Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Obszary LGD
Obszary LGD 
Płaskowyż Dobrej Ziemi
Podział geograficzno-administracyjny LGD:
Obszar położony jest w obrębie Niziny Śląskiej na Płaskowyżu Głubczyckim. Od strony wschodniej i północnej Płaskowyż ogranicza Kotlinę Raciborską wchodzącą w skład Niziny Śląskiej, natomiast od strony zachodniej góry opawskie. Jest to również obszar przedgórza Sudeckiego leżącego na przedpolu Sudetów Wschodnich. Jako region geograficzny należy do niziny Śląskiej. Cechą Płaskowyżu Głubczyckiego jest teren lekko pofałdowany z łagodnymi wzniesieniami, usytuowany w większości na wysokości do 300m.n.p.m. Wzniesienia są łagodne i rzadko pokryte lasami lub łąkami – w ogólności wysoczyzna opada w kierunku wschodnim – ku osiowej części bramy Morawskiej w dolinie Odry.
Powierzchnia obszaru w południowo-zachodniej części porozcinana jest siecią zróżnicowanych pod względem wysokości dolin. Doliny rzeczne stanowią głębokie, wcinające się w powierzchnię Płaskowyżu obniżenia, w największym stopniu kształtujące charakter krajobrazu. Cechą charakterystyczną Płaskowyżu jest jego rozczłonkowanie przez szereg głęboko wciętych dolin o falistej i pagórkowatej powierzchni terenu. Na obszarze przeważają tereny o rzeźbie pagórkowatej o różnicy poziomów od 5 do 15 stopni. Maksymalnie wysokość terenu wynosi 462m.n.p.m. Wzniesienia ponad dolinami posiadają typowe dla Płaskowyżu rozległe, płaskie lub zaokrąglone wierzchowiny, użytkowane jako grunty rolne.
Budowa geologiczna terenu jest zróżnicowana. Największy wpływ na ukształtowanie powierzchni miały ruchy powstałe w Czwartorzędzie. Okres plejstoceński zaliczany do czwartorzędu pozostawił: żwiry, zlepieńce i piaski z domieszką gliny. Najmłodszą warstwę z tego okresu stanowią gliny pylasto-piaszczyste często pomieszane z warstwą lessu.

Siedziba:
ul. Wojska Polskiego 21
48-130 Kietrz

Dane kontaktowe:
ul. Wojska Polskiego 21
48-130 Kietrz
tel./fax. 077 485 43 04
http://www.plaskowyzlgd.pl/
biuro.plaskowyzlgd@o2.pl

Ludność:
Obszar LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” zamieszkuje 50.573 osób.
Ludność w miastach stanowi 45,8% ludności ogółem na obszarze Płaskowyżu. Gęstość zaludnienia szacowana jest na poziomie 75 osób na 1 km2. Liczba kobiet na 100 mężczyzn wynosi 104. Przyrost naturalny jest na poziomie -3,2.

Powierzchnia:
Obszar LGD leży w południowej części województwa opolskiego, administracyjnie obejmuje cały powiat głubczycki. Zajmuje obszar 673km2, co stanowi 6,9% całkowitego obszaru województwa. LGD obejmuje 3 miasta oraz 89 sołectw. Gęstość zaludnienia wynosi 75 osób/km2.

Geneza powstania LGD:
Stowarzyszenie powstało w momencie, kiedy w Polsce już realizowano Pilotażowy Program Leader+ i z tego powodu nie uczestniczyło w jego realizacji. Opracowana strategia z 2006 roku służy jako doskonały plan działań dla członków LGD przy planowaniu i realizacji innych programów i projektów.
Strategia opracowana w 2006 roku powstała w wyniku wspólnej pracy mieszkańców obszaru oraz ekspertów zewnętrznych. Mieszkańcy zamieszkujący spójny obszarowo teren o podobnych warunkach geograficznych, przyrodniczych i gospodarczych, wspólnie zdefiniowali najważniejsze dla nich problemy i wytyczyli kierunki rozwoju i poprawy warunków życia na swoim obszarze. Grupa lokalnych liderów stworzyła zespół, który był reprezentacją trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
Od momentu powstania strategii i lokalnej grupy w 2006 roku, zmienił się stan prawny dotyczący wdrażania podejścia Leader na obszarze Unii Europejskiej. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.) stworzyło nowe ramy dla Programu Leader. Przestał on być Inicjatywą Wspólnotową Unii Europejskiej, ale został włączony w główny nurt programowania rozwoju obszarów wiejskich jako Oś 4 EFRROW. Zmiany te spowodowały nowe podejście do planowania w ramach Leader oraz nowe wyzwania i zadania dla Lokalnych Grup Działania.
W związku z nowymi wymogami członkowie LGD ponownie podjęli dyskusję nad strategią rozwoju obszaru Płaskowyżu Dobrej Ziemi. W wyniku warsztatów z udziałem członków LGD oraz innych mieszkańców obszaru powstały założenia do niniejszej strategii.

Misja LGD:
Płaskowyż Dobrej Ziemi miejscem partnerskich działań służących poprawie warunków życia, wspierających rozwój przedsiębiorczości w celu osiągnięcia wspólnego dobra. Obszar rozwijający się w poszanowaniu zasobów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i wartości rodzinnych, otwarty na współczesny świat.

Wizja LGD:
Wizja: Obszar wzorcowej produkcji rolnej z bardzo dobrze rozwiniętym przetwórstwem rolno-spożywczym. Miejsce stwarzające możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Kraina czystego środowiska wykorzystująca energię odnawialną, przyjazna dla mieszkańców oraz gościnna dla turystów.

Opis członków LGD:
 • Sektor publiczny 5 członków
 • Sektor gospodarczy 8 członków
 • Sektor społeczny 31 członków


Atrakcje turystyczne:
 • GMINA BABORÓW:
 • -ścieżka rowerowa na trasie Pietrowice- Głubczyce- Baborów- Racibórz,
  -kompleks sportowo- rekreacyjny,
  -plac zabaw „Pod lipą”,
  -stadion sportowy,
  -gmina leży na Szlaku Bursztynowym,
  -Park Miejski z Amfiteatrem.
 • GMINA BRANICE:
 • -hale sportowe Branice i Włodzienin,
  -basen kąpielowy Branice,
  -zbiornik retencyjny Włodzienin,
  -wyciąg orczykowy na tzw. „czeskiej górce” w Bliszczycach,
  -106 stanowisk archeologicznych,
  -Izba Pamięci poświęcona ks. bp Józefowi Nathanowi,
  -Gospodarstwo Agroturystyczne w Boboluszkach.
 • GMINA GŁUBCZYCE:
 • -gmina leży na szlaku handlowym Opole- Ołomuniec- Brno,
  -camping i pole namiotowe w Pietrowicach Głubczyckich,
  -kąpielisko w Pietrowicach Głubczyckich,
  -kompleks basenów kąpielowych w Głubczycach,
  -park miejski w Głubczycach,
  -Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach,
  -Las Głubczycki,
  -ścieżka rowerowa Wiechowice- Branice- Lewice- Pietrowice Głubczyckie- Opawica- Równe- Głubczyce- Pomorzowiczki- Głogówek,
  -łowisko-smażalnia „PSTRĄŻEK” w Zubrzycach.
 • GMINA KIETRZ:
 • -rezerwat przyrody Góra Gipsowa z zachowaną przyrodą stepową,
  -rezerwat „Rozumice”,
  -stanowiska archeologiczne (ślady osadnictwa Celtów i osad kultury magdaleńskiej) Dzierżysław, Lubotyń, Rozumice, Nowa Cerekwia,
  -nieczynna kopalnia gipsu w Dzierżysławiu,
  -Izba Archeologiczna w Kietrzu z eksponatami archeologicznymi,
  -boisko „ORLIK” w Kietrzu,
  -kryta pływalnia w Kietrzu,
  -Ranczo Mrówka w Wojnowicach,
  -nieczynny kamieniołom miceńskiego bazaltu.


Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
Na terenie objętym działaniem LGD znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu:
 1. Las Głubczycki - niewielki kompleks leśny o powierzchni 1597,5 ha położony na północ od miasta Głubczyce, na niemal całkowicie wylesionym Płaskowyżu Głubczyckim. Obejmuje część zlewni Straduni wraz z licznymi wąwozami i parowami. Występują tu naturalne zbiorowiska leśne: łęgi jesionowo-olszowe, podgórskie łęgi jesionowe oraz grąd subkontynentalny. Duże powierzchnie zajmują tu bory sosnowe i bory mieszane. Las Głubczycki posiada znaczne walory bioterapeutyczne i ma duże znaczenie dla turystyki i wypoczynku mieszkańców Głubczyc.
 2. Rejon Mokre - Lewice o powierzchni 6527 ha, obejmujący fragment Gór Opawskich. Teren ten cechują strome, częściowo zalesione stoki z kulminacjami dochodzącymi do 500 m n.p.m. oraz liczne jary i doliny rzek: Troi, Osobłogi i Opawicy. Występują tu naturalne zbiorowiska leśne, takie jak: łęgi jesionowo-olszowe, podgórskie łęgi jesionowe oraz grąd subkontynentalny. Największe powierzchnie zajmują bory sosnowe, świerkowe, modrzewiowe i bory mieszane. Na terenie obszarów chronionego krajobrazu spotkać można wiele chronionych i rzadkich roślin.
 3. Obszar chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze, w skład którego wchodzi ok. 200 ha obszaru Płaskowyżu. Obszar utworzony został w celu ochrony malowniczego fragmentu krajobrazu Płaskowyżu Głubczyckiego.

 4. Cennym zasobem obszaru, który należy do walorów przyrodniczych występujących na terenie gminy Branice i podlegających ochronie prawnej: są trzy zespoły parkowe wpisane do rejestru zabytków - park przy zespole pałacowym w Branicach o powierzchni około 3,0 ha -wpisany do rejestru zabytków pod poz.134/86 w Posucicach o pow. 1,33 ha (koniec XVIII w) wpisany do rejestru zabytków pod poz. 142/86 i zespół parkowo-szpitalny w Branicach wpisany do rejestru pod. Poz. 13/2002 oraz parki w Boboluszkach - wpisany do rejestru zabytków pod poz. 133/86 i Wysokiej – park krajobrazowy z 2 poł. XIX w. wpisany do rejestru zabytków pod poz. 170/88. Również na terenie gminy Baborów w miejscowości Szczyty znajduje się zespół pałacowo – parkowy wpisany do rejestru zabytków. Na terenie tego parku znajduje się pomnik przyrody – platan klonolistny. >br>Spójną cechą obszaru jest wysoka bonitacją gruntów. Przeważają gleby bardzo dobre i dobre. 85% powierzchni obszaru stanowią użytki rolne z przewagą II i III klasy. Występujące tu ziemie lessowe są charakterystyczne wyłącznie dla tego terenu. Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Cechą wyróżniającą ten mikroregion jest także niski poziom zalesienia oraz znaczny potencjał rozwoju turystyki, z wykorzystaniem współpracy przygranicznej. Cztery gminy w obszarze są atrakcyjne ze względu na to, że położone są w czystym, ekologicznym środowisku, z dużą ilością lasów bogatych w różnorodną florę i faunę, co stwarza korzystne warunki na rozwój agro i ekoturystyki.

  Atrakcje architektoniczne:
  • GMINA BABORÓW:

  • Baborów:
   -kościół cmentarny p.w. św. Józefa (1700-1702 r.),
   -kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (XIX w.),
   -kolumna maryjna (1897 r.),
   -barokowe figury: św. Jana Nepomucena (1766 r.) i św. Floriana (1768 r.),
   -krzyż pokutny (XIV-XVI w.),
   Dzielów:
   -kościół p.w. św. Mikołaja (1824 r.),
   -krzyż pokutny (XIV-XVI w.),
   Księże Pole:
   -wieś założona na planie koła tzw. okolnica,
   -kościół p.w. św. Bartłomieja (1756-1768 r.),
   Sułków:
   -kaplica (1854 r.),
   -pomnik Feliksa Steuera,
   Szczyty:
   -pałac klasycystyczny (XIX w.),
   Tłustomosty:
   -kościół p.w. Serca Jezusowego (1925 r.),
   -figura św. Jana Nepomucena (1887 r.),
  • GMINA BRANICE:

  • Branice:
   -kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1792 r.),
   -figura św. Jana Nepomucena,
   -bazylika p.w. św. Rodziny (1929-1932 r.),
   Branice Zamek:
   -pałac z parkiem krajobrazowym (XX w.),
   Jakubowice:
   -kościół św. Anny (1886-1887 r.),
   -barokowa figura św. Jana Nepomucena,
   Jędrychowice:
   -kościół p.w. Wniebowstąpienia (1857 r.),
   -barokowa figura św. Jana Nepomucena,
   Włodzienin:
   -kościół parafialny p.w. św. Trójcy (1737 r.),
   -ruiny cmentarnego kościoła św. Mikołaja (XV w.),
   -barokowe figury św. Jana Nepomucena i św. Floriana (XVIII w.) stojące przy moście prowadzącym dawniej do zamku (XVIII w.),
   Posucice:
   -kościół p.w. św. Wawrzyńca (XV-XVI w.),
   -barokowa figura św. Jana Nepomucena (XVIII w.),
   Wysoka:
   -barokowa kapliczka (1789 r.),
   -pałac Barokowy (XVIII w.),
   -kościół parafialny p.w. Serca Jezusowego (1896 r.),
   -spichlerz dworski,
  • GMINA GŁUBCZYCE:

  • Głubczyce:
   -kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (XIII w.),
   -kościół i klasztor franciszkanów p.w. św. Idziego i Bernardyna (1752-1770 r.),
   -mury obronne miasta (XIII w.),
   -ratusz (XIV w.),
   -kolumna Maryjna (1738 r.),
   -budynek dworca kolejowego (XIX w.),
   Braciszów:
   - kościół parafialny p.w. św. Jana Nepomucena (1779 r.),
   -barokowa figura św. Nepomucena,
   Bogdanowice:
   -kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża (1910 r.),
   -płyty nagrobne przedstawicieli rodu Bohdanowskich (XVI w.),
   Debrzyca:
   -kościół parafialny p.w. Apostoła św. Jakuba Starszego (1663-1668 r.),
   -barokowa figura św. Jana Nepomucena,
   Dobieszów:
   -kościół p.w. św. Piotra i Pawła,
   -pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska na Górze Zamkowej,
   Gołuszowice:
   -kościół parafialny p.w. św. Marcina z Tours z kamiennym kartuszem z herbem krzyżackim,
   Grobniki:
   -kaplica św. Barbary (1701 r.),
   -zamek Joannitów (1559 r.),
   -kościół parafialny p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela,
   -barokowa figura św. Jana Nepomucena,
   Klisino:
   -barokowy pałac (1758 r.),
   -kościół p.w. Podwyższenia św. Krzyża (1867 r.),
   Lenarcice:
   -klasycystyczna oranżeria zamkowa,
   Opawica:
   -kościół parafialny p.w. św. Trójcy (1701-1706 r.),
   -barokowa figura św. Jana Nepomucena (1724 r.),
   -barokowa figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem (1727r.),
   Pielgrzymów:
   -barokowo-klasycystyczny dwór (XVII w.),
   -ruiny kościoła p.w. św. Józefa (1805-1810 r.),
   Pomorzowice:
   -pałac (1614 r.),
   -kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela (1613 r.),
   Zopowy:
   -kościół p.w. św. Michała,
   -dwór krzyżacki (1760 r.),
   Zubrzyce:
   -kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła (1583 r.),
   -barokowa figura św. Jana Nepomucena (XVIII w.),
  • GMINA KIETRZ:

  • Kietrz:
   -kościół parafialny p.w. św. Tomasza (1720-1722 r.),
   -kościół cmentarny św. Krzyża (1783 r.),
   -kościół Trzech Króli (1928 r.),
   -barokowa kolumna maryjna (1730 r.),
   -barokowe figury: św. Floriana (1734 r.), św. Franciszka Ksawerego (1747 r.),
   -ruiny zamku (XVI w.),
   Dzierżysław:
   -kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja (XV w.),
   -nagrobki właścicieli majątku Dzierżysław,
   Nasiedle:
   -kościół parafialny p.w. św. Jakuba (1885 r.),
   -krzyż pokutny (XIV-XVI w.),
   -barokowy pałac (XVIII w.),
   Nowa Cerekwia:
   -kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła (1783-1787r.),
   -płyty nagrobne,
   -ruiny kościoła pogrzebowego p.w. św. Wacława (1688r.),
   -ruiny zamku (XVI-XVII w.),
   Pilszcz:
   -kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1593 r.),
   -aleja lipowa, którą przejeżdżał Jan III Sobieski,
   -lamusy (XVIII-XIX w.),
   -spichlerze.


  Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
  „SILNA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA- WIĘKSZE ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE” -Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

  Imprezy
  • GMINA GŁUBCZYCE:
  • - Międzynarodowy Turniej Trampkarzy - turniej piłki nożnej z udziałem drużyn z Polski, Czech i Słowacji (styczeń),
   - Gala Sportu (luty),
   - Powiatowy konkurs recytatorski (marzec),
   - Konkurs kroszonkarski "Głubczyckie jaja" (marzec-kwiecień),
   - Gminny przegląd teatrzyków przedszkolnych "Mali aktorzy" (kwiecień),
   - Przegląd pieśni ludowej na ziemi głubczyckiej (kwiecień),
   -Silesia Cantat - międzynarodowy festiwal muzyki chóralnej (kwiecień),
   -Polsko-Czeskie Targi Przedsiębiorczości Głubczyce (maj),
   -Festyn Górnośląski tradycyjnie od 1990r. odbywa się na przemian w Krnovie i Głubczycach (maj),
   -Półmaraton Krnov- Głubczyce (maj),
   - Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej (maj),
   -Silesia Dance - polsko-czeski konkurs zespołów tanecznych (maj-czerwiec),
   -Dni Głubczyc (czerwiec),
   -Mistrzostwa Polski Weteranów - turniej badmintona organizowany przez LKS "Technik" (czerwiec) ,
   - Festyny rodzinne (czerwiec-wrzesień),
   -Dożynki gminne i powiatowe (sierpień-wrzesień),
   -Głubczyckie Dni Kultury (październik-listopad),
   -Międzynarodowy Festiwal młodych pianistów w Głubczycach,
   -Jarmark Joannitów.
  • GMINA KIETRZ:

  • -Mistrzostwa Kietrza w badmintonie (luty),
   -Dni Kietrza (czerwiec),
   -Półmaraton Kietrz -Rohov (czerwiec),
   -Festyny rodzinne (czerwiec-wrzesień)
   -Nocne zawody strażackie (lipiec),
   -Dożynki gminne (sierpień-wrzesień),
   -Dni sportu,
   -Turniej sołectw,
   -Kietrzańska Liga 5 Piłkarskich,
   -Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy,
   -Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Nauczycieli „BELFER-BALL”,
   -Turnieje o Puchar Burmistrza Kietrza (siatkówka, tenis stołowy, szachy, piłka halowa, koszykówka, turniej strzelecki),
   -Turnieje i zawody strażackie drużyn polskich i czeskich.
  • GMINA BRANICE:

  • -Polsko-Czeskie Powitanie Wiosny Branice- Uvalno (marzec),
   -Dni Strażaka (maj),
   -Festyny rodzinne (czerwiec-wrzesień),
   -Dożynki gminne (sierpień-wrzesień),
   -Święto Pieczonego Ziemniaka (wrzesień),
   -Bieg graniczny,
   -Turnieje o Puchar Wójta Gminy Branice (piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy).
  • GMINA BABORÓW:

  • -Olimpiada Feryjna Kolorowych Drużyn (luty),
   -Festyny rodzinne (czerwiec-wrzesień),
   - Wakacyjne poszukiwanie skarbu (lipiec),
   -Dożynki gminne (sierpień-wrzesień),
   -Mikołajki (grudzień),
   -Turniej piłki siatkowej im. A. Leśniewskiego,
   -Bieg Baborowa im. E. Gorczyńskiego,
   -Turniej sołectw,
   -Mistrzostwa Gminy Baborów o Puchar Burmistrza w piłce nożnej i tenisie stołowym,
   -Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
   -Jarmarki Wielkanocno-Bożonarodzeniowe.
Informacje:
Województwo:
opolskie
Obejmuje gminy:
Adres:
Telefon:
77 485 43 04
Fax:
77 485 43 04
E-mail:
biuro.plaskowyzlgd@o2.pl
WWW:
http://www.plaskowyzlgd.pl/
Ludność:
50.573 osób
Powierzchnia:
673 km2
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Popielowska Kolonia
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Bigos Polski
Liczba odwiedzin: 9856688
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO