Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Obszary LGD
Obszary LGD 
Euro-Country
Podział geograficzno-administracyjny LGD
Obszar Euro-Country obejmuje pięć gmin wiejskich powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś oraz dwie gminy powiatu prudnickiego – Głogówek i Lubrza. Obszar leży w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej w dorzeczu Odry. Północno-wschodnia i wschodnia część obszaru należy do mezoregionu Kotliny Raciborskiej, pozostały obszar leży w obrębie mezoregionu Płaskowyżu Głubczyckiego, jedynie gmina Lubrza leży na pograniczu Płaskowyżu i Sudetów Wschodnich, które zapewniają jej urozmaicone ukształtowanie powierzchni terenu oraz wysokie walory krajobrazu przyrodniczego. Tak więc na ukształtowanie terenu gmin zasadniczy wpływ mają te dwie jednostki morfologiczne: obniżenie Kotliny Raciborskiej, o stosunkowo mało urozmaiconej rzeźbie terenu, z małymi spadkami terenu, gdzie wyraźną osią obniżenia jest dolina rzeki Odry. Drugi obszar to znacznie bardziej urozmaicona wysoczyzna plejstoceńska Płaskowyżu Głubczyckiego, gdzie rzeźba terenu przechodzi w nisko-pagórkowatą i pagórkowatą.
Przez teren objęty LSR przebiegają cztery drogi krajowe, jedenaście dróg wojewódzkich, sieć komunikacyjną uzupełniają ponadto drogi powiatowe i gminne. W pobliżu obszaru przebiega autostrada A4. Układ komunikacyjny obszaru stwarza dogodne połączenie z najbliższymi ośrodkami miejskimi. Sieć drogowa jest dobrze rozwinięta i umożliwia dojazd do wszystkich miejscowości. W związku z zanikiem ruchu osobowego koleją, podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej są autobusy PKS, jednak komunikacja PKS w większości miejscowości nie funkcjonuje w czasie świąt, w soboty i w niedziele. Na terenie obszaru LGD znajduje się jedyne przejście graniczne pełnotowarowe na terenie Opolszczyzny i jedno z trzech największych na granicy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską w Trzebinie.

Siedziba:
Ul. Parkowa 23
47 – 263 Zakrzów

Dane kontaktowe:
ul. Parkowa 23
47 – 263 Zakrzów
Telefon: 077 487 54 22
Fax: 077 487 54 22
http://www.euro-country.pl
e-mail: info@euro-country.pl

Ludność: Obszar Euro-Country zamieszkuje 55 215 osób (według stanu na 31.12.2006 r.).

Powierzchnia: 754 km 2

Geneza powstania LGD:
W roku 2005 gminy Cisek i Polska Cerekiew brały udział w realizacji Pilotażowego Programu LEADER+, w trakcie którego odbyły się różnego typu szkolenia i warsztaty. Warsztaty te przyniosły efekt w postaci powstania grupy inicjatywnej, a następnie powołania do życia Fundacji Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W pracach nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju brali udział uczestnicy reprezentujący wszystkie trzy sektory z dwóch gmin (społeczny, gospodarczy i publiczny), natomiast już na etapie tworzenia Lokalnej Grupy Działania zaproszono do współpracy trzy pozostałe gminy wiejskie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Bierawę, Pawłowiczki oraz Reńską Wieś. Ponieważ wszystkie gminy wyraziły chęć uczestnictwa i współpracy na tym terenie w zakresie szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich powołano LGD Euro-Country. W latach 2007 – 2008 LGD realizowało projekt w ramach II Schematu Pilotażowego Programu LEADER+. Na etapie przygotowywania i dostosowywania LSR do wymogów zawartych w ustawie o PROW oraz poszczególnych rozporządzeń podjęto rozmowy z dwoma gminami powiatu prudnickiego – Głogówek i Lubrza, w celu podjęcia współpracy. Ponieważ gminy wyraziły swoje zainteresowanie przedstawiono te propozycje Radom Gmin, które podjęły decyzje o przystąpieniu do Fundacji Euro-Country na zasadzie partnerstwa, co zostało wyrażone stosownymi uchwałami, podobnie jak w przypadku gmin powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Celem współpracy jest przede wszystkim rozwój obszarów wiejskich, głównie poprzez rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców

Misja LGD:
Misją LGD Fundacja Euro-Country jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszaru gmin Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś poprzez budowanie silnej lokalnej koalicji partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych oraz rozwój turystyki wiejskiej.

Wizja LGD:
EURO - COUNTRY to obszar czerpiący siły ze swej kultury i tożsamości śląskiej, zapewniający uczestnictwo w kulturze; kształtujący przyjazne sąsiedztwo, dobre warunki osiedlania i powrotu z zagranicy; rozwijający turystykę i rekreację oraz oferujący lokalne produkty i usługi, a przez to poprawiający szanse życiowe młodzieży. Opis członków LGD:
Sektor publiczny:
 • Gmina Bierawa
 • Gmina Cisek
 • Gmina Głogówek
 • Gmina Lubrza
 • Gmina Pawłowiczki
 • Gmina Polska Cerekiew
 • Gmina Reńska Wieś Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
 • Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Sektor gospodarczy:
 • SOLIDARIS Sp. z o.o.
 • STUDIO URODA – Beata Wawrzynek
 • PHU JELEŃ BOŻENA
 • Kompleksowe roboty budowlane i wykończeniowe „WEMA”
 • Zakład Handlowo-Usługowy Obropol Sp.j. Ewa Kobus, Dariusz Wąs
 • Michalec Rajnard Transport Międzynarodowy
 • „CANTER” Anetta Sałacka

Sektor społeczny:
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • PTTK Odział Cisek
 • Związek Śląskich Kobiet Wiejskich
 • Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kazimierz
 • Maria Zwolińska/sołtys wsi, Lider Grupy Odnowy Wsi Ostrożnica
 • Ochotnicza Straż Pożarna Długomiłowice
 • Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krzyżykowice
 • JAKUB MĄCZYŃSKI
 • Stowarzyszenia Odnowy Wsi Biedrzychowice
 • Ludowy Klub Jeździecki „Lewada”
 • Anna Ryborz - Rada Sołecka w Przewozie
 • Maria Stadnicka
 • Bernadeta Poplucz - Rada Sołecka Lubieszów
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc
 • Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Naczęsławic
 • Alojzy Ketzler
 • Donata Proksza
 • MARIUSZ MATUSZEK
 • MARIA WIECZOREK
 • Jolanta Wierzba
 • Łukasz Albert
 • Celina Grzesik - Rada Sołecka Dziergowice
 • Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Długomiłowic „Nasze Jutro”
 • Towarzystwo Rozwoju i Promocji Wsi Cisek – CISEK 2000
 • Stowarzyszenie Odnowy Wsi Polska Cerekiew
 • Stowarzyszenie „Wszystkie drogi i myśli prowadzą do Dziergowic”
 • Andrzej Sałacki
 • Leszek Srębacz
 • Aleksandra Szlagowska


Atrakcje turystyczne:
 • Ścieżka rowerowa wokół Lubieszowa
 • Klub Jeździecki „Lewada” w Zakrzowie
 • Skansen pszczelarski w Lubieszowie
 • Akwen Dębowa wraz z infrastrukturą turystyczną w gminie Reńska Wieś
 • Gospodarstwa agroturystyczne:
 • -„U DONATY” Właścicielką gospodarstwa jest Donata Proksza
  -Gospodarstwo „SYLWIA” , Sylwia i Eugeniusz Szyszko
  -„RANCZO W DOLINIE ODRY", Krystyna i Franciszek Henzel
  -KOENIG WESTERN RANCHO, Lothar Konig GOSPODARSTWO MARII I KRYSTIANA POGODZIK
  -„PONY", Malgorzata Fabeck i Artur Bąkowski
  -ZAGRODA NAD STAWEM
  - GOSPODARSTWO AGRTURYSYCZNE KOTLINY
  -GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "POHL"
  -GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „KRÓL"
  Szczegółowe dane na stronie LGD – www.euro-country.pl
 • Basen w Głogówku
 • Muzeum Regionalne w Głogówku
 • Farska Stodoła w Biedrzychowicach
 • Korty tenisowe w Głogówku
 • Hala środowiskowo-sportowa w Głogówku
 • Hala sportowa w Cisku
 • Zegar słoneczny w Mochowie


Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
Na terenie LGD Euro-Country znajdują się dwa Obszary Chronionego Krajobrazu: Łęg Zdzieszowicki ( na terenie gminy Reńska Wieś) oraz rejon Wronin-Maciowakrze (tereny gmin Polska Cerekiew, Cisek i Pawłowiczki), wartościowe dzięki wyróżniającemu się krajobrazowi o zróżnicowanych ekosystemach i co za tym idzie wartościowe również ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Warto jeszcze wspomnieć o kluczowych rzekach terenu Euro-Country, czyli Odrze i Osłobłodze. W przypadku obu rzek zaczyna wzrastać zainteresowanie ich walorami turystycznymi, stad potrzeba zapewnienia infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek, aby zaistniała możliwość wykorzystania ich walorów. Pozostałe atrakcje:
 • Park przy pałacu w Zakrzowie z przełomu XIX/XXw.,
 • skupiska roślin chronionych m.in. drugie pod względem wielkości stanowisko Lilii Złotogłów w Polsce w g. Cisek oraz Ziemowita jesiennego
 • parki dworskie znajdują się w Borzysławicach, Milicach, Grudyni Małej, Pawłowiczkach i Trawnikach
 • przypałacowy park w Długomiłowicach oraz park dworski w Komornie
 • park podworski w Trzebinie,
 • aleja lipowa w Lubrzy
 • teren czterech sołectw gminy Lubrza stanowią otulinę Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, utworzonego w 1988 r. ze względu na liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz ich ochronę. Park zajmuje powierzchnię 4625 ha, a jego otulina 5445 ha
 • przypałacowy park w Kazimierzu
 • XIX wieczny park miejski w stylu angielskim w Głogówku
 • las „Olszynka”


Atrakcje architektoniczne:
 • Kościół drewniany p.w. Św. Trójcy w Miejscu Odrzańskim
 • Kościół drewniany p.w. Judy Tadeusza w Przewozie
 • Kościół pątniczy w Gościęcinie pw. Św. Bryksjusza
 • Małe formy architektury sakralnej, czyli kapliczki, krzyże i figury przydrożne, które zajmują ważne miejsce w krajobrazie wsi śląskie.
 • Założenie pałacowo-parkowe, w stanie bardzo dobrym, dobrym lub jako ruina np. w Milicach, (g. Pawłowiczki),w Polskiej Cerekwi, Zakrzowie (g. Polska Cerekiew), Kazimierzu i Głogówku ( g. Głogówek), Trzebinie i Olszynce (g. Lubrza).
 • budynki spichlerzy w Łanach, Miejscu Odrzańskim i Podlesiu (g.Cisek), wodociągowa wieża ciśnień (g. Polska Cerekiew), wieża wodna, gorzelnia, stajnia dworska, baszta więzienna, brama miejska i mury obronne w Głogówku.
 • Kapliczka drewniana z XVII w. w Starej Kuźni
 • Krzyże pokutne.
 • „Zespół łowczego” – kompleks budynków zagospodarowanych przez Nadleśnictwo Kędzierzyn-Koźle
 • Cmentarz żydowski w Głogówku.


Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
 • Projekt „Euro-Country zwiększenie szans rozwoju obszarów wiejskich gmin Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś i Bierawa” w ramach pilotażowego programu Leader + - schemat II (organizacja różnego typu szkoleń dla mieszkańców terenu; opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych terenu i działalności LGD; stworzenie kilku koncepcji i ekspertyz dot. rozwoju turystyki na terenie LGD i współorganizowanie kilku imprez).
 • „Nowe Horyzonty - przyszłość w naszych rękach” realizowany przy współpracy z Śląskim Centrum Równych Szans z Katowic miał na celu aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem z terenu LGD
 • „Ruraltour” - projekt mający na celu wypromowanie turystyki na obszarach wiejskich.
 • „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja”.


Imprezy:
Koncert Floriański, Dożynki Gminne, Art-Cup – Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd, Sylwester na Placu Publicznym przed Urzędem Gminy (od 2009 roku, Śląska Olimpiada, Śląskie wesele, Święto chleba, Noc Utopca, Heimattreffen, Weinachtsfest, Dożynki gminne, Święto Herbowe, Wyróżnienia Animatorów Kultury, Festyny Rodzinne, Biesiadne, Kartofelfest, Święto Kwitnącego Bzu, Biegi w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”, Bieg Herbowy, Spotkanie pokoleń Długomiłowic, Msza nad Odrą, Poczta Konna – Pony Expres, Biegi masowe „CROSS”, Dni Gminy Głogówek, Festiwal Ludwika von Beethovena, Zaduszkowe Koncerty Jazzowe w Głogówku, Loretańskie Wieczory Organowe w Głogówku
Informacje:
Województwo:
opolskie
Obejmuje gminy:
Adres:
Ul. Parkowa 23 47 – 263 Zakrzów
Telefon:
77 487 54 22
Fax:
77 487 54 22
E-mail:
info@euro-country.pl
WWW:
http://www.euro-country.pl
Ludność:
55 215 osób (według stanu na 31.12.2006 r.)
Powierzchnia:
501 km2
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Długomiłowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Rolada makowa
Liczba odwiedzin: 9856752
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO