Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Obszary LGD
Obszary LGD 
Górna Prosna
Podział geograficzno-administracyjny LGD:
Granica obszaru LGD przebiega po granicach administracyjnych gmin. Obejmuje przylegających do siebie 6 gmin, w tym 4 miejsko-wiejskie i 2 wiejskie. Gminy te administracyjnie należą do województwa opolskiego i dwóch powiatów: kluczborskiego (gmina Byczyna) oraz oleskiego (gmina Górzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów i Rudniki).
Obszar LGD położony jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego. Położenie to jest dość specyficzne, co wynika w dużej mierze z uwarunkowań historycznych – leży przy granicach czterech województw (opolskie, wielkopolskie, łódzkie i śląskie). Obszar LGD położony jest z dala od dużych aglomeracji miejskich, ale posiada z nimi dogodne połączenia komunikacyjne, co sprawia, że stanowi bazę wypadową dla mieszkańców Górnego Śląska i Częstochowy.
Obszar Górnej Prosny powiązany jest siecią dróg ze stolicą województwa (miastem Opole) oddalonym od centrum obszaru o ok. 60 km. Inne duże ośrodki miejskie, powiązane komunikacyjnie z terenem objętym LSR to: Wieluń ok. 27 km, Częstochowa ok.70 km, Łódź ok. 125 km, Katowice ok. 150 km, Wrocław 100 km, Poznań 230 km. Autostrada A-4 przebiega w odległości ok. 75 km.
Rzeka Prosna, pełniąca funkcję korytarza ekologicznego rangi krajowej, przepływa częściowo przez tereny objęte LSR, a częściowo stanowi jej granicę z województwem wielkopolskim i łódzkim.

Siedziba:
Siedzibą Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” jest biuro LGD „Górna Prosna”,znajdujące się na terenie Gminy Rudniki

Dane kontaktowe:
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki
tel. 34 3435754 fax 34 3595013
www.gornaprosna.pl
lgd@gornaprosna.pl
biuro@gornaprosna.pl

Ludność:
Liczba ludności obszaru LGD „Górna Prosna” wynosi 63 721 mieszkańców (na dzień 31 grudnia 2006r.) w tym 38 609 osób zamieszkuje tereny wiejskie (61%). Liczba mieszkańców w żadnym mieście na terenie LGD nie przekracza 20 tys. osób. Powyżej 5 tys. osób zamieszkuje miasto Praszka i Olesno.

Powierzchnia:
Powierzchnia obszaru LGD Górna Prosna wynosi 898 km2, w tym 49 km2 zajmują miasta: Byczyna, Gorzów Śląski, Olesno i Praszka. Tereny wiejskie stanowią 94,6% obszaru.

Geneza powstania LGD:
W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie w tworzeniu Lokalnej Grupy Działania - Fundacja Górna Prosna w ramach Pilotażowego Programu Leader +.
Na różnych etapach procesu tworzenia LGD odbywały się spotkania z udziałem osób prywatnych, przedstawicieli sektora społecznego, prywatnego i publicznego. Inicjatorem powołania LGD był Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny. Zaproszenia na spotkania rozesłano do rozpoznanych grup społecznych, biznesowych, rolników na obszarze Górnej Prosny. Sprawę nagłośniono w lokalnej prasie oraz przez ogłoszenia rozwieszane w miejscach publicznych, a także w ośrodkach wiejskich.
Odbyło się ogółem 14 spotkań z mieszkańcami, których efektem było utworzenie Fundacji Górna Prosna i opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Górnej Prosny oraz otrzymanie dofinansowania na realizację zadań określonych w Strategii w ramach Leadera + (schemat I i II).
W okresie programowania 2007-2013 postanowiono, że Lokalna Grupa Działania przyjmie formę stowarzyszenia, której członkiem będzie Fundacja Górna Prosna. Swój udział w tworzeniu stowarzyszenia zadeklarowali również mieszkańcy gminy Olesno, którzy nie uczestniczyli w procesie tworzenia Lokalnej Grupy Działania w ramach Leadera +.
W związku z tym przy tworzeniu partnerstwa na lata 2007-2013, zastosowano następujące formy działania:
-utworzenie Grupy Roboczej wyłonionej z członków powstałej w ramach Leadera + Fundacji Górna Prosna oraz przedstawiciela gminy Olesno,
-sondaż społeczny z wykorzystaniem ankiet,
-punkty informacyjno-konsultacyjne w siedzibie Fundacji Górna Prosna oraz w urzędach miejskich i gminnych,
-3 spotkania informacyjno-promocyjne i organizacyjne na których mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z celami działania Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz wynikami realizacji strategii w ramach Leader+, a także możliwość zgłaszania wniosków do opracowywanej LSR.
Bezpośrednim procesem budowania partnerstwa i przygotowania strategii, kierowała Grupa Robocza w składzie: Jolanta Wartak (gm. Rudniki), Dariusz Garncarek (Praszka), Michalina Szewczyk ( gm. Gorzów Śląski), Gabriela Wróbel (gm. Byczyna), Anna Maria Gerlic (gm. Radłów), Józef Bzdzion (gm. Olesno).
Grupa Robocza wspierana była w swoich działaniach przez ekspertów zewnętrznych wyłonionych w ramach konkursu. Dla zapewnienia szerokiego dostępu do informacji o tworzeniu partnerstwa Grupa Robocza ogłosiła szeroki nabór partnerów.
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziennikach lokalnych, w siedzibach organizacji i instytucji działających na terenie obszaru gmin Byczyna, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów i Rudniki oraz w parafiach. Ogłoszenie zawierało następujące informacje: nazwę działania Leader i Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, cel partnerstwa (LGD), miejsce i czas trzech spotkań z mieszkańcami. Do ogłoszenia załączono ankietę, która uwzględniała zapytania dotyczące w szczególności: statusu partnera (osoba fizyczna, rolnik, stowarzyszenie, jednostka samorządowa), oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, uczestnictwo w działaniach LGD Fundacja Górna Prosna oraz wybór kierunków działań najważniejszych dla rozwoju obszaru objętego projektem.
Ze wzglądu na położenie większości obszaru działania LGD w dorzeczu górnej Prosny oraz z uwagi ma jej historyczną i przyrodniczą spójność Lokalna Grupa Działania przyjęła nazwę „Górna Prosna”.

Misja LGD:
Osiągnięcie założonych celów ogólnych i szczegółowych wymaga synergicznego oddziaływania na układ, który obejmuje: efektywne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych, przedsiębiorców gotowych do podnoszenia swoich kwalifikacji i wdrażania nowoczesnych technologii, infrastrukturę techniczno-instytucjonalno-turystyczną promującą region LGD, powiązania biznesowe z zagranicą oraz źródła finansowania działań inwestycyjnych. Efektem takiej współpracy będzie rozwój regionu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, czyli uwzględnianie w procesie rozwojowym elementu ekonomicznego, przyrodniczego, społecznego oraz planowania przestrzennego. Dlatego Lokalna Grupa Działania wyznaczyła sobie misję do spełnienia którą jest: Stanowić instrument wzrostu dobrobytu, poprawy jakości życia i rozwiązywania problemów na obszarze LGD „Górna Prosna”

Wizja LGD:
Obszar LGD posiada dużą wartość przyrodniczą, historyczną i kulturową. Rozwój lokalny tego regionu powinien dokonywać się w oparciu o zasoby miejscowe, w szczególności przyrodniczo-krajobrazowe, gospodarcze, społeczne i kulturowe. Podstawą rozwoju obszaru LGD powinien być rosnący popyt na turystykę wiejską, produkty lokalne i usługi przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska. Aby to osiągnąć, w sytuacji globalizacji rynku, konieczne jest podnoszenie konkurencyjności obszaru objętego LSR, co należy rozumieć jako pobudzanie aktywności mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju i przedsiębiorczości, w tym poprawę jakości życia na obszarze LGD, w tym poprzez inicjatywy kulturowe i sportowe, różnicowanie gospodarki wiejskiej oraz absorpcji innowacji wykorzystując współpracę z funkcjonującymi w kraju i zagranicą lokalnymi grupami działania. W tym kontekście uznając konkurencyjność przestrzeni obszaru Górnej Prosny jako warunek poprawy bytu jej mieszkańców, określono wizję w następującym brzmieniu: Górna Prosna konkurencyjną przestrzenią, atrakcyjną dla turystów, i zamieszkania.

Opis członków LGD:
 • Sektor publiczny

 • -Gmina Rudniki – przedstawiciel Andrzej Pyziak- Przewodniczący Rady,
  -Miasto i Gmina Olesno – przedstawiciel Sylwester Lewicki- Wiceprzewodniczący Rady,
  -Miasto i Gmina Byczyna – przedstawiciel Ryszard Grüner- Członek Rady,
  -Miasto i Gmina Gorzów Śląski – przedstawiciel Artur Tomala- Członek Rady,
  -Miasto i Gmina Praszka – przedstawiciel Jarosław Tkaczyński- Członek Rady
  -Gmina Radłów – przedstawiciel Włodzimierz Kierat- Członek Rady

 • Sektor gospodarczy

 • - Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie – przedstawiciel Wilhelm Beker- Członek Zarządu
  - Edward Gładysz „GŁADYSZ agro”- Członek Rady
  - P.P.H.U. „Feks” Zakład Przetwórstwa Drobiowego Mirowszczyzna - przedstawiciel Ewa Wączek- Członek Stowarzyszenia

 • Sektor społeczny

 • - Renata Marzec- Członek Stowarzyszenia
  - Irena Gnot- Członek Rady
  - LZS Borki Wielkie – przedstawiciel Elżbieta Stengritt Talik- Członek Rady
  - Roland Fabianek- Członek Rady
  - Adam Łucki- Członek Rady
  - Stowarzyszenie Stradziec - Dariusz Garncarek- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  - Renata Wolny- Członek Komisji Rewizyjnej
  - Stowarzyszenie Popierania Zaradności życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wzajemnej Pomocy w Byczynie - przedstawiciel Bolesław Gierczyk- Członek Komisji Rewizyjnej
  - OSP Byczyna – przedstawiciel Kazimierz Grygier- Członek Stowarzyszenia
  - Michalina Stelmach- Członek Stowarzyszenia
  - Irena Szczepańska- Członek Stowarzyszenia
  - Reinhold Kotwic- Członek Stowarzyszenia
  - Józef Polak- Członek Stowarzyszenia
  - Kryspin Nowak- Członek Stowarzyszenia
  - Jolanta Wartak- Kierownik biura LGD
  - Anna Maria Gerlic- Członek Stowarzyszenia
  - Zofia Gońda-Ciupa- Członek Stowarzyszenia
  - OSP Paruszowice – przedstawiciel Jakub Goliński- Członek Rady
  - OSP Radłów – przedstawiciel Tomasz Niesłony- Członek Stowarzyszenia
  - Renata Gnot- Członek Stowarzyszenia
  - Aneta Jaroń- Członek Stowarzyszenia
  - Józef Bzdzion- Członek Stowarzyszenia
  - Alfred Szulc- Członek Stowarzyszenia
  - Aniela Książek- Członek Stowarzyszenia
  - Marta Zagrodnik- Członek Stowarzyszenia
  - Leszek Bartela- Członek Stowarzyszenia
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ligota Oleska – przedstawiciel Teresa Gielsok- Członek Stowarzyszenia
  - Alina Adamczyk- Członek Stowarzyszenia
  - Irena Czubaj-Zając- Członek Stowarzyszenia
  - OSP Żytniów – przedstawiciel Adam Sas- Członek Stowarzyszenia
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów – przedstawiciel Emilia Kotowska- Członek Stowarzyszenia
  - Walacik Iwona- Członek Stowarzyszenia
  - Ewa Basińska- Członek Stowarzyszenia

  Atrakcje turystyczne:
  • do obszaru LGD „Górna Prosna” od północnego – wschodu przylega fragment Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, który wyznaczono także do ochrony w ramach ostoi Natura 2000, której nikły procent znajduje się także na terenie gminy Rudniki,
  • pałac w Proślicach z siedzibą Europejskiego Centrum Rzemiosła Rycerskiego,
  • dwór w Uszycach, gdzie na bazie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zagospodarowano na cele rekreacyjno-edukacyjne również cały kompleks parkowy,
  • rekonstrukcja drewnianego grodu rycerskiego w Byczynie,
  • dwie wieże bramne (Polska i Niemiecka), XVI- wieczna baszta Piaskowa oraz ratusz z przełomu XV i XVI wieku w Byczynie


  Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
  Obszary i obiekty chronione na obszarze LGD:
  • Obszar Chronionego Krajobrazu „Załęcze – Polesie”,
  • 16 użytków ekologicznych,
  • zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Pradolina i źródliska rzeki Stobrawy”
  • 39 pomników przyrody, wśród których ewenementem w województwie jest 4-metrowy okaz kłokoczki południowej rosnącej w Gorzowie Śląskim.

  Inne atrakcje:
  • największe nagromadzenie parków podworskich w Byczynie (17) o łącznej powierzchni ponad 50 ha,
  • unikalny kompleks starodrzewu w Leśnej przy rozlewiskach Pieklisko i Wilcza Woda, gdzie rosną wielowiekowe modrzewie (3 pomniki przyrody) oraz buki i jawory,
  • występowanie znaczących udokumentowanych zasobów surowcowych, w szczególności kruszyw naturalnych i surowców ilastych, najzasobniejsze w województwie opolskim złoża iłów ceramiki budowlanej,
  • eksploatowane „Czerwone Osiedle” przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Cerpol – Kozłowice” sp. z o.o., „Faustianka”, „Olesno” oraz bardzo zasobne nieeksploatowane złoże „Nasale”,
  • najstarsze utwory jury środkowej – warstwy kościeliskie pojawiające się na powierzchni w Orsztynie i Przedmościu (gm. Praszka),
  • iły rudonośne wydobywane są m.in. w Faustiance, gdzie w wyrobiskach czynnej cegielni napotkać można cenne okazy dobrze zachowanych amonitów.
  • duża liczba obszarów źródliskowych, w tym niektórych o wybitnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych - źródła Prosny, Budkowiczanki i Skrońskiego Potoku, źródlisko prawobrzeżnego dopływu Stobrawy „Siedem Źródeł” w miejscowości Świercze, źródliska rzeki Dobrej w Leśnej,
  • zbiorniki wodne w Starym Oleśnie gdzie znajdują się plaże i cała infrastruktura rekreacyjno-turystyczna, łącznie z gastronomią i bazą noclegową,
  • zbiornik wodny w Borkach Wielkich, przy którym mieści się jedna z większych stadnin koni w okolicy,
  • największe zgrupowanie stawów o największej powierzchni na terenie LGD znajduje się w okolicy Kostowa w gminie Byczyna.


  • Atrakcje architektoniczne:
   Wzdłuż rzeki Prosny i jej dopływów, ale także na pozostałym obszarze LGD występują liczne młyny (Praszka, Brzeziny, Byczyna, Bodzanowice, Rudniki, Wolęcin, Ligota Oleska – 2 młyny oraz między Ligotą Oleską, a granicą z gminą Praszka – 3 młyny), a wśród nich najciekawsze - młyny drewniane w Przedmościu i Śmiałkach.
   Dużą atrakcją turystyczną mogą być także zabytki związane z przetwarzaniem surowców mineralnych – zabytkowe cegielnie w Faustiance i Gołkowicach oraz wapienniki w Słowikowie.
   Cennymi zabytkami kultury materialnej są drewniane kościółki (większość z XVII w.) występujące na całym obszarze LGD, ze szczególnym nagromadzeniem kościółków w gminie Byczyna, Gorzów Śląski i Olesno. Takie ich zagęszczenie (21) na niewielkim obszarze jest ewenementem na skalę ogólnopolską i może być istotną przesłanką dla stworzenia charakterystycznego wizerunku LGD oraz szlaku turystycznego biegnącego przez wsie: Gołkowice, Biskupice, Jakubowice, Kostów, Miechowa, Nasale, Proślice (gm. Byczyna), Uszyce, Goła, Kozłowice, Jamy (gm. Gorzów Śl.), Wachów, Boroszów, Stare Olesno, Sowczyce, Borki Wielkie, Grodzisko, Olesno (gm.Olesno), Wierzbie (gm. Praszka), Biskupice (gm.Radłów) oraz Żytniów i Jaworzno (gm.Rudniki).
   Na szczególną uwagę zasługuje XVI-wieczny pątniczy kościół św. Anny w Oleśnie – zabytek klasy zero, drewniany o konstrukcji zrębowej – malowniczo usytuowany na skraju lasu. Całość przypomina pięciopłatkową różę widniejącą w herbie miasta, stanowiąc unikatową perłę drewnianej architektury sakralnej nie tylko na Śląsku, ale i w kraju.
   Miejscem o wybitnych walorach kulturowo-krajobrazowych na terenie LGD jest miasto Byczyna. Byczyna to miasto zabytek na pograniczu Śląska i Wielkopolski znane od XIII w., uznawane dziś za jedno z najciekawszych na Opolszczyźnie. Posiada urok dawnego, niewiele zmienionego przez wieki średniowiecznego miasteczka.

   Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
   Fundacja Górna Prosna – obecnie członek Stowarzyszenia LGD „Górna Prosna” - uzyskała w województwie opolskim najwięcej punktów za przygotowanie projektu do realizacji w ramach PP Leader +.
   W ramach projektu Leader+ zostały zrealizowane przez Fundację Górna Prosna następujące zadania:
   • Koncert kolęd w Gorzowie Śląskim,
   • udział w targach turystycznych w katowickim „Spodku” lokalnych producentów - przedsiębiorców, gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne oraz cały region partnerstwa. Na stoisku reklamowane były wyroby koronkarskie, papierowe kwiaty i pieczone kurczaki z masy solnej oraz naczynia wykonane przez miejscowego garncarza – ceramika.
   • Rewia Orkiestr Dętych nad Psurowskim Zalewem,
   • Przegląd Piosenki Religijnej nad zalewem w Psurowie,
   • Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Byczynie,
   • Strojecka Majówka - VIII cykliczny festyn „Strojecka Majówka” organizowany na boisku LKS w Strojcu. Ważnym wydarzeniem był koncert „Kultura Gmin Fundacji Górna Prosna”, w którym prezentowały się zespoły z gmin: Praszka, Gorzów Śląski , Byczyna, Rudniki;
   • Konferencja Produkt Lokalny,
   • Seminarium naukowe „Amonity z Faustianki”,
   • Wyjazd studyjny do LGD „Krzemienny Krąg” w województwie świętokrzyskim,
   • Święto plonów w gminie Byczyna,
   • VIII Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej Gmina Rudniki,
   • Dni Gorzowa Śląskiego,
   • Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach, gdzie odbyły się po raz XVI. Impreza ta, która jest ewenementem w środowisku wiejskim ma już swoją renomę i coraz wyższe notowania,
   • W ramach zadania „Wymiana doświadczeń z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii” zostały zorganizowane wyjazdy do Lokalnych Grup Działania „Wspólne Źródła” w Korfantowie i „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w Branicach,
   • Warsztaty z zakresu tradycyjnych branż i rzemiosł. W Gospodarstwie „EKOSTYL” Iwony i Janusza Ślicznych w Biadaczu odbyły się warsztaty z zakresu malowania, ozdabiania jaj wielkanocnych, pszczelarstwa i wikliniarstwa,
   • Szkolenie „Zakładanie stowarzyszeń oraz uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego”,
   • Szkolenie „Pozyskiwanie środków na rozwój i rozpoczęcie działalności gospodarczej”- sposoby wypełniania dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do złożenia wniosku.

   Największe doświadczenie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE posiada sektor publiczny – gminy np. budowa grodu drewnianego przez Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa w Byczynie w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IIIA. Gminy wchodzące w skład LGD korzystają często z programów współfinansowanych ze środków UE - z funduszu SAPARD, Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IIIA i funduszy strukturalnych w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

   Nagrody, osiągnięcia:
   • CERTYFIKAT – GMINA FAIR PLAY dla gminy Rudniki w 2005 r.,
   • nagroda pieniężna dla gminy Byczyna za udział w konkursie pn. "Zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich" organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
   • nagroda w kategorii na "Najlepszy projekt odnowy wsi w 2001 roku" przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dla wsi Bobrowa,
   • nagroda za „Międzynarodowe Zawody Drwali”w 2004 roku i w konkursie „Partnerstwo bez granic” dla wsi Bobrowa,
   • nagroda „Złote spinki 2001” dla Edwarda Gładysza - lidera Odnowy Wsi w kategorii Samorządność, w konkursie organizowanym przez Nową Trybunę Opolską,
   • wyróżnienie za bardzo dobry projekt Odnowy Wsi - odbudowa zabytkowego kościoła dla grupy odnowy wsi w Skrońsku (gm. Gorzów Śl.),
   • nagroda dla Borek Wielkich (gmina Olesno) za najpiękniejszą wieś województwa opolskiego w 2001 r.


   Imprezy:

   BYCZYNA:
   styczeń
   Wojewódzki Turniej Recytatorski „O Buławę Hetmańską”
   Inscenizacja Bitwy pod Byczyną „Zamoyski pod Byczyną”
   Koncert Noworoczny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
   marzec
   Wojewódzki Przegląd Twórczości Teatralnej „Dionizjada”
   maj
   Międzynarodowy Festyn Rycerski
   czerwiec/lipiec
   Przegląd Orkiestr Dętych
   Zlot Piłkarzy Weteranów, Mistrzostwa Polski Oldbojów
   Gotowanie w Parku
   sierpień
   Międzynarodowy Turniej Rycerski
   listopad
   Gala Piosenki w Byczynie
   grudzień
   Gminny Mikołajowy Konkurs Plastyczny


   GORZÓW ŚLĄSKI
   styczeń
   Koncert Kolęd
   maj
   Turniej Tańca Disco
   czerwiec
   Dni Gorzowa Śląskiego
   Letnia Spartakiada Sportowa
   wrzesień
   Oktoberfest w Pawłowicach


   PRASZKA
   maj
   Dni Praszki
   Strojecka Majówka w Strojcu
   czerwiec
   Biesiada Świętojańska w Praszce
   wrzesień
   Festyn Rodzinny w Praszce


   RADŁÓW
   maj
   Rewia Orkiestr Dętych w Psurowie
   w Boże Ciało:
   Wieczór z piosenką religijną w Psurowie
   sierpień
   Biesiada Radłowska
   Gminne Święto Plonów
   grudzień Anioł w Radłowie

   RUDNIKI:
   styczeń
   Rejonowy Przegląd Kolęd „Kolędy łączą pokolenia”
   marzec
   Wystawa malarstwa „górskie pejzaże”
   maj
   Ogólnopolski Bieg Masowy „PĘTLA RUDNICKA”
   czerwiec
   Gminny Rajd Rowerowy
   lipiec
   Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie
   sierpień
   Integracyjne Dni Bobrowy- Święto Pieczonego Ziemniaka
   wrzesień
   Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej
   październik
   Gminny Konkurs Fotograficzny „Gmina Rudniki w obiektywie”
   grudzień
   Spotkanie Muzyków Jazzowych województw południowej Polski


   OLESNO:
   luty
   Międzynarodowe Mistrzostwa w Gimnastyce Artystycznej
   kwiecień
   Koncert gorących serc
   maj
   Międzynarodowe Uliczne Biegi Pokoju
   Regionalny Festiwal Piosenki Przedszkolnej
   czerwiec
   Regionalny Konkurs Recytatorski dla Młodzieży
   lipiec
   Dni Olesna - Spotkania Oleśnian
   sierpień
   Plener Rzeźbiarsko-Malarski Artystów Nieprofesjonalnych
   wrzesień
   Dożynki gminne
   październik
   Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej
   Jazzobranie
   Krajowy Turniej Tańca Towarzyskiego
   grudzień
   Międzywojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych
   Oleski Jarmark Świąteczny
Informacje:
Województwo:
opolskie
Obejmuje gminy:
Adres:
ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki
Telefon:
34 3435754 fax 34 3595013
E-mail:
lgd@gornaprosna.pl biuro@gornaprosna.pl
WWW:
www.gornaprosna.pl
Ludność:
63 721 mieszkańców (na dzień 31 grudnia 2006r.)
Powierzchnia:
898 km2
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Raszowa
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Nalewka owocowa lekka
Liczba odwiedzin: 9950856
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO