Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni wokół BioCentrum Hallera
Programy ›› Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego ›› Konkursy ›› Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni wokół BioCentrum Hallera 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1770/2016 z dnia 08 marca br. ogłoszony został konkurs „Koncepcja zagospodarowania terenu posesji BioCentrum przy ul. Hallera 9 w Opolu".

Konkurs adresowany był do studentów lub doktorantów uczelni wyższych z kierunków: architektura, architektura krajobrazu, z którymi Województwo Opolskie ma podpisane umowy o współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa tj. Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenów przyległych do BioCentrum przy ul. Hallera 9 w Opolu.
W zakładanym w regulaminie terminie została złożona w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jedna praca konkursowa.
W dniu 13 maja br. powołana Zarządzeniem nr 42/2016 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2016r. Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz Urzędu Miasta Opole, w oparciu o regulamin konkursu dokonała oceny złożonej pracy. Zgodnie z regulaminem zgłoszona koncepcja została oceniona przez członków komisji w oparciu o kryteria zawarte w „Karcie oceny" tj.: estetyka, użytkowość, aspekt edukacyjny, dobór odmian i gatunków roślin, zachowanie tradycji regionalnej, uwzględnienie nowoczesnych trendów z poszanowaniem tradycji, modelowe elementy projektu możliwe do powielenia przez uczestników projektu, dostępność projektowanych gatunków i odmian roślin w handlu.

Praca konkursowa wykonana została przez dwuosobowy zespół studentów tj.: Panią Darię Słoninę, studentkę IV roku kierunku architektura krajobrazu Uniwersytetu Opolskiego oraz Pana Mateusza Mikołajów, studenta III roku kierunku architektura Politechniki Opolskiej pod nadzorem merytorycznym dr Grzegorza Kuszy z Wydziału Przyrodniczo- Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Zarząd Województwa Opolskiego postanowił przyznać zespołowi wyróżnienia w kwocie łącznej 3 000 zł do równego podziału pomiędzy dwóch jego członków. Jednocześnie Zarząd składa studentom serdeczne gratulacje i uprzejmie dziękuje za poświęcony czas, ciężką pracę i udział w konkursie.

Konkurs jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dnia 1 grudnia 2015 roku) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Opole, dnia 24 maja 2016 rokuMarszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła w ramach realizacji projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego zaprasza studentów i doktorantów do udziału w konkursie na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania terenu posesji BioCentrum przy ul. Hallera 9 w Opolu" zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 1770/2016 z dnia 8 marca 2016r.


Konkurs adresowany jest do studentów i doktorantów lub ich zespołów z kierunków: architektura, architektura krajobrazu z uczelni wyższych, z którymi Województwo Opolskie ma podpisane umowy o współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa tj. Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Udział studentów/doktorantów w konkursie wymaga nadzoru merytorycznego sprawowanego przez pracownika naukowego uczelni macierzystej.
Termin składania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2016r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zasady konkursu określa załączony regulamin, który dostępny jest na stronach www.odnowawsi.eu oraz na stronie www.opolskie.pl.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, w ramach projekt pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dnia 1 grudnia 2015r.)

Osobami do kontaktu w tej sprawie są pracownicy Referatu Rozwoju Wsi Pan Arkadiusz Głąb (tel. 77 44 82 124, e-mail: a.glab@opolskie.pl) oraz Pani Ewa Kotula (tel. 77 44 82 125, e-mail: e.kotula@opolskie.pl).

W załączeniu:
1. Regulamin konkursu,
2. Kopia mapy z zaznaczonymi terenami do zagospodarowania,
3. Formularz zgłoszeniowy do konkursu,
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu studenta.

W najbliższym czasie udostępniona zostanie mapa zasadnicza do celów projektowych.

null
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Kaniów
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Pieróg postny ze Starych Kolni
Liczba odwiedzin: 9856788
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO