zł oraz budżetu państwa, skąd Gmina Namysłów uzyskała 300 854,60 zł.
Projekt obejmował:
1)wykonanie kwatery do składowania odpadów o pow. 1,21 ha wraz z całą infrastrukturą,
2)rozbudowę i modernizację istniejącego budynku socjalnego,
3)zakup kompaktora oraz programu obsługującego składowisko wraz z przenośnym komputerem.

Budowa placów zabaw w miejscowościach: br>Barzyna, Krasowice, Niwki, Nowy Folwark, Woskowice Małe, Ziemiełowice.
Koszty całkowite projektu wyniosły 97 231,56 zł wkład własny wyniósł blisko 39 000.00 zł, dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło 58 433 zł. Koszt placu zabaw w Krasowicach wyniósł ok. 16.205 zł
Prace związane z rzeczową realizacją operacji budowy placów zabaw, zostały wykonane od dnia 25.08.2009r. do 30.09.2009r., zgodnie z zawartą umową. W ramach operacji wybudowano 6 placów zabaw w miejscowościach: Barzyna. Krasowice, Niwki, Nowy Folwark, Woskowice Małe, Ziemiełowice. Każdy z placów zabaw zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, został wyposażony w dwustanowiskową huśtawkę wahadłowa, huśtawkę wagowa – ważka, huśtawkę sprężynowa – konik, karuzelę 4 stanowiskowa, zjeżdżalnię, ławkę, kosz parkowy oraz tablicę z regulaminem placu zabaw. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości, dodatkowo budowa bezpiecznych i nowoczesnych placów zabaw wpłynie pozytywnie na stan wydolności i sprawności fizycznej dzieci.
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Baldwinowice, Brzozowiec, Bukowa Śląska, Głuszyna, Igłowice, Jastrzębie, Kamienna, Kowalowice, Ligota Książęca, Minkowskie, Nowe Smarchowice, Objazda. Pawłowice Namysłowskie, Rychnów, Smarchowice Małe, Smarchowice Śląskie, Smarchowice Wielkie, Smogorzów, Żaba.
Koszty całkowite projektu wyniosły 271 890,00 zł, wkład własny wyniósł blisko 160 460,00 zł, dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło 111 430,00 zł. Koszt jednego placu zabaw wyniósł ok. 14 310 zł.
Każdy z placów zabaw został wyposażony w dwustanowiskową huśtawkę wahadłową, huśtawkę wagową-ważka, huśtawkę sprężynową-konik, karuzelę 4 stanowiskową, zjeżdżalnię, ławkę, kosz parkowy oraz tablicę z regulaminem placu zabaw. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości w których realizowany był projekt. Dodatkowo budowa bezpiecznych i nowoczesnych placów zabaw wpłynie pozytywnie na stan wydolności i sprawności fizycznej dzieci.

Modernizacja Małej Elektrowni Wodnej w Michalicach współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Namysłów oraz zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 366 000,00 zł, kwota dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 wyniesie 184 263,00 zł., a pozostała kwota to środki własne Gminy Namysłów. Termin realizacji - październik 2010 r.

Zakup kabiny sortowniczej na składowisko odpadów w Ziemiełowicach. Koszt całkowity przedsięwzięcia 311 216,97 zł, wkład własny blisko 138.717 zł, dofinansowanie 172 500 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin realizacji: czerwiec 2010 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych Całkowita wartość zadania wynosi 2 228 489,72 zł. Dofinansowanie z PROW w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" wyniesie 1 298 661,00 zł, 389 500,00zł pochodzi z pożyczki WFOŚiGW, a pozostała kwota to środki własne Gminy Namysłów. Zakończenie prac planowane jest w listopadzie 2010 r. Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie (etap I) – przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2006-2008. koszt całkowity wyniósł 10 658 457,00 zł, dofinansowanie
1)Europejski Fundusz Rozwoju Regionalny 1 661 746,91 zł,
2) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2 000 000,00 zł,
3) Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006 - 716 205,00 zł.
Projekt CTiR w Namysłowie objął:

1) budowę niecki pływackiej o wymiarach 25x12,5 m, głębokość od 1,2 do 1,8m,
2) basen rekreacyjny o średnicy 7,5 m i głębokości 1,0 m z atrakcjami wodnymi,
3) dwie wanny spa,
4) nowoczesne zaplecze szatniowo-sanitarne,
5) centrum rehabilitacji,
6) sala konferencyjna, hotel, mała gastronomia, bar, elektroniczny system obsługi klienta.

Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie (etap II) - Całkowita wartość projektu wyniosła 7 252 253,58 zł i była finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w kwocie 2 747 500,00 zł i środków Gminy Namysłów w kwocie 4 504 753,58 zł.
Projekt obejmował wybudowanie:
1) basenu rekreacyjnego o pow. 484,23 m2 z atrakcjami wodnymi:3 – dyszowym masażem karku, 5 – dyszowym masażem stóp, 5 – dyszowym masażem pleców, zjeżdżalnią długości 70 m, basen przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
2) brodziku dla dzieci o pow. 86,59 m2 z dwoma zjeżdżalniami i grzybkiem wodnym,
3) budynek techniczny z infrastrukturą towarzyszącą,
4) budynek szatniowo – sanitarny. System uzdatniania wody w obiegu zamkniętym z czynnym przelewem wokół niecek basenowych oraz instalacja solarna z kolektorami słonecznymi zapewniają komfort użytkowania od wiosny do jesieni, wypoczynek w czystej, podgrzewanej wodzie.


Budowa ulicy Kolejowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – projekt zrealizowano w 2009 r.
Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 1 567 234,84 zł., dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wyniosło 1 332 149,61 zł., wkład własny 235 085,23 zł.
Projekt obejmował:
1) wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,50-5,00 na długości 850 m wraz z chodnikiem z kostki betonowej,
2) wykonanie oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej.

Budowa i przebudowa dróg wraz z ciągami pieszo rowerowymi w północnej części Namysłowa. Termin realizacji: 04.2009-12.2009 r. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 3 790 000,00 zł Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 wyniosło 1 895 000,00 zł, wkład własny 1 895 000,00 zł.
W ramach inwestycji wykonano:
1) przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika, odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienna,
2) przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi gminnej (ulica Pułaskiego),
3) budowę chodnika i kanalizacji deszczowej ( ulica Staromiejska oraz ulica Pułaskiego).POKÓJ:
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ WFOŚIGW W OPOLU:
1.UMOWA NR 69/2008/G-47/OA-EO5/D „WYMIANA KOTŁA C.O. W SIEDZIBIE ZOPK W ŁADZY”
WARTOŚĆ CAŁK. 39 737,07. DOFINANSOWANIE 15,8 TYŚ. ZAKRES: WYMIANA KOTŁA C.O.W BUDYNKU ZOPK W ŁADZY.
2.UMOWA NR 79/2008/G-47/OA-EO5/D „WYMIANA KOTŁA C.O. OSP W DOMARADZU”
WARTOŚĆ CAŁK. 9381,97. DOFINANSOWANIE 3,7TYŚ. ZAKRES: WYMIANA KOTŁA C.O. W BUDYNKU OSP.
3.UMOWA NR 34/2008/G-47/EE-EE/D „DBAMY O WSPÓLNE ŚRODOWISKO–ETAP I”
WARTOŚĆ CAŁK. 29 948,20. DOFINANSOWANIE 24TYŚ. ZAKRES: KAMPANIA INFORMACYJNA O EKOLOGII SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ.
4.UMOWA NR 30/2009/G-47/EE-PO/D „DBAMY O WSPÓLNE ŚRODOWISKO–ETAP II”
WARTOŚĆ CAŁK. 28 109,47. DOFINANSOWANIE 25TYŚ.. ZAKRES: KAMPANIA INFORMACYJNA O EKOLOGII SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MPIPS:
1.UMOWA AFPWS/PSU-BS/2009/2006 „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA LOKALE SOCJALNE W LUBNOWIE”. WARTOŚĆ CAŁK. 250TYŚ. DOFINANSOWANIE 100 TYŚ. ZAKRES: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NA LOKALE SOCJALNE.
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ NPPDL:
1.UMOWA NPPDL/OP/G/47/08/U/48/09 „REMONT DROGI GMINNEJ 1016140 KROGULNA-SIEDLICE. WARTOŚĆ CAŁK. 603 026,11. DOFINANSOWANIE 300 910,03. ZAKRES: REMONT DROGI GMINNEJ, WYMIANA NAWIERZCHNI.
2.UMOWA NR 38/16/08 Z WOJEWODĄ OPOLSKIM NA „MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DOMARADZ-FAŁKOWICE”. WARTOŚĆ CAŁK. 335TYŚ. DOFINANSOWANIE 284 750,00. ZAKRES: REMONT DROGI GMINNEJ,WYMIANA NAWIERZCHNI.

PRZEDAKCESYJNE

PROJEKT NR 1: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W POKOJU UL. WINNA GÓRA, ŹRÓDŁO WSPARCIA: SAPARD, UMOWA DOTACJI NR 14981/731-080014/03 Z 10.05.2004 R., WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 86815,01ZŁ, WARTOŚĆ ZADANIA 115753,34ZŁ. ZAKRES: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE GMINY POKÓJ CELEM POPRAWY SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW. PROJEKT NR 2: DOKOŃCZENIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W PARYŻU. ŹRÓDŁO WSPARCIA: SAPARD, UMOWA DOTACJI NR 14986/731-080013/03 Z 10.05.2004 R. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 57312,15 ZŁ, WARTOŚĆ ZADANIA 76416,20 ZŁ. ZAKRES: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE GMINY POKÓJ CELEM POPRAWY SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

ŚRODKI STRUKTURALNE

1.TYTUŁ: SMART KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ŹRÓDŁO: EFS
NUMER: PO KL 09.05.00-16-090/08-00
WARTOŚĆ: 48 100,00
KWOTA DOTACJI: 48 100,00
ZAKRES: KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
2.TYTUŁ: ELASTYCZNE PRZEDSZKOLE
ŹRÓDŁO: EFS
NUMER: PO KL 09.01.01-16-021/08
WARTOŚĆ: 54 870,00
KWOTA DOTACJI: 54 064,95
ZAKRES: WYDŁUŻONE GODZINY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA ORAZ ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI
3.TYTUŁ: REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZATNI W DOMARADZU
ŹRÓDŁO: EFOGR
NUMER: DRW-I-60511/67/05
WARTOŚĆ: 91 674,00
KWOTA DOTACJI: 69 873,00
ZAKRES: WYREMONTOWANIE BOISKA I SZATNI W MIEJSCOWOŚCI DOMARADZ
4.TYTUŁ: REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU
ŹRÓDŁO: EFOGR
NUMER: DRW-I-60511/69/05
WARTOŚĆ: 46 360,00
KWOTA DOTACJI: 37 520,00
ZAKRES: WYREMONTOWANIE CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU
5.TYTUŁ: REMONT CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW W FAŁKOWICACH
ŹRÓDŁO: EFOGR
NUMER: DRW-I-60511/71/05
WARTOŚĆ: 81 946,00
KWOTA DOTACJI: 61 294,00
ZAKRES: WYREMONTOWANIE CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW W FAŁKOWICACH
6.TYTUŁ: REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE.
ŹRÓDŁO: EFOGR
NUMER: DRW-I-60511/66/05
WARTOŚĆ: 82 872,52
KWOTA DOTACJI: 62 282,00
ZAKRES: PRACE REMONTOWE I ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE


TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMARADZU
UMOWA POŻYCZKI ZAWARTA 10.10.2008 R. POMIĘDZY GMINA POKÓJ A WOJEWÓDZKIM
FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU NR 34/2008-G-47/OA-OE3/P NA KWOTĘ 228400ZŁ. WARTOŚĆ ZADANIA 371381,75 ZŁ


MODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POKOJU
UMOWA DOTACJI NR 4632/09/FPK/DEK Z 08.05.2009 POMIĘDZY GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W POKOJU A MINISTERSTWEM KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA KWOTĘ 150 000 ZŁ. WARTOŚĆ ZADANIA 445240 ZŁLUBSZA:

„Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wspólne działania na rzecz wychowania w Gminie Lubsza” ,
„Modernizacja związana z przebudową drogi gminnej w Lubiczu”
"Przebudowa drogi gminnej na odcinku w km 0+000 (od krajowej nr 39) do wjazdu na drogę powiatową w km 2+965 wraz z budową zjazdów na pola Pisarzowice -Piastowice"
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami grawitacyjnej i ciśnieniowej z zasilaniem energetycznym pompowni ścieków i szaf sprężarkowych , doprowadzenie sieci wodociągowej na teren pompowni – Mąkoszyce”
"Wymiana okien w szkole w Mąkoszycach"
"Wyposażenie świetlicy w szkole w Mąkoszycach"
"Remont Szkoły Podstawowej w Lubszy"
"Wyposażenie klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu"
„Wyposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Czepielowicach”
„Sala sportowa z łącznikiem do istniejącej Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach”
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkoszyce-Roszkowice”
"Remont dzwonnicy wiejskiej w Borucicach"
"Remont Domu Ludowego w Tarnowcu"
„Budowa utwardzonej zatoki-chodnika w centrum wsi Mąkoszyce”
"Kształtowanie centrum wsi Lubsza poprzez budowę parkingu, chodników, oświetlenia oraz urządzenie terenów zielonych"
„Kształtowanie centrum wsi Czepielowice poprzez budowę parkingu oraz chodnika”
„Remont Domu Ludowego w Pisarzowicach”
„Przebudowa budynku we wsi Myśliborzyce z wydzieleniem Sali spotkań z zapleczem”
Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia w tworzeniu lokali socjalnych w Myśliborzycach na działce nr 40.
„Przedszkole przyjazne dzieciom”
Zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych
Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach
„Dokumentacja i budowa hali sportowej w Lubszy”
„Budowa i przebudowa dróg we wsi Lubsza ul. Gospodarcza, Akacjowa, Leśna”
„Przebudowa drogi gminnej w Kościerzycach”
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na gruntach wsi Szydłowice”
„Dokumentacja i budowa świetlicy w Nowym Świecie”
„Dokumentacja i budowa hali sportowej Mąkoszycach”
„Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę parkingu i chodnika jako dojście do cmentarza parafialnego we wsi Kościerzyce”
„Zmiana sposobu użytkowania pietra budynku na mieszkania socjalne w Lubszy”
„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i Nowym Świecie”
„Remont drogi gminnej w Kościerzycach”
„Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza-aglomeracja Mąkoszyce”14. Imprezy LGD LGD
Festiwal Piosenki Turystycznej „Piosenka Turystyczna na Stobrawskim Zielonym Szlaku” (początek maja) – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, Namysłowski Ośrodek Kultury;

ŁUBNIANY: Przegląd zespołów – „Śląskie Śpiewanie” – kwiecień (Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej);
Święto Gminy – maj – (ŁODK);
Dożynki Gminne – wrzesień( UG ŁUBNIANY);
Konkurs „Ze Śląskiem na Ty” – 23 styczeń(ŁODK);
Hubertus;
„Młodzież recytuje poezję niemiecką” – kwiecień
Święto Gminy Łubniany – 01.-03.maj;
Wodzenie Niedźwiedzia – styczeń, luty (Rada Sołecka),
Konkurs Poezji Wiosennej – „Zielenią zaprószone” – 18.03;
Bal Koniarza – 31.01
„Zapach chleba” – 07.10 (UG Łubniany, ŁODK);

POPIELÓW:

• Targi twórczości artystyczno-ludowej „Znani i mniej znani” (25 kwiecień) – Dom Kultury w Karłowicach;
• Festiwal Pieśni Religijnej (13 czerwiec) – Plac przykościelny w Karłowicach;
• Festyn „Co nam w duszy gra” (21-22 sierpień) -boisko sportowe w Karłowicach;
• Wystawa ”Podobieństwa nieprzypadkowe” – prace Artura Wilperta(luty-marzec) – Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie,
• Wystawa „Sławni opolanie” (kwiecień-maj) – Gminna Biblioteka w Popielowie;
• Wystawa „W krainie nie tylko 1000 Bogów (czerwiec-sierpień) – Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie,
• Biesiada Śląska (9 luty) - Samorządowe centrum Kultury w Popielowie;
• Zawody wędkarskie (2 maj) – staw pomiędzy Łewandówką a Starymi Kolniami;
• Wiosna kwiatów (2 maj) - plac przy Samorządowym Centrum Kultury w Popielowie;
• Majówka u „Farorza” (2 maj) – plac przy plebanii w Starych Siołkowicach;
• „Noc wśród książek” (7-8 maj) – Gminna Bibliotek Publiczna w Popielowie;
• „Bo wszystkie dzieci są nasze” (30 maj) – Świetlica wiejska w Kurzniach
• Festyn rekreacyjny „Witamy wakacje” (3-4 lipiec) - plac przy świetlicy wiejskiej w Kurzniach;
• Święto orkiestr dętych (20 czerwiec) – plac przy Samorządowym Centrum Kultury w Popielowie;
• Festyn „Gorące lato” (10-11 lipiec) – boisko sportowe w Stobrawie;
• Festyn sportowy (24-25 lipiec) – boisko sportowe w Popielowie;
• Festyn Myśliwski (7-8 sierpień) – Domek myśliwski w Popielowskiej Kolonii;
• Wyścigi konne (14-15 sierpień) – plac państwa Glatków w Popielowie;
• IV Święto Pieroga (28-29 sierpień) – plac przy świetlicy wiejskiej w Starych Koloniach;
• Jarmark adwentowo-świąteczny (5 grudzień) – salka parafialna w Starych Siołkowicach;
• „Wodzenie Niedźwiedzia” (6-7 luty) – wieś Stare Siołkowice, finał – Restauracja „ŚTANTIN”;


DOMASZOWICE:

• Dni Domaszowic (lipiec)
• Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze (maj-czerwiec)
• Dożynki Gminne (wrzesień)


ŚWIERCZÓW:

• Zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych (czerwiec 2010),

MURÓW:

• Zawody wędkarskie (maj-sierpień 2010) – PZW Murów;
• Festyn rodzinny „Powitanie lata i wakacji” (26 czerwiec) – plac rekreacyjno-sportowy w Murowie;
• Dni Budkowic (14-15 sierpień) – kompleks sortowy LZS;
• „Noc Świętojańska” (26 czerwiec) – tereny zabytków w Zagwiździu;


NAMYSŁÓW:

Uczestnictwo i współorganizacja lokalnych, środowiskowych, regionalnych akcji, imprez, konkursów, przeglądów, turniejów i festiwali na szczeblu podstawowym, gminnym, powiatowym np.
: 1) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - styczeń,
2) Konkurs na Amatorską Twórczość Artystyczną Namysłowska Majowa Giełda Kultury - maj,
3) Festyny i dożynki wiejskie lipiec – wrzesień
4) Konkurs historyczny DZIEJE NAMYSŁOWA – maj
5) Przegląd Szkolnych Zespołów Amatorskich - marzec Organizacja i współorganizacja imprez lokalnych o charakterze okolicznościowym, w tym: Święta państwowe i gminne :
1) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja - 3 maja,
2) Święto Ludowe / Zielone Świątki - czerwiec
3) Jarmark Rozmaitości ( wspólnie z PFRON – występy zespołów osób niepełnosprawnych, konkurs plastycznych placówek rehabilitacyjnych i opiekuńczych województwa opolskiego ) – czerwiec
4) Cykl imprez - Dni Namysłowa - w ramach Namysłowskiej Wiosny Kulturalnej – maj – czerwiec,
5) Dożynki Gminne - wrzesień 7) Narodowe Święto Niepodległości – listopad.

POKÓJ:

Festiwal Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera (impreza ruchoma – równolegle do obchodów Świąt Bożego Ciała)
Dni Pokoju – Weekendy Czerwcowe
Dożynki Gminne – wrzesień
Turnieje sportowe (siatkówka, piłka nożna, lekkoatletyka)
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji organizuje:
- wystawy
- konkursy w różnych dziedzinach sztuki
- koncerty
- kulturalne rozrywki zabaw, dyskoteki, festyny itp.


LUBSZA:

„Przegląd teatrzyków jasełkowych”- impreza cykliczna, w której biorą udział zespoły teatrzyków jasełkowych, występy dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Lubsza
„Zimą także może być wesoło”- zimowe fantazje ze śniegu”- Konkurs plastyczny organizowany podczas ferii zimowych na terenie basenu kąpielowego w Lubszy
„Kulig dla dzieci i młodzieży”- impreza organizowana przez sołectw Szydłowice dla dzieci ze wsi połączona z pieczeniem kiełbasek
„Wielkanoc w tradycji”- cykliczna impreza folklorystyczna, podczas której odbywają się konkursy; palm wielkanocnych, pisanek i potraw
Konkurs recytatorski: „Jan Paweł II - Papież wolności”- impreza o charakterze teatralnym i recytatorskim poświęcona Papieżowi Janowi Pawłowi II
„Maj piosenką malowany”- impreza majowa, tzw. „majówka” typowo o charakterze muzycznym
„Dzień Dziecka i Dzień Matki”- wspólna impreza integracyjna dla mam i dzieci
„Obchody Dnia Strażaka”- spotkanie uroczyste strażaków połączone z wspólnym ogniskiem
Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Czepielowice- impreza integracyjna dla mieszkańców Czepielowic
Przegląd teatrzyków dziecięcych- impreza teatralna, w której biorą udział teatrzyki szkolne
Festyn Parafialny- impreza integracyjna dla całej Parafii Szydłowice
„Dożynki Gminne 2010”- konkurs koron i wieńców dożynkowych, imprezy towarzyszące-występy zaproszonych zespołów
„Jesienne Dni Seniora”- impreza cykliczna, w której biorą udział seniorzy Gminy Lubsza z wszystkich miejscowości, połączona z występami zespołów

Informacje:
Województwo:
opolskie
Obejmuje gminy:
Ludność:
71 tys. mieszkańców
Powierzchnia:
1321 km2
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Sucha
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Zista - babka ucierana
Liczba odwiedzin: 9865222
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO