Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Warsztaty z zagospodarowania
Programy ›› Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego ›› Warsztaty ›› Warsztaty z zagospodarowania 
Opole, dnia 23 marca 2016r.

Zaproszenie na warsztaty z zakresu zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań pn. „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny"
Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza na warsztaty z zakresu zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań pn. „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny".

Celem warsztatów będzie zwrócenie uwagi mieszkańców wsi na potrzebę ochrony przyrody, rodzimych gatunków roślin, obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów Natura 2000, aby w ten sposób ocalić dziedzictwo przyrodnicze Opolszczyzny. Przed mieszkańcami opolskich wsi postawione zostanie zatem kolejne wyzwanie - ochrony otaczającego środowiska przyrodniczego, bioróżnorodności przyrodniczej. Efekty prowadzonych warsztatów mają zostać zobrazowane w postaci projektu koncepcji urządzenia terenu zgodnej z tradycją i poszanowaniem przyrody.

Tematyka warsztatów:
 1. Warsztat 1 „Przestrzeń wokół nas i jej bioróżnorodność",
 2. Warsztat 2 „Tradycyjne sady jako element kształtowania krajobrazu wsi".
 3. Warsztat 3 „Woda w przestrzeni wiejskiej i jej bioróżnorodność",
 4. Warsztat 4 „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych występujących na wsi".

Organizatorem warsztatów jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Warsztaty są jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

Zgłoszenia mogą dokonać grupy nieformalne, podmioty/organizacje posiadające osobowość prawną lub gminy tj:
 • Grupy odnowy wsi,
 • Stowarzyszenia odnowy wsi i inne organizacje pozarządowe działające na danym obszarze,
 • Urzędy gmin.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym przekazanym w za pośrednictwem poczty elektronicznej i w wersji papierowej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Dopisek na kopercie: „Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zgłoszenie na warsztaty „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny".

Zgłoszenia należy dostarczyć (tj. wysłać na adres e-mail: drw@opolskie.pl oraz przekazać wersję papierową do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi) najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2016r.
O wpływie zgłoszenia decyduje data przekazania formularza zgłoszeniowego do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przedstawiciele danego sołectwa mogą się zgłosić wyłącznie do udziału w jednym, wybranym przez siebie warsztacie.

Ważne terminy:

 • Nabór uczestników na warsztaty do 8 kwietnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
 • Wybór uczestników do 22 kwietnia 2016 r.
  Na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce dotyczącej projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" umieszczona zostanie lista sołectw, których przedstawiciele zostali zakwalifikowani do udziału w warsztatach.
 • Przeprowadzenie warsztatów:
 • Warsztat 1 „Przestrzeń wokół nas" - kwiecień, maj 2016r.
 • Warsztat 2 „Sady jako element kształtowania krajobrazu wsi" - kwiecień, maj 2016r.
 • Warsztat 3 „Woda w przestrzeni wiejskiej" - maj, czerwiec 2016
 • Warsztat 4 „Cenne zasoby przyrodnicze występujące na wsi" - maj, czerwiec 2016r.
 • Spotkanie „Jak kształtować wieś z poszanowaniem otaczającej przyrody" - spotkanie podsumowujące zrealizowane warsztaty z prezentacją opracowanych koncepcji - ostatni tydzień czerwca 2016r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach środków finansowych przewidzianych na organizację 4-dniowych warsztatów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wsi sfinansuje koszty wynagrodzenia dla ekspertów prowadzących warsztaty oraz koszty poczęstunku. Warsztaty są zadaniem realizowanym w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dnia 1 grudnia 2015 roku) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące organizacji warsztatów:
1. Zaproszenie do udziału w warsztatach.
2. Regulamin udziału w warsztatach.
3. Formularz zgłoszeniowy na warsztaty.
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Wojsław
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Mołcka – potrawa wigilijna
Liczba odwiedzin: 9866276
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO