Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Obszary LGD
Obszary LGD 
Złota Ziemia
Podział geograficzno-administracyjny LGD:
Obszar Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia” usytuowany jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego i swoim zasięgiem obejmuje część powiatu brzeskiego (Gmina Grodków) i nyskiego (Gminy: Skoroszyce, Pakosławice, Kamiennik). Pod względem struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa opolskiego LGD „Złota Ziemia” znajduje się w strefie zachodniej, charakteryzującej się dominacją funkcji rolniczych i turystycznych. W skład obszaru wchodzą 3 gminy wiejskie: Pakosławice, Kamiennik i Skoroszyce oraz jedna gmina miejsko-wiejska Grodków. Północną granicę mikroregionu wyznacza autostrada A4 (sąsiadującą od północy jest gmina Olszanka), wschodnią rzeka Nysa Kłodzka (sąsiadujące gminy: Niemodlin, Łambinowice), zachodnia granica stanowi granicę z województwem dolnośląskim, zaś południową obszar predestynowany do rozwoju turystyki (sąsiadujące gminy: Nysa, Otmuchów). Obszar „Złotej Ziemi” znajduje się w większości w strefie zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej, a część w zlewni rzeki Oławy (fragment gminy Kamiennik).

Siedziba:
ul. Elsnera 15
49–200 Grodków

Dane kontaktowe:
ul. Elsnera 15
49–200 Grodków
tel. 77 415 48 04
http://www.zlotaziemia.org
email: biuro@zlotaziemia.org

Ludność:
Zgodnie z danymi z poszczególnych gmin obszar „Złotej Ziemi” na dzień 31.12.2006 roku zamieszkiwało ogółem 34 028 osób. Najwięcej mieszkańców zameldowanych jest w mieście Grodków – ponad 10 000 mieszkańców. Pozostałe najliczniej zamieszkałe miejscowości to: Pakosławice, Kamiennik, Chróścina i Skoroszyce. Powierzchnia Łącznie obszar LGD „Złota Ziemia” wynosi 553,00 km2

Geneza powstania LGD:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania „Złota Ziemia” zostało ustanowione na mocy Uchwały Nr 1/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w siedzibie stowarzyszenia tj.: w Grodkowie, ul. Elsnera 15. W dniu 18.09.2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, LGD „Złota Ziemia” uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000264098.

Misja LGD:
Aktywni i gospodarni mieszkańcy „Złotej Ziemi” współtworzą przyjazne warunki uczestnicząc w rozwoju społecznym i gospodarczym swojego subregionu. Szanując i doceniając historię oraz wielokulturowość obszaru LGD „Złota Ziemia”, poprzez wspieranie przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej, przyczyniają się do zrównoważonego i harmonijnego rozwoju swojego środowiska oraz poprawy jakości życia na obszarze „Złotej Ziemi”.

Wizja LGD:
„Złota Ziemia gościnnym i przyjaznym terenem zapewniającym edukację, rozrywkę i rekreację opartą na dziedzictwie historycznym, potencjale przyrodniczym i przedsiębiorczości mieszkańców, oferującym wysoką jakość życia z rozwiniętą bazą usług, w tym związanych z turystyką, z wysokiej jakości produktami lokalnymi wywodzącymi się z ziemi oraz wysokim standardem życia dzięki poszanowaniu środowiska naturalnego”.

Opis członków LGD:
Sektor publiczny
 • Gmina Grodków – przedstawiciel: Anna Zając
 • Gmina Skoroszyce – przedstawiciel: Dorota Kliś
 • Gmina Pakosławice – przedstawiciel: Jarosław Nosal
 • Gmina Kamiennik – przedstawiciel: Kazimierz Cebrat
Sektor gospodarczy:
 • Józef Gołek
 • Andrzej Walorski
 • Piotr Lichwa
 • Sylwester Łuszczyna
 • Marian Letki
 • Agata Bieruta
 • Irena Żołyńska
Sektor społeczny
 • Dorota Zawadzka
 • Edward Żyrek
 • Jan Skiba
 • Helena Brzezińska
 • Iwona Bil – Kubicka
 • Paweł Birecki
 • Tadeusz Chrobak
 • Lucyna Garncarz
 • Małgorzata Hładik
 • Andrzej Krawczyk
 • Krzysztof Kuźmiński
 • Sławomir Łoza
 • Sebastian Matuszewski
 • Katarzyna Owsińska
 • Maria Pawelec
 • Tadeusz Jurecki
 • Ewa Sławińska
 • Marcin Rydz
 • Anna Słowiak
 • Dorota Tokarska – Ogorzały
 • Eugeniusz Marynowicz
 • Małgorzata Pietroczuk
 • Barbara Maślanka
 • Ewa Rutowicz
 • Irena Stanisławczuk
 • Krystian Tomaszewski
 • Joanna Walorska
 • Sebastian Święs
 • Teresa Szlembarska
 • Edward Swatek
 • Anna Sawczuk
 • Adam Sawczuk
 • Aleksander Pietryka
 • Stanisław Wieczorek
 • Jarosław Kogus
 • Katarzyna Cupriak
 • Tadeusz Olenkiewicz-Martyniszyn
 • Teresa Oliwa
 • Janina Podgórna
 • Agnieszka Maj
 • Andrzej Ciesielski
 • Marek Antoniewicz
 • Alina Baran
 • Mieczysława Skowron
 • Agnieszka Szczęszek
 • Anna Krawczyk
 • Agnieszka Solska


Atrakcje turystyczne:
Teren LGD „Złota Ziemia” jest bogaty w zachowane obiekty dziedzictwa kulturowego, w szczególności sakralnego. Do najcenniejszych z nich należą: Kościół p.w. św. Michała w Grodkowie, renesansowy ratusz w Grodkowie, fragmenty murów obronnych i wież w Grodkowie, kościoły w Młodoszowicach, Bąkowie, , Wierzbniku, Tarnowie Grodkowskim, Kolnicy, Osieku Grodkowskim, Więcmierzycach, Wojsławiu, Pakosławicach, Prusinowicach, Sidzinie, Chróścinie Grodkowskiej, Kamienniku, zespoły pałacowo-parkowe w Sulisławie, Jędrzejowie, Biechowie, Frączkowie oraz ruiny „pałacu na wodzie” w Kopicach – niegdyś imponującej rezydencji rodu Schaffgotsch. Zabytkowe parki dworskie, kapliczki, cmentarze, liczne krzyże pokutne i obiekty małej architektury stanowią dopełnienie bogactwa kulturowego tej ziemi. Szczególnie interesującym w skali całego kraju są granitowe słupy (5 sztuk) przebiegające dawną granicą księstwa biskupiego (tzw. „granica św. Jana”) z przełomu XIII i XIV w. Każdy słup na wyryty pastorał – symbol biskupi i znak ukośnego krzyża. Z całą pewnością można je uznać za najstarsze istniejące znaki graniczne na ziemiach polskich. Wartym podkreślenia jest również szczególne nasycenie stanowiskami archeologicznymi w gminie Pakosławice. Malowniczo położone wsie tworzą piękne panoramy z dominującymi sylwetkami wież kościołów i pałaców, charakterystycznych dla krajobrazu Śląska.

Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
LGD „Złota Ziemia” rozciąga się na terenie Makroregionu Niziny Śląskiej, w obrębie Mikroregionu Równiny Grodkowskiej i Mezoregionu Doliny Nysy Kłodzkiej. Teren „Złotej Ziemi” ma na znacznym obszarze charakter równinnym o nieznacznym zróżnicowaniu wysokościowym, przechodzący w pagórkowate wzniesienia w obrębie gminy Kamiennik do wysokości ponad 300 m.n.p.m (najwyższy punkt na terenie przedmiotowego obszaru 334 m. n.p.m.). Jedną z cech charakterystycznych LGD „Złota Ziemia” jest niska lesistość terenu. Mimo stosunkowo niskiej lesistości na terenie „Złotej Ziemi” znajdują się dwa rezerwaty przyrody:
 • Kokorycz o powierzchni 65,64 ha
 • Dębina o powierzchni 97,07 ha.

Lasy te o 120-160 letnim drzewostanie usytuowane są w dolinie rzeki Nysy Kłodzkiej, na jej lewym brzegu i stanowią najciekawszy przyrodniczo relikt dawnej puszczy niemodlińskiej. Rezerwaty te w całości położone są na obszarze LGD Złota Ziemia. Stanowią one ostoję wielu gatunków zwierząt łownych i chronionych (jeleń, sarna, dzik, lis, borsuk, kuna, żuraw, wydra, bocian czarny, orzeł bielik, nietoperz). Na terenie rezerwatów występują rzadkie gatunki roślin: śnieżyczka przebiśnieg, czosnek niedźwiedzi, kokorycz pusta. Większe kompleksy leśne znajdują się także na pograniczu gmin Pakosławice-Kamiennik tzw. „Biechowski Las”, w okolicach Wilamowic – tzw. „Biskupi Las”, w obrębie wzgórz Wawrzyszewsko-Szklarskich, trójkąta wsi Gnojna-Jeszkotle-Sulisław oraz między Grodkowem, a Żelazną.
Największym i najciekawszym przyrodniczo akwenem jest wyrobisko pożwirowe w Głębocku o powierzchni 42 ha lustra wody, a ponadto żwirownia w Brzezinach oraz zbiornik zaporowy na rzece Korzkiew w miejscowości Nowaki. Dodatkowo na terenie LGD „Złota Ziemia” swoje źródła ma rzeka Oława lewobrzeżny dopływ Odry.

Atrakcje architektoniczne
Teren LGD „Złota Ziemia” jest bogaty w zachowane obiekty dziedzictwa kulturowego, w szczególności sakralnego. Do najcenniejszych z nich należą: Kościół p.w. św. Michała w Grodkowie, renesansowy ratusz w Grodkowie, fragmenty murów obronnych i wież w Grodkowie, kościoły w Młodoszowicach, Bąkowie, , Wierzbniku, Tarnowie Grodkowskim, Kolnicy, Osieku Grodkowskim, Więcmierzycach, Wojsławiu, Pakosławicach, Prusinowicach, Sidzinie, Chróścinie Grodkowskiej, Kamienniku, zespoły pałacowo-parkowe w Sulisławie, Jędrzejowie, Biechowie, Frączkowie oraz ruiny „pałacu na wodzie” w Kopicach – niegdyś imponującej rezydencji rodu Schaffgotsch. Zabytkowe parki dworskie, kapliczki, cmentarze, liczne krzyże pokutne i obiekty małej architektury stanowią dopełnienie bogactwa kulturowego tej ziemi. Szczególnie interesującym w skali całego kraju są granitowe słupy (5 sztuk) przebiegające dawną granicą księstwa biskupiego (tzw. „granica św. Jana”) z przełomu XIII i XIV w. Każdy słup na wyryty pastorał – symbol biskupi i znak ukośnego krzyża. Z całą pewnością można je uznać za najstarsze istniejące znaki graniczne na ziemiach polskich. Wartym podkreślenia jest również szczególne nasycenie stanowiskami archeologicznymi w gminie Pakosławice. Malowniczo położone wsie tworzą piękne panoramy z dominującymi sylwetkami wież kościołów i pałaców, charakterystycznych dla krajobrazu Śląska.

Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
Stowarzyszenia brało udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Gminę Grodków. Beneficjent realizował następujące projekty, dla których grupą docelową była społeczność lokalna zamieszkała na obszarze LGD „Złota Ziemia”:
 • „Internetowy Bank Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (IBWPG)” – konkurs otwarty na realizację zadania Publicznego „Współpraca makroregionalna w ramach Programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim” kwota dofinansowania 10 000 zł. Projekt miał na celu ułatwienie sprzedaży płodów rolnych oraz promocję lokalnych produktów poprzez utworzenie internetowego banku pomocy gospodarczej i wydanie broszury informacyjnej.
 • „Promocja produktu regionalnego” dofinansowanie w wysokości 10 000,00 w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonego przez Urząd Miejski w Grodkowie , celem była prezentacja produktów na jarmarku wielkanocnym w Grodkowie oraz wydanie broszury informacyjnej nt. produktów lokalnych
 • „Warsztaty artystyczne” I Jarmark mikołajkowy dofinansowanie 5 000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonego przez Urząd miejski w Grodkowie, cel- rozwijanie kompetencji artystycznych dzieci i dorosłych, alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń między twórcami ludowymi i organizacjami samorządowymi i pozarządowymi
 • Lokalna Strategia Rozwoju Szansą na Sukces ‘Złotej Ziemi” dofinansowanie UMWO w wysokości 10.000,00 , celem było zdiagnozowanie potrzeb i określenie kierunku rozwoju dla LGD „Złota Ziemia”.
 • „własnoręczne zrobione, lepsze niż kupione” Warsztaty Artystyczne - zajęcia rękodzielnicze w świetlicach wiejskich, środki w wysokości 5 000 zł pozyskane w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Urząd Miejski w Grodkowie.

Obecnie Lokalna Grupa Działania ‘Złota Ziemia” realizuje projekt w ramach POKL działanie 7.3 pn. „Twórcze Plony”- mający na celu aktywną integrację mieszkańców poprzez uczestnictwo w zajęciach rękodzielniczych, teatralnych i muzycznych. Łączna kwota dofinansowania 49 365,00.

Imprezy:
Obok zabytków kultury materialnej żywa jest również kultura duchowa.
Organizowane są liczne imprezy kulturalne w szczególności w mieście Grodkowie jak: Dni Elsnerowskie odbywające się cyklicznie na część pochodzącego z Grodkowa nauczyciela Chopina – Józefa Elsnera, międzynarodowe konfrontacje „Muzyczna Jesień”, Jarmark Wielkanocny, na którym prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia lokalnych produktów prezentowanych przez poszczególne koła gospodyń wiejskich. Ponadto rozpowszechnione są festyny rodzinne, dni miejscowości (Pakosławic, Kamiennika).
Jednym z najbardziej rozwiniętych przejawów zachowania tradycji i zwyczajów jest kultywowane dziedzictwo kulinarne, które nawiązuje przede wszystkim do potraw kresowych i góralskich z okolic Żywiecczyzny, skąd pochodzą dzisiejsi mieszkańcy obszaru „Złotej Ziemi”. Do produktów tradycyjnych charakterystycznych dla tego obszaru zalicza się barszcz ukraiński, placki ”moskole”, sałatkę chłopską, schab po góralsku, pierogi z jabłkami. Produkty te biorą udział w wielu konkursach kulinarnych, będąc również jedną z atrakcji licznych festynów i imprez (np. „kiszenie kapusty” w Makowicach, „Jarmark Wielkanocny” w Grodkowie, Dziedzictwo Kulinarne gminy Grodków).
Informacje:
Województwo:
opolskie
Obejmuje gminy:
Adres:
ul. Elsnera 15 49–200 Grodków
Telefon:
77 415 48 04
Fax:
77 415 48 04
E-mail:
biuro@zlotaziemia.org
WWW:
www.zlotaziemia.org
Ludność:
34 028 osób
Powierzchnia:
553 km2
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Kowalowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Tort grylażowy
Liczba odwiedzin: 9865270
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO