Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Obszary LGD
Obszary LGD 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór
Podział geograficzno-administracyjny LGD:
LGD położone jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego. W jego skład wchodzą 4 gminy miejsko-wiejskie: Głuchołazy, Nysa (z wyłączeniem miasta Nysa), Otmuchów, Paczków, a powierzchnia obszaru wynosi 625,9 km2. Najwyżej położony punkt terytorium LGD znajduje się na północnym stoku najwyższego wzniesienia Gór Opawskich - Kopy Biskupiej (889 m n.p.m.), tuż pod jej szczytem, natomiast najniżej usytuowany jest obszar położony w północno – wschodniej części gminy Nysa, wzdłuż koryta rzeki Nysy Kłodzkiej (174 m n.p.m.). Siec hydrograficzna jest dobrze rozwinięta. Przeważającą część powierzchni zajmuje zlewnia Nysy Kłodzkiej, pozostałą cześć zlewnia Prudnika. Wszystkie potoki i rzeki przepływające przez analizowany teren znajdują się na obszarze zlewni Odry. Osią hydrograficzną LGD jest Nysa Kłodzka z bocznymi dopływami: Białą Głuchołaską, Morą, Widnawą i Kamienną.
Obszar LGD leży w strefie granicznej dwu podstawowych jednostek fizyczno-geograficznych Europy, tj. Masywu Czeskiego i Niżu Środkowoeuropejskiego i jest jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem fizjograficznym obszarów Opolszczyzny. W strefie tej występują góry, przedgórza i niziny. Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (1998) przynależy on do następujących jednostek fizyczno-geograficznych Polski:
1. Podprowincja
332. Sudety z Przedgórzem Sudeckim
1.1. Makroregion
332.6 Sudety Wschodnie
1.1.1. Mezoregion:
332.63 Góry Opawskie
1.2. Makroregion
332.1 Przedgórze Sudeckie
1.2.1. Mezoregiony
332.16 - Obniżenie Otmuchowskie
332.17 – Przedgórze Paczkowskie
332.14 - Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
2. Podprowincja
318. Niziny Środkowopolskie
2.1. Makroregion
318.5 - Nizina Śląska
2.1.2 Mezoregiony:
318.54 – Dolina Nysy Kłodzkiej
318.58 – Płaskowyż Głubczycki
318.53 – Równina Wrocławska
Graniczny charakter analizowanego obszaru, który leży w strefie przejściowej między Górami Opawskimi, należącymi do Sudetów, Przedgórzem Sudeckim oraz mezoregionami należącymi do Niziny Śląskiej, odzwierciedla się przy ukształtowaniu każdego z elementów środowiska: rzeźby terenu, budowy geologicznej, hydrologicznej, pokrywy glebowej, warunków klimatycznych, szaty roślinnej oraz fauny i krajobrazu.

Siedziba: Nysa

Dane kontaktowe:
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
tel/fax 774080588
www.nyskieksiestwo.turystyka.net
stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl

Ludność: 66.896

Powierzchnia: 625,9km2

Geneza powstania LGD:
Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przeprowadzono w dniu 7 kwietnia 2006r. w Otmuchowie spotkanie inaugurujące działania w kierunku tworzenia LGD na terenie Powiatu Nyskiego, a w szczelności gmin: Głuchołazy, Nysa, Otmuchów i Paczków. Celem spotkania było przedstawienie możliwości wynikających z wdrożenia inicjatywy Leader w kontekście wykorzystania środków pomocowych osi 4 PROW 2007-2013. Dalsze działania obejmowały prace w kierunku powołania LGD zrzeszającej przedstawicieli 4 gmin, a w efekcie określenie specyfiki obszaru i głównych kierunków jego rozwoju. W ramach współpracy z Samorządem Województwa Opolskiego przeprowadzono cykl warsztatów w poszczególnych gminach w celu pobudzenia aktywności lokalnej społeczności oraz wyłonienia lokalnych liderów zainteresowanych członkostwem w LGD. W czasie warsztatów, które odbyły się kolejno w każdej z gmin, określono specyfikę obszaru oraz problemy tego mikroregionu. Przeprowadzone warsztaty pozwoliły na sformułowanie misji, celów strategicznych, operacyjnych oraz propozycji konkretnych projektów. Wypracowano stanowisko, co do nazwy przedmiotowego obszaru, który nazwano Nyskim Księstwem Jezior i Gór z uwagi na jego specyfikę danego obszaru. Prowadzone działania w konsekwencji doprowadziły do wyłonienia potencjalnych członków LGD reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.
W dniu 29.06.2006r.w Białej Nyskiej odbyło się zebranie założycielskie LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór” . W zebraniu uczestniczyli przyszli członkowie LGD reprezentujący trójsektorowe partnerstwo. Podstawowym zadaniem zebrania założycielskiego było przyjęcie Statutu Stowarzyszenia oraz wybór komitetu założycielskiego. Podczas zebrania wybrano również organy władzy Stowarzyszenia. Komitet założycielski w dniu 28.08.2006r.złożył wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do Oddziału KRS w Opolu o rejestrację Stowarzyszenia. W dniu 30.08.2006r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do rejestru i nabyło osobowość prawną. Przedstawiciele LGD uczestniczyli w spotkaniach z władzami poszczególnych gmin w celu ustalenia zasad współpracy, delegacji swoich przedstawicieli do władz stowarzyszenia oraz wyznaczenia gminnych koordynatorów podejścia Leader. W efekcie w/w spotkań gminy wchodzące w skład LGD uzyskały status członka wspierającego na podstawie podjętych przez nie uchwał. Z uwagi na ten fakt wydelegowały po jednym przedstawicielu do Zarządu Współpracy LGD na podstawie pisemnego upoważnienia. W czasie dalszej działalności stowarzyszenia prowadzono działania w kierunku kontynuowania nawiązywania nowych partnerstw, m.in. ze Starostwem Powiatowym.

Misja LGD: Misją LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w oparciu o możliwości lokalnej przedsiębiorczości i walory turystyczno-krajobrazowe obszaru, przy poszanowaniu tradycji, kultury, zabytków i środowiska naturalnego. Przy realizacji wspólnych celów opieramy się na wzajemnym zaufaniu i partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami i aktywnymi grupami mieszkańców, wykorzystując możliwości wynikające z członkostwa Polski w UE i dostępności do środków wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego.

Wizja LGD:
Wizja obszaru LGD określa przyszły obraz kierunków jego społeczno – gospodarczego rozwoju.
Nyskie Księstwo Jezior i Gór to obszar atrakcyjny dla mieszkańców i turystów z zachowanym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, rozwijający się gospodarczo i społecznie, otwarty na współpracę partnerską dla poprawy jakości życia mieszkańców, rozwiązywania ich problemów .

Opis członków LGD:
 • Sektor publiczny - przedstawiciele 4 gmin, uczelni publicznej, instytucji kultury, placówek oświatowych,
 • Sektor gospodarczy przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, rolników, osób fizycznych i przedstawicieli organizacji społecznych
 • Sektor społeczny przedstawicieli firm oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.


Atrakcje turystyczne:
 • Jezioro Nyskie,
 • Jezioro Otmuchowskie,
 • Jezioro Paczkowskie,
 • Góry Opawskie


Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
Parki krajobrazowe:
- Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”, (Gmina Głuchołazy)
Rezerwaty:
- "Cicha Dolina", (Gmina Głuchołazy), drzewostany zlokalizowane w dolinie Bystrego Potoku, w szczególności lite lasy bukowe w wieku od 100 do 150 lat.
- "Las Bukowy" (Gmina Głuchołazy) drzewostan bukowy w wieku ok. 130 lat z pojedynczymi okazami świerka, jodły, sosny i modrzewia. Las położony jest malowniczo na północnym stoku Góry Parkowej przy rzece Biała Głuchołaska.
- „Nad Białką”. (Gmina Głuchołazy) utworzony został w celu zachowania walorów krajobrazowych i geologicznych przełomu rzeki Białej Głuchołaskiej ze śladami po eksploatacji złota z XIII i XIV wieku.
- „Przyłęk” (Gmina Nysa) Celem jego utworzenia było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego, który niegdyś porastał cały obszar Przedgórza Sudeckiego, a obecnie wskutek wycięcia lasów i zajęcia gruntów pod uprawę rolną, zachował się jedynie w niewielkich fragmentach.
Obszary Chronionego Krajobrazu:
- Rejon Jezior Otmuchowskiego i Nyskiego (gminy Nysa, Otmuchów i Paczków) Do jego osobliwości florystycznej można zaliczyć jedyne w Polsce stanowiska wątrobowca (Cephalosiella integerima). Najwartościowszą grupą zwierząt są ptaki, co znalazło swój wyraz w wyznaczeniu jeziora Otmuchowskiego i jeziora Nyskiego jako ostoi ptaków o randze europejskiej. Teren ten jest miejscem postoju i koncentracji przelotnych ptaków wodnych i błotnych.
- „Wzgórza Strzelińskie” (Gmina Otmuchów)
- "Przedgórze Paczkowskie” (Gmina Otmuchów)
Pomniki przyrody:
- Gmina Głuchołazy: 5 lip drobnolistnych, 2 dęby szypułkowe i 2 topole białe. Tutaj zlokalizowane są najstarsze pomniki: lipy rosnące na głuchołaskim Rynku oraz w Jarnołtówku i Pokrzywnej, liczące sobie ponad 300 lat.
- Gmina Nysa: 3 dęby bezszypułkowe, 1 Dąb szypułkowy oraz 1 Buk zwyczajny.
- Gmina Otmuchów: 13 pomników przyrody, w tym 1 aleję drzew, 5 grup drzew i 7 pojedynczych drzew pomnikowych.
- Gmina Paczków: 250-letni Dąb szypułkowy w miejscowości Ścibórz.
Pomniki przyrody nieożywionej:
Na terenie Gminy Głuchołazy znajduje się kilka stanowisk proponowanych jako pomniki przyrody nieożywionej:
- sztolnia po eksploatacji złota
- grupa odsłonięć warstw skalnych przy szosie prowadzącej z Jarnołtówka do Pokrzywnej,
- grupa odsłonięć warstw skalnych w kształcie ambony skalnej przy niebieskim szlaku turystycznym w drodze z Jarnołtówka na Biskupią Kopę nazwana „Karlikami",
- kamieniołom po eksploatacji łupków - „Gwarkowa Perć" - przy ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej prowadzącej wzdłuż Bystrego Potoku na Biskupia Kopę, kompleks odsłonięć skalnych o nazwie „Karolinki", stanowiących północną krawędź przełomowej doliny Złotego Potoku,
- staw „Żabie Oczko", okrążony stromymi wysokimi ścianami.

Szlaki piesze:
- Szlak czerwony biegnący przez Kopę Biskupią, Głuchołazy aż do Paczkowa. W obrębie Kopy Biskupiej występują jeszcze dwa szlaki żółty i niebieski.
- Szlak Żółty prowadzi z Pokrzywnej do schroniska, a następnie zejście do Jarnołtówku.
- „Szlak Przełomu Złotego Potoku” oznakowany na niebiesko biegnie z Jarnołtówka przez Olszak do Pokrzywnej, a następnie na zbocza Kopy Biskupiej przechodząc przez „Gwarkową Perć” i „Piekiełko”.
Na obszarze Góry Parkowej w Głuchołazach również wytyczono dwa szlaki turystyczne:
- „Szlak Złotych Górników” oznakowany na żółto biegnie przez tereny dawnej eksploatacji złota , natomiast szlak niebieski biegnie wzdłuż kaplic drogi krzyżowej.
- „Szlak Kopernikowski” biegnie od centrum Nysy, a następnie wzdłuż południowych brzegów Jeziora Nyskiego poprzez m.in. Koperniki i Kałków dociera do Otmuchowa.

Ścieżki dydaktyczno - przyrodnicze
- Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Z Jarnołtówka do Rozdroża Pod Piekiełkiem" 2,0 km,
- Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Z Pokrzywnej przez Olszak i Żabie Oczko do Jarnołtówka" 4,3 km, - Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Przez Górę Chrobrego w Głuchołazach" 5,0 km - Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Doliną Bystrego Potoku na Biskupia Kopę" 7,4 km Szlaki rowerowe:
Na obszarze, Nyskiego Księstwa Jezior i Gór znajduje się 5 tras rowerowych, z których dwie R-9 i R-60 w całości, a trzy częściowo przebiegają przez miejscowości wchodzące w skład LGD.
Turystyka konna
Stadnina Koni Morów, Rodzinne Gospodarstwo Rolne, Ranczo „Rochus” w Rochowie, Antoniówka Stadnina Koni w Mańkowicach. Trasy kajakowe:
- Spływ kajakowy (około 32 km): Bardo Śl. – Jezioro Paczkowskie – Jezioro Otmuchowskie.
- Spływ kajakowy Białą Głuchołaską.
Wędkarstwo:
Na terenie LGD działają 3 koła wędkarskie w Głuchołazach, Paczkowie i Otmuchowie. Mieszkańcy Gminy Nysa są członkami 4 kół mających siedzibę w Nysie. Wędkarze mogą korzystać z zasobnych w ryby jezior oraz rzek obszarów tworzących LGD.

Atrakcje architektoniczne:
Głuchołazy:
 • Mury obronne wraz z wieżą i bramami górną i dolną
 • Kościół św. Wawrzyńca pochodzi z przełomu XIII/XIVw.
 • Renesansowe i barokowe kamieniczki.
 • Kościół św. Franciszka wybudowany został w latach 1865 – 1866
 • Kościół św. Rocha

Nysa:
 • Kościół Św. Jakuba i Św. Agnieszki zwany Bazyliką Mniejszą
 • Dzwonnica
 • Kościół Św. Barbary
 • Kościół Św. Piotra i Pawła
 • Kościół Wniebowzięcia NMP
 • Collegium Św. Anny
 • Dworzec Biskupi
 • Pałac Biskupi
 • Zabytkowe kamieniczki
 • Dom Wagi Miejskiej
 • Mury warowne
 • Wieże przebrane
 • Fontanna trytona
 • Piękna Studnia

Otmuchów:
 • Kościół Św. Mikołaja
 • Kościół Św. Anny
 • Ratusz miejski
 • Zegary słoneczne
 • Kamieniczki
 • Kaplica Św. Krzyża
 • Mury obronne
 • Pałacyk Dolny
 • Poczta
 • Cmentarz
 • Immaculata, czyli figura Maryjna

Paczków:
 • Ratusz
 • Mury obronne z XIV w.
 • Muzeum Gazownictwa
 • Wieża Kłodzka
 • Wieża Ząbkowicka
 • Wieża Wrocławska
 • Kościół Parafialny p.w. św. Jana Ewangelisty
 • Cmentarz z reliktem Św. Jana Ewangelisty
 • Kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • Kamienice w Rynku
 • Dom Kata


Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór dotychczas zrealizowało:
 1. „Wakacje w Nyskim Księstwie Jezior i Gór” – realizacja zadania publicznego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Opolu pn. „Współpraca mikroregionalna w ramach Programu wdrażania podejścia Leader w woj. opolskim” na łączną kwotę 14 213 zł (w tym koszt z finansowych środków własnych 4.213 zł). Celem zrealizowanego zadania było zwiększenie wykorzystania bazy noclegowej w gospodarstwach agroturystycznych w gminach: Głuchołazy, Nysa, Otmuchów, Paczków i upowszechnienie informacji poprzez uruchomienie portalu internetowego – Nyskie Księstwo Jezior i Gór. W ramach realizowanego zadania powstał portal internetowy www.nyskieksiestwo.turystyka.net oraz wydano folder informacyjny o Stowarzyszeniu.
 2. „Lato w Nyskim Księstwie Jezior i Gór – identyfikacja zasobów” – realizacja zadania publicznego w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego „Przedsięwzięcia wspierające wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” przy współpracy z Państwową Szkołą Zawodową w Nysie na łączną kwotę 23.548,57 zł (w tym koszt z finansowych środków własnych 1.658,57 zł oraz wolontariat studentów PWSZ i członków Stowarzyszenia 12. 490 zł). W ramach zadania prowadzono badania i analizę obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Celem zadania było również podnoszenie umiejętności i wiedzy osób biorących udział w opracowaniu i wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.
 3. „Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór pod kątem realizacji PROW 2007-2013” – realizacja zadania publicznego w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Opolskiego „Przedsięwzięcia wspierające dostosowanie LSR do wymagań określonych w PROW” na łączną kwotę 13.664,68 zł (w tym koszt z finansowych środków własnych 1.420,68 zł oraz wolontariat nieodpłatny 2.244 zł). Celem zrealizowanego zadania było zaktualizowanie istniejącej Lokalnej Strategii Rozwoju i dostosowanie dokumentu do wymagań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych aktów wykonawczych, jak również opracowanie niezbędnego dokumentu strategicznego w aplikowaniu o fundusze na działania przyporządkowanie podejściu Leader. W ramach zadania przeprowadzono warsztat strategiczny dla przedstawicieli samorządu, organizacji społecznych, przedsiębiorców z danego obszaru w celu identyfikacji istniejących problemów i kierunków rozwoju terenów wiejskich objętych obszarem LSR.


Imprezy:
Gmina Głuchołazy:
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej KROPKA w Głuchołazach
- Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej TRAMPSKA HUDBA
- Ogólnopolski coś brakuje Biegu Służb Mundurowych
- Święto Gór Opawskich
- Grand Prix Głuchołaz w siatkówce plażowej

Gmina Nysa:
- Dni Nysy
- Jarmark Jakubowy
- Dni Twierdzy Nysa
- Metalowa twierdza – dni muzyki rockowej i metalowej
- Grand Prix w siatkówce plażowej
- Eliminacje Mistrzostw polski w skuterach wodnych
- Regaty „O Błękitną wstęgę Jeziora Nyskiego”
- Muzyka w zabytkowych kościołach i wnętrzach Księstwa Nyskiego
- Folk Fiesta
- Festiwal Ognia i Wody

Gmina Otmuchów:
- Lato Kwiatów

Gmina Paczków:
- Festyn „Pogranicze” (dawniej Dni Paczkowa)
- Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga
- Paczkowski Festiwal Filmowy
- konkurs na Utwór Poetycki w Paczkowie
- Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej
- Polsko-czeskie Forum Sportowo-Rekreacyjne
Informacje:
Województwo:
opolskie
Obejmuje gminy:
Adres:
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Telefon:
774080588
Fax:
774080588
E-mail:
stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl
WWW:
www.nyskieksiestwo.turystyka.net
Ludność:
ok 67 tys. mieszkańców
Powierzchnia:
625,9 km2
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Zakrzów
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Miody rudnickie
Liczba odwiedzin: 9856615
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO